ఆంధ్రప్రదేశ్ దర్శనీయ స్థలాలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో చాలా దర్శనీయ స్థలాలు ఉన్నాయి. వీటిని కింది విధాలుగా వర్గీకరించవచ్చు.

పుణ్యక్షేత్రాలు, చారిత్రక స్థలాలు, రమణీయ ప్రకృతి గల స్థలాలు, మ్యూజియములు, జంతుప్రదర్శనశాలలు, నదీలోయ ప్రాజెక్టులు

పుణ్య క్షేత్రాలు

చారిత్రక స్థలాలు

KONDAVEEDU REDDY'S KINGDOM GUNTUR DISTRICT

రమణీయ ప్రకృతి గల స్థలాలు

మ్యూజియములు

మృగ సంరక్షణ ప్రాంతాలు

నదీలోయ ప్రాజెక్టులు

బయటి లింకులు