"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు (V - Z)

From tewiki
Jump to navigation Jump to search


Part 1: V

నిర్వచనములు ఆసక్తికర చిత్రములు
 • V, a voiced labio-dental fricative continuant; It is articulated using the lower lips and the upper teeth: the lower lips are slightly put behind or against the upper teeth. Its phonation is "voiced". That means that you let your vocal cords vibrate when pronouncing it. దంత్యోష్ఠం; పలుకునప్పుడు V ని W ని వేర్వేరుగా పలుకవలెను;
 • vacancy, n. ఖాళీ;
 • vacant, adj. ఖాళీగానున్న; శూన్యమైన;
 • vacate, v. t. (1) ఖాళీచేయు; (2) రద్దుచేయు; న్యాయస్థానంలో తీర్పుని రద్దు చేయు;
 • vacation, n. విశ్రాంతికి గాని వ్యాహ్యాళికి గాని, వినోదానికి గాని, చేసే పని నుండి తీసుకొనే శలవులు; శలవులు; see also holidays;
 • vaccination, n. టీకాలువేయుట; వత్సీకరణ; (ety. Latin, vacca: = cow, Sans. వత్సా = ఎద్దు;)
 • vaccine, n. టీకాల మందు; వత్సలం; [Lat. vacca = cow]; vaccination is a specific type of inoculation for smallpox;
 • vacillate, v. i. ఊగిసలాడు; తటపటాయించు;
 • vacuum, n. శూన్యం; శూన్యప్రదేశం; రిక్తాకాశం; పీడనం లేని ప్రదేశం; లేబరం;
 • vacuous, adj. శూన్యమైన; అస్పష్ట; సందిగ్ధ;
 • vagabond, n. బికారి; దిమ్మరి; దేశదిమ్మరి; తిరుగుమోతు; ఆవారా; ఇల్లు, వాకిలి లేని వాడు;
 • vagina, n. యోని; భగరంధ్రం; భగం; పత్త; స్త్రీ జననాంగం;
 • vagrant, n. బికారి; నిలకడ లేకుండా తిరిగే వ్యక్తి;
 • vague, adj. అస్పష్టమైన;
 • vaguely, adv. చూచాయగా; చూచావాచాయగా;
 • vain, adj. (1) వ్యర్థమైన; వృధా; నిష్ప్రయోజనమైన; నిష్ఫలమైన; (2) అహంభావంతో; గర్వ పూరితమైన; స్వాతిశయ; ఆడంబర; ఆత్మస్తుతివంత; సొంత డబ్బా కొట్టుకునే;
 • vale, n. లోయ;
 • valedictory, adj. వీడ్కోలుకి సంబంధించిన; ఆమంత్రణ;
బాహుబలం
 • valency, n. (1) [chem] బాహుబలం; బాలం; సంయోగ సామర్థ్యం; సంసా; సంయోజకత; ఒక రసాయన మూలకం ఇతర మూలకాలతో సంయోగపడడానికి చూపే సంసిద్ధత; (2) [ling.] భాషాశాస్త్రంలో ఒక క్రియా వాచకాన్ని ఎన్ని విధాలుగా వాడకలమో సూచించే సంఖ్య;
 • valet, n. (వేలే) అంగసేవకుడు; పరిచారకుడు;
 • valice, n, చిన్న చేతి సంచి; చిక్కం;
 • valid, adj. యుక్తియుక్తమైన; సమ్మతమైన;
 • validation, n. క్రమబద్ధీకరణం; నిబద్ధీకరణం;
 • validity, n. సక్రమత; సప్రమాణత; చట్టబద్ధత; క్రమబద్ధత; నిబద్ధత;
 • valley, n. లోయ; కోన;
  • Silicon Valley, n. సిరి కోన;
 • valor, n. పరాక్రమం; పౌరుషం; మగటిమి; మగతనం;
 • valuable, adj. విలువైన; అపురూపమైన;
 • valuables, n. జవాహరీ; విలువైన వస్తువులు; నగలు;
