ఆరు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
ఆరు
రకముఔడవ
ఆరోహణS G₂ M₁ P D₂ 
అవరోహణ N₃ P M₁ R₁ S
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
Carnatic ragas.jpg
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము

ఆరు రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 11వ మేళకర్త రాగము కోకిలప్రియ జన్యము. ఈ రాగంలో ఐదు స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని ఔడవ రాగం అంటారు.


రాగ లక్షణాలు

ఆరు ఆరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
ఆరు అవరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
  • ఆరోహణ : S G₂ M₁ P D₂ 
  • అవరోహణ :  N₃ P M₁ R₁ S


ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జమం, సాధారణ గాంధారం, సుద్ద మధ్యమం, పంచమం, చతుశృతి దైవతం, షడ్జమం స్వరాలు, అవరోహణంలో షడ్జమం, కాకలి నిషాదం, పంచమం, సుద్ద మధ్యమం, సుద్ద రిషభం, షడ్జమం స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు

పోలిన రాగాలు

ఈ రాగం ఆరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల ఆరోహణముతో సమానమైనది.

ఈ రాగం అవరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల అవరోహణముతో సమానమైనది.

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.