ఆల్డర్ వృక్షాలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

Alder
Tagalder8139.jpg
Alnus serrulata (tag alder)
Male catkins on right,
mature female catkins left
Johnsonville, South Carolina
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
Genus:
Alnus

Species

About 20–30 species, see text.

ఆల్డర్ అనేది బెటులేసి (Betulaceae) కుటుంబానికి చెందిన ఒక పుష్పించే మొక్కల ప్రజాతి. ఇందులో సుమారు 30 జాతులకు చెందిన చిన్న పొదలు మరియు వృక్షాలు ఉన్నాయి.

వర్గీకరణ

ఈ జాతి మూడు ఉపజాతులుగా విభజించబడినది :

Subgenus Alnus :

Speckled alder (Alnus incana subsp. rugosa) —leaves
 • Alnus incana—grey alder, Eurasia
  • Alnus hirsuta (A. incana subsp. hirsuta) —Manchurian alder, northeastern Asia, and central Asia in mountains
  • Alnus oblongifolia (A. incana subsp. oblongifolia) —Arizona alder, southwestern North America
  • Alnus rugosa (A. incana subsp. rugosa) —speckled alder, northeastern North America
  • Alnus tenuifolia (A. incana subsp. tenuifolia) —thinleaf or mountain alder, northwestern North America
 • Alnus japonica—Japanese alder, Japan
 • Alnus jorullensis—Mexican alder, Mexico, Guatemala (one of the few evergreen species)
 • Alnus mandshuricaRussian Far East, China, Korea
 • Alnus matsumuraeHonshū (Japan)
 • Alnus nepalensis—Nepalese alder, eastern Himalaya, southwest China
 • Alnus orientalis—Oriental alder, southern Turkey, northwest Syria, Cyprus
 • Alnus pendula—Japan, Korea
 • Alnus rhombifolia—white alder, interior western North America
 • Alnus rubra—red alder, west coastal North America
Leaves of the tag alder

Subgenus Clethropsis. :

Subgenus Alnobetula. :

Green Alder (Alnus viridis)
 • Alnus viridis—green alder, widespread:
  • Alnus viridis subsp. viridis - Eurasia
  • Alnus viridis subsp. maximowiczii (A. maximowiczii) - Japan
  • Alnus viridis subsp. crispa (A. crispa) - northern North America
  • Alnus viridis subsp. sinuata (A. sinuata, Sitka alder or slide alder - western North America, far northeastern Siberia