 • valuation, n. అందాజు;
 • value, n. విలువ; వెల; మూల్యం; ఫలం; దారణ; (def.) amount of money an object is worth;
  • intrinsic -, ph. అసలు విలువ; వాస్తవ విలువ;
  • moral -, ph. నైతిక విలువ;
  • social -, ph. సామాజిక విలువ;
 • valve, n. కవాటం; కపాటిక; పిధానం; అరరం; మీట తలుపు; ఒక వైపు మాత్రమే తెరచుకొనే తలుపు;
  • heart -, ph. హృదయ కవాటం;
 • vamp, n. తన అందచందాలతో పురుషులని వంచించు సాహసురాలు;
 • van, n. బండి; పెట్టె బండి; పెట్టె ఆకారంలో ఉన్న కారు;
 • vane, n. గాలి కోడి; గాలి ఎటు వీచుతున్నదో తెలియజేసే సాధనం;
 • vanguard, n. (1) వైతాళికులు; (2) ఎదురు సన్నాహులు;
 • vanish, v. i. మాయమగు; అంతర్ధానమగు; అదృశ్యమగు; హరించిపోవు; కరగిపోవు;
 • vanity, n. స్వాతిశయం; ఆడంబరం; ఆత్మస్తుతి; అహంబ్రహ్మత్వం;
 • vanquished, n. పరాజితుడు; పరాజేత; ఓడిపోయిన శాల్తీ;
 • vapid, adj. చప్పని; రక్తి కట్టని;
 • vapor, vapour (Br.), n. కావిరి; బాష్పం; (note) steam is water vapor;
 • vaporization, n. కావిరియగుట; బాష్పీకరణం; బాష్పీభవనం; (Br.) vaporisation;
  • latent heat of -, ph. భాష్పీభవన గుప్తోష్ణత;
 • variable, adj. చల; చర; అవ్యక్త; మార్చుటకు వీలైన;
  • - cost, ph. చర వ్యయం;
  • - quantity, ph. అవ్యక్త చలరాశి;
 • variable, n. చలరాశి; చలనరాశి; చలాంశం; చరరాశి; చరాంకం; చరాంశం; అస్థిరరాశి;
  • dependent -, ph. పరాధీన చలరాశి;
  • independent -, ph. స్వతంత్ర చలరాశి; స్వతంత్ర చలాంశం;
 • variables, n. pl. [math.] చలరాశులు; (2) [astron.] హెచ్చుతగ్గు కాంతితో ప్రకాశించే నక్షత్రాలు;
  • eclipsing -, [astron.] గ్రహణకారి నక్షత్రాలు;
 • variance, n. అంతరం; భేదం;
 • variation, n. మార్పు; వ్యత్యాసం; చలత్వం; వికారం; విచలనం;
 • varied, adj. వివిధ; నానావిధములైన;
 • variety, adj. వైవిధ్య; భిన్న; కదంబ;
 • variety program, ph. కదంబ కార్యక్రమం;
 • variety, n. (1) వైవిధ్యత; భిన్నత్వం; మార్పు; (2) కలగూరగంప; (3) రకం; రకరకాలు;
 • variola, n. మసూచికం; పెద్ద అమ్మవారు;
 • various, adj. వివిధ; రకరకాల; పరిపరి; నానావిధ;
 • varnish, n. మెరుగు నూనె; వార్నీషు;
 • vary, v. t. మార్చు;
 • varying, adj. తరతమ;
 • vas deferens, n. శుక్రనాళం;
 • vasectomy, n. శుక్రనాళాన్ని కత్తిరించడం; (rel.) పేగు మెలిక;
 • Vaseline, n. శిలతైల ఖమీరం; వేసలీను; పెట్రోలియం జెల్లీకి ఇది ఒక వ్యాపార నామం; జెర్మనీ భాషలోని ’నీరు’ అనే మాటని, గ్రీకు భాషలోని ’ఆలివ్‍ నూనె’ అనే మాటని సంధించగా ’వేసలీను’ అనే మాట వచ్చింది;
 • vaso, adj. ధమనులకి సంబంధించిన; రక్తనాళాలకి సంబంధించిన;
