అన్నాసాగర్

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

అన్నాసాగర్ పేరుతో ఈ క్రింది గ్రామాలున్నాయి: