అష్టాదశసిద్ధులు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

మార్కండేయ పురాణములో అణిమ, మహిమ, గరిమ, లఘిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకామ్యం, ఈశత్వం, వశీత్వం అని సిద్ధులు అష్టవిధములుగా పేర్కొనబడినవి. బ్రహ్మ వైవర్త పురాణమున శ్రీకృష్ణ జన్మ ఖండమునందు సిద్ధులు త్రివింశతి అంటే 33 సిద్ధులు తెలుపబడినవి.

 1. అణిమ
 2. లఘిమ
 3. ప్రాప్తి
 4. ప్రాకామ్యము
 5. మహిమ
 6. ఈశిత్వము, వశిత్వము
 7. సర్వకామావసాయిత
 8. సర్వజ్ఙత్వము
 9. దూరశ్రవణము
 10. పరకాయప్రవేశము
 11. వాక్సిద్ధి
 12. కల్పవృక్షత్వము
 13. సృష్టి
 14. సంహారకరణ సామర్ధ్యము
 15. అమరత్వము
 16. సర్వనాయకత్వము
 17. భావన
 18. సిద్ధి
 19. గరిమ
 20. నిద్ర స్థంభన, యోగ నిద్ర
 21. ఆకలి స్థంభన, ఆకలి తీవ్రత
 22. జల స్థంభన, వర్షం కురిపించడం
 23. అగ్ని స్థంభన, మండించడం
 24. పునః సృష్టి
 25. సర్వ వ్యాప్తి
 26. సూక్ష్మ ద్వని శ్రవణం
 27. సూక్ష్మ రూప దర్శనం
 28. మాయ
 29. అదృశ్యం అవ్వడం
 • గీతాప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ వారి ప్రచురణ -"నవదుర్గ"లో "సిద్ధిధాత్రి" వివరణనుండి.

అష్టసిద్ధులు కూడా చూడండి