 • vasodilation, n. రక్తనాళాలు (ధమనులు) ఉబ్బేటట్లు చెయ్యడం;
 • vassal, n. సామంతరాజు; కప్పం కట్టే రాజు; పాలెగాడు;
 • vassalage, n. దాస్యం;
 • vast, adj. అపార; అపారమైన; మిక్కిలి;
 • vast, n. అపారం;
 • vat, n. బాన; గూన; గోలెం; తొట్టె;
 • vault, n. ఇనప్పెట్టె; రహస్య స్థలంలో దాచిన పెట్టె;
 • veal, n. దూడ మాంసం; (note) ఆవు (ఎద్దు) మాంసాన్ని beef అంటారు;
 • vector, n. (1) దిశమాణి; సదిశరాశి; సాయకం; తూపు; విహిత రేఖ; కాయత్వం; దిశ కలిగిన చలనరాశి; నాభిశ్రుతి; (2) రోగవాహకం; ఆరోహకం; జబ్బులని ఒక చోట నుండి మరొక చోటికి మోసుకుని వెళ్లే జీవి;
 • Vedic, adj. నైగమ; వేద; వేద సంబంధమైన;
  • - civilization, ph. నైగమ నాగరికత; వైదిక నాగరికత;
  • - times, ph. వేదకాలం; నైగమ కాలం;
 • Vega, n. (వీగా) అభిజిత్; బొమ్మచుక్క; రాత్రి ఆకాశంలోని ప్రకాశవంతమైన తారలలో ఇది అయిదవది;
 • vegetable, adj. ఉద్భిజ్జ; శాక;
 • vegetable color, ph. ఉద్భిజ్జ వర్ణం;
  • - fat, ph. ఉద్భిజ్జ మేదం; శాకీయ మేదం; శాకీయ గోరోజనం;
  • - matter, ph. ఉద్భిజ్జ ద్రవ్యం;
 • vegetable oil, ph. ఉద్భిజ్జ తైలం;
  • - sap, ph. కర్రు;
 • vegetables, n. శాకములు; కాయగూరలు; కూరగాయలు; ఉద్భిజ్జములు;
  • green -, ph. ఆకుకూరలు;
  • root -, ph. దినుసు గడ్డలు; దుంపలు;
  • NOTE: Some popular vegetables and their Sanskrit and English names

/poem -అవాక్పుష్పీ (బెండకాయ) (okra) -జంబీరమ్ (నిమ్మకాయ) (lime, lemon) -ఆలుకమ్ (బంగాళదుంప) (potato) -ఉర్వారుక (దోసకాయ) -కారవేల్ల (కాకరకాయ) (bitter gourd) -కోశాతకీ (బీరకాయ) -బృహతీ (ముళ్ళవంకాయ) -మరిచకా (మిరపకాయలు) (chili peppers) -రాజకోశతకీ (కాప్సికం) -లశున (వెల్లుల్లి) (garlic) -వార్తాక (వంకాయ) (eggplant, brinjal, aubergine) -బింబమ్ (దొండకాయ) -శీతలా (సొరకాయ) -క్షుద్రశింబి (గోరుచిక్కుడు) -పలాండు (ఉల్లిగడ్డ) (onion) -కూష్మాండ (గుమ్మడికాయ) (pumpkin) -తౄణబిందుక (చేమదుంపలు) (taro root) -మూలకమ్ (ముల్లంగి) (carrot)) -రంభాశలాటు (పచ్చి అరటికాయ) (plantain) -సూరణ (కంద) /poem

 • vegetarian, adj. శాకాహార;
 • vegetarian, n. శాకాహారి;
 • vegetate, v. t. ఈడిగిలపడు; బద్ధకంగా పడుండు;
 • vegetation, n. ఉద్భిజ్జ సంపద; చెట్టుచేమలు;
 • vegetative, adj. కదలికలేని; స్పందన లేని; [idiom] తోటకూరకాడ వలె;
 • vehicle, n. (1) బండి; యానం; వాహనం; శకటం; తేరు; యుగ్యం; (2) అనుపానం; చేదు మందుకి తేనె అనుపానంగా వాడతారు;
 • vehement, adj. తీవ్రమైన;
 • veil, n. మేలిముసుగు; ముసుగు; పరదా; బురకా; తెర;
 • vein, n. (1) ఈనె; (2) సిర; మలిన రక్తాన్ని మోసుకెళ్లే నాళం; (3) ధోరణి; పంథా; (4) చారిక; రాళ్ళల్లో కనిపించే చారలు;
