"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

అష్టశత-తాళములు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

 • 1. చచ్చత్పుట,
 • 2. చాచపుట,
 • 3. షట్పితాపుత్రిక,
 • 4. సంపద్వేష్టక,
 • 5. ఉద్ఘట్ట,
 • 6. ఆది,
 • 7. దర్పణ,
 • 8. చర్చరి,
 • 9. సింహలీల,
 • 10. కందర్ప,
 • 11. సింహ విక్రమ,
 • 12. శ్రీరంగ,
 • 13. రతిలీల,
 • 14. రంగ,
 • 15. పరిక్రమ,
 • 16. ప్రత్యంగ,
 • 17. గజలీల,
 • 18. త్రిభిన్న,
 • 19. వీరవిక్రమ,
 • 20. హంసలీల,
 • 21. వర్ణభిన్న,
 • 22. రంగద్యోతన,
 • 23. రాజ చూడామణి,
 • 24. రాజ,
 • 25. సింహ విక్రీడిత,
 • 26. వనమాలి,
 • 27. చతురస్రవర్ణ,

 • 28. త్ర్యస్రవర్ణ,
 • 29. మిశ్రవర్ణ,
 • 30. రంగప్రదీప,
 • 31. హంసనాద,
 • 32. సింహనాద,
 • 33. మల్లికామోద,
 • 34. శరభలీల,
 • 35. రంగాభరణ,
 • 36. తురంగలీల,
 • 37. సింహనందన,
 • 38. జయశ్రీ,
 • 39. విజయానంద,
 • 40. ప్రతి,
 • 41. ద్వితీయ,
 • 42. మకరంద,
 • 43. కీర్తి,
 • 44. విజయ,
 • 45. జయమంగళ,
 • 46. రాజ విద్యాధర,
 • 47. మఠ్య,
 • 48. జయ,
 • 49. కుడుక్క,
 • 50. నిస్సారుక,
 • 51. క్రీడ,
 • 52. త్రిభంగి,
 • 53. కోకిలప్రియ,
 • 54. శ్రీకీర్తి,

 • 55. బిందుమాలి,
 • 56. సమ,
 • 57. నందన,
 • 58. ఉదీక్షణ,
 • 59. ఘట్టిక,
 • 60. ధేంకిక,
 • 61. వర్ణమట్టిక,
 • 62. అభినందన,
 • 63. అంతర క్రీడ,
 • 64. మల్ల,
 • 65. దీపక,
 • 66. అణంగ,
 • 67. విషమ,
 • 68. నంది,
 • 69. ముకుంద,
 • 70. కందుక,
 • 71. ఏక,
 • 72. ఆట,
 • 73. పూర్ణకంకాళ,
 • 74. ఖండకంకాళ,
 • 75. సమకంకాళ,
 • 76. విషమకంకాళ,
 • 77. చతుస్థాళ,
 • 78. దోంబులి,
 • 79. అభంగ,
 • 80. రాయవంకోల,
 • 81. లఘుశేఖర,

 • 82. ప్రతాపశేఖర,
 • 83. జగఝంప,
 • 84. చతుర్ముఖ,
 • 85. ఝంప,
 • 86. ప్రతిమధ్య,
 • 87. గారుగి,
 • 88. వసంత,
 • 89. లలిత,
 • 90. రతి,
 • 91. కర్ణయతి,
 • 92. యతి,
 • 93. షట్‌,
 • 94. వర్ధన,
 • 95. వర్ణయతి,
 • 96. రాజనారాయణ,
 • 97. మదన,
 • 98. కారిక,
 • 99. పార్వతీలోచన,
 • 100. శ్రీనందన,
 • 101. లీల,
 • 102. విలోకిత,
 • 103. లలితప్రియ,
 • 104. ఝల్లక,
 • 105. జనక,
 • 106. లక్ష్మీశ,
 • 107. రాగవర్ధన,
 • 108. ఉత్సవ.


మూలం