  • jugular -, ph. గళ సిర; శిరస్సునుండి మలిన రక్తాన్ని మోసుకెళ్లే నాళం;
  • portal -, ph. జీర్ణాశయ సిర; ప్రతీహారిణి;
 • velar, adj. హనుమూలీయ; కంఠ్య;
  • - fricative, ph. హనుమూలీయ కషణాక్షరం;
  • - stop, ph. హనుమూలీయ స్పర్శ్య;
 • velars, n. కంఠ్యములు; హనుమూలీయములు; నాలుక, మీద అంగుడి సహాయంతో పలికే అక్షరాలు; క, ఖ, గ, ఘ, ఙ;
 • same as gutturals;
 • velocity, n. [phys.] వేగం; రయం; వడి; ధృతిగతి; వేగం; గమనవేగం; (exp.) రయం ఉంటే రంయిమని వెళుతుంది;
  • angular -, ph. కోణీయ ధృతిగతి; కోణీయ వేగం; గిరగిర ఆత్మభ్రమణం చేస్తూన్న వస్తువు ఎంత జోరుగా తిరుగుతోందో చెప్పే చలరాశి;
  • linear -, ph. రేఖీయ ధృతిగతి; రేఖీయ వేగం; నేరుగా ఒక సరళరేఖ వెంబడి ప్రయాణం చేస్తూన్న వస్తువు ఎంత జోరుగా పరిగెడుతోందో చెప్పే చలరాశి;
  • constant -, ph. స్థిర వేగం; స్థిర ధృతిగతి; ఒక వస్తువు ఒకే దిశలో ఒకే వేగంతో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే అది స్థిర ధృతిగతి తో ప్రయాణం చేస్తున్నాదని అంటాం;
  • group -, ph. గుంపు వేగం;
  • phase -, ph. దశ వేగం;
  • uniform -, ph. తదేక వేగం; తదేక ధృతిగతి; ఒక వస్తువు చలనంలో దిశలో మార్పు లేకుండా వేగంలో మార్పు లేకుండా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే అది తదేక ధృతిగతి తో ప్రయాణం చేస్తున్నాదని అంటాం;
 • velum, n. మెత్తని అంగులి; నోటి కప్పు వెనక భాగం; కొండనాలుక;
 • velvet, n. మఖ్మలు గుడ్డ;
 • Vena Cava, n. బృహత్ సిర; బృహన్నాళం; మలిన రక్తాన్ని గుండెకి చేరవేసే రక్త నాళం;
  • inferior -, ph. అధో బృహత్ సిర; గుండె దిగువ భాగాన ఉన్న శరీరం నుండి మలిన రక్తాన్ని గుండెకి చేరవేసే రక్త నాళం;
  • superior -, ph. ఊర్ధ్వ బృహత్ సిర; గుండె ఎగువ భాగాన ఉన్న శరీరం నుండి మలిన రక్తాన్ని గుండెకి చేరవేసే రక్త నాళం;
 • Vena Portae, n. జీర్ణాశయ సిర; జీర్ణాశయం నుండి వచ్చే రక్తాన్ని గుండెకి చేరవేసే రక్త నాళం;
 • vend, v. t. అమ్ము; విక్రయించు;
 • vendor, n. విక్రేత; విక్రయదారుడు; అమ్మకందారు; అమ్మేమనిషి;
 • veneer, n. తాపడం; పైపూత; పైకట్టు;
  • brick -, ph. ఇటికలు పేర్చి కట్టిన తాపడం;
 • venerable, adj. గౌరవ; పూజ్య; గంగి;
  • - bull, ph. గంగిరెద్దు;
  • - cow, ph. గంగి గోవు;
 • veneration, n. గౌరవం; పూజ్యభావం;
  • - disease, ph. సుఖరోగం; సవాయి;
 • vengeance, n. కసి; కక్ష; ప్రతీకారం;
 • venison, n. లేడి మాంసం; అయిణం;
వెన్న బొమ్మ
 • Venn diagram, n. వెన్నబొమ్మ; తర్కంలోను; బౌల్య బీజగణితంలోను వాడుకలో ఉన్న ఒక రకం బొమ్మ;

USAGE NOTE: venom, toxin and poison

 • శాస్త్రంలో Toxin అంటే శరీరానికి హాని చేసే విష పదార్థం; ఇది జంతు సంబంధమైన (పాము, తేలు, కందిరీగ, వగైరా) venom కావచ్చు, సూక్ష్మజీవులు తయారుచేసే విషం కావచ్చు, వృక్ష సంబంధమైన (గన్నేరు గింజలు, దురదగుండాకు, వగైరా) విషం కావచ్చు; poison అనే మాట ఖనిజ సంబంధమైన (పాషాణం వంటి) విషాలకి వాడతారు;
 • venom, n. విషం; పాము విషం; జంతువుల శరరం నుండి స్రవించి కాటు ద్వారా కాని, పోటు ద్వారా కాని మన శరీరాలలోకి చేరే విష పదార్థం;
 • venomous, adj. విష; విషం గల;
  • - snake, ph. విష సర్పం;
 • ventilation, n. వాయుప్రసరణం; గాలి వసతి; గాలి ప్రవహించేలా చెయ్యడం;
 • ventilator, n. (1) గాలి ప్రవహించేలా చెయ్యగలిగే సదుపాయం; చిన్న కిటికీ; ఉపవాతాయనం; పంకాలు వగైరా; (2) ఆసుపత్రిలో రోగి ఉచ్ఛ్వసనిశ్వాసాలకి సహాయపడే యంత్రం, మొ. see also window;
 • ventral, adj. పొట్టవైపు; కడుపుకి సంబంధించిన; ఉదర; జఠర; (ant.) dorsal అంటే వీపు వైపు అని అర్థం;
 • ventricle, n. జఠరిక; గుండెలోని కింది గది; జవనిక; వివరం;
 • ventriloquist, n. రకరకాల గొంతుకలని అనుకరిస్తూ, పెదిమల కదలిక కనబడకుండా మాట్లాడడంలో ప్రావీణ్యత ఉన్న వ్యక్తి;
 • venture, v. i. తెగించు; ఉంకించు;
 • venture, adj. తెగువ; తెగింపు; ఉంకువ;
  • - capital, ph. తెగింపు మదుపు; తెగింపు పెట్టుబడి;
  • - capitalist, ph. తెగుదారి; తెగుదారు; తెగువరి; తెగింపు మదుపరి; తెగింపు పెట్టుబడిదారు; ఉంకించు పెట్టుబడిదారు; తెగువ ఉన్న పెట్టుబడిదారు;
 • venture, n. తెగువ; సాహసం;
 • venue, n. సభాస్థలి; కార్యరంగం; చోటు;
 • Venus, n. శుక్రుడు; శుక్రగ్రహం;
 • Venusquake, n. శుక్రకంపం;
 • veracity, n. యదార్థత; సత్యవాదిత్వం;
 • veranda, n. వరండా; పంచ; వసారా;
  • roof of a -, పంచపాళీ;
 • verb, n. క్రియ; క్రియావాచకం;
  • auxiliary -, ph. ఉప క్రియ;
  • copula -, ph. సంయోజక క్రియ;
  • defective -, ph. అపూర్ణ క్రియ;
  • finite -, ph. సమాపక క్రియ;
  • infinite -, ph. అసమాపక క్రియ;
  • intransitive -, ph. అకర్మక క్రియ;
  • subjunctive form of -, ph. చేదర్థకం;
  • transitive -, ph. సకర్మక క్రియ;
 • verbal, adj. (1) వాగ్రూపంగా; వాచా; వాచిక; నోటితో; శాబారంభ; (2) క్రియకి సంబంధించిన;
  • - statement, ph. శాబారంభణం;
 • verb, n. క్రియ; క్రియావాచకం;
 • verbatim, adj. మాటకి మాటగా; చెప్పినది చెప్పినట్లుగా;
 • verbomaniac, n. వదరుబోతు; ఆపకుండా మాట్లాడే వ్యక్తి;
 • verbosity, n. శబ్దపుష్టి; అవసరం కంటె ఎక్కువ మాటలు;
 • verdant, adj. పచ్చని; ఆకుపచ్చని;
 • verdict, n. తీర్పు;
 • verdigris, n. కిలుం; చిలుం; ఇత్తడి, రాగి, వగైరా పాత్రలలో పులుపు పదార్థాలని ఉంచడం వల్ల కలిగే విషపూరిత మాలిన్యం;
 • verification, n. సరిచూచుట; రుజువు తీయుట;
 • verify, v. i. సరిచూచు; రుజువు తీయు;
 • verify, v. t. సరిచూడు; రుజువు తీయు;(
 • verity, n. సత్యం;
 • vermicelli, n. (వెర్మిఛెల్లీ) సేమియా; అతి సన్నగా ఉన్న స్పగేటీ;
 • vermiform appendix, n. క్రిమిక;
 • vermilion, n. (1) ఇంగిలీకం; రంగులకి వాడే ఎరుపు రంగు ఉన్న రసగంధకిదం; (2) కుంకం రంగులో ఉన్న ఎరుపు రంగు గుండ, ఏదైనా సరే;
 • vernacular, n. వ్యావహారికం; వ్యావహారిక భాష; దేశభాష; ప్రాంతీయ భాష;
 • vernal, adj. వాసంతిక; వసంత; వసంత రుతువుకి సంబంధించిన;
  • - equinox, ph. వసంత విషువత్తు; వసంత సంపాతం; వసంతకాలంలో రాత్రి, పగలు సమంగా ఉండే రోజు;
 • versatility, n. ప్రజ్ఞానం; చాతుర్యత; బహుముఖ ప్రజ్ఞ; సర్వతోముఖ ప్రజ్ఞ;
 • verse, n. పద్యం;
 • version, n. (1) పాఠాంతరం; (2) కథనం; విధం; పద్ధతి;
 • vertebra, n. s. వెన్నుపూస; పూస; కశేరుకం; కీకసం;
  • cervical -, ph. గ్రైవేయ కశేరుకం;
  • lumbar -, ph. నడ్డిపూస; కటి కశేరుకం;
 • versus, adv. ప్రతిగా;
 • vertebrae, n. pl. వెన్నుపూసలు; కసేరులు;
 • vertebral artery, n. కీకస ధమని;
  • - column, n. వెన్నెముక; కీకసమాల; బ్రహ్మదండము;
 • vertebrate, n. కశేరుకం; పృష్టవంశి; వెన్నుపూస వున్న జంతువులు;
 • vertex, n. శీర్షం; అగ్రం; శిఖ; శిరోస్థానీయ బిందువు;
 • vertical, adj. నిటారైన; నిట్ర; శీర్షలంబ; క్షితిజలంబ;
  • - axis, ph. నిట్రాక్షము; శీర్షాక్షం;
  • - line, ph. లంబరేఖ; నిట్రరేఖ; క్షితిజలంబ రేఖ; నిలువు గీత;
 • vertigo, n. తలతిప్పు; తల తిరగడం; కండ్లు తిరగడం; see also dizziness;
 • verve, n. ఓజస్సు; ఉత్సాహం;
 • very, adj. (1) చాలా; (2) అదే;
 • very good, ph. చాలా బాగుంది;
 • vessel, n. (1) పాత్ర; కలశం; (2) బిందె; అండా; డెయిసా; గుండిగ; గంగాళం; (3) పడవ; నౌక; (4) నాళం; గొట్టం; రక్తనాళం;
  • large -, ph. అండా; డెయిసా; గుండిగ; గంగాళం;
 • verdict, n. తీర్పు;
 • verification, n. రుజువు; దాఖలా;
 • vesicle, n. బొబ్బ; పొక్కు;
  • - for boiling bath water, ph. డెయిసా; గీజరు;
 • vest, n. అంగరక్ష; కబ్బా; చేతులు లేని బిగుతైన చొక్కా;
 • vested, adj. (1) పరిపూర్ణంగా; శాశ్వతంగా; నిబంధనలు లేకుండా; పించను వంటి డబ్బు పొందడానికి సంపాదించుకున్న హక్కు వంటి పరిపూర్ణత;
 • vested interest, ph. స్వలాభాపేక్ష; స్వామికార్యంతో జరుపుకునే స్వకార్యం;
 • vestibule, n. కుహరిక;
 • vestige, n. s. జాడ; చిహ్నం;
 • vestiges, n. pl. అవశేషాలు;
 • veteran, n. (1) అనుభవజ్ఞుడు; (2) యుద్ధం చవిచూసిన వ్యక్తి; డక్కామక్కీలు తిన్న వ్యక్తి;
 • veterinary, adj. పశు; అశ్వ;
  • - doctor, ph. పశు వైద్యుడు; అశ్వ వైద్యుడు;
  • - science, ph. పశువుల వైద్యం; జంతువైద్య శాస్త్రం; అశ్వ శాస్త్రం;
 • vex, v. t. చీకాకు పెట్టు; విసిగించు;
 • vexation, n. చికాకు; విసుగు;
 • via, prep. మీదుగా; గుండా;
 • viability, n. స్వయంభరణ శక్తి;
 • viaduct, n. లోతైన లోయ మీద కట్టిన వంతెన;
 • vial, n. చిన్న మందు సీసా;
 • vibrate, v. i. కంపించు; వీగు; స్పందించు; చలించు;
 • vibration, n. కంపనం; స్పందనం; చాలనం; అదురు;
  • damped -, ph. అవరుద్ధ స్పందనం;
  • plane of -, ph. కంపన తలం;
  • transverse -, ph. తిర్యక్ కంపనం;
 • vice, adj. ఉప; ఇంకొకరికి బదులుగా;
  • - chancellor, ph. ఉపకులపతి;
  • - president, ph. ఉపరాష్టప్రతి; ఉపాధ్యక్షుడు;
 • vice, n. వ్యసనం; దురలవాటు; దురభ్యాసం; అవగుణం;
 • vicious, adj. విష;
  • - circle, ph. విష వలయం;
 • victim, n. పరాజిత; పరాజితుడు;
 • victor, n. విజేత; జేత;
 • victorious, adj. జయించిన; గెలుపొందిన; గెలిచిన;
 • victory, n. జయం; విజయం; గెలుపు;
 • victuals, n. pl. దినుసులు; వంటకాలు; ఆహారపదార్ధాలు;
 • video, adj. దృశ్యమాన; వీక్షక;
 • video, n. (1) కదిలే బొమ్మలని నమోదు చేసి, తిరిగి తెరమీద చూపించగలిగే సాంకేతిక ప్రక్రియ; (2) తెర మీద కనిపించే బొమ్మలు;
 • vie, v. t. పోటీ చేయు;
 • view, v. t. చూడు; చూచు; దర్శించు; సందర్శించు;
 • view, n. (1) దృశ్యం; (2) వీక్షణం; దృష్టి; (3) అభిప్రాయం;
  • formal -, ph. స్వరూప దృష్టి;
  • functional -, ph. ప్రయోగ దృష్టి;

---USAGE NOTE: view, sight, scene, and vision

 • ---Use these words as countable nouns when you talk about things you see. Use view to talk about things you can see from a window or an elevated place: The view from this window is beautiful. Use sight to describe something that is unusual or beautiful: The Taj Mahal in moonlight is a spectacular sight. Use scene to talk about a place where something happened: The murder scene was cluttered with footprints. Use vision to talk about an idea: Nehru had a romantic vision of a world without wars. When sight and vision are used as uncountable nouns, they mean “the ability to see”: He lost his sight due to glaucoma.
 • viewer, n. (1) చూడడానికి వాడే పరికరం; చూసేది; దర్శని; వీక్షకం;(2) చూసే వ్యక్తి; దిదృక్షువు;
 • viewers, n. pl. (1) వీక్షకులు; చూపరులు; చూసేవారు; దుర్భిణి, సూక్ష్మదర్శని, దూరదర్శని వంటి పరికరాలతో చూసేవారు; (2) ; ప్రేక్షకులు;
 • viewpoint, n. దృక్పథం; దృక్కోణం;
 • vigesimal, adj. వింశాంశ; ఇరవై అంశలు కల; దశాంశ పద్ధతికి ప్ది అంశలు ఉంటే వింశాంశ కి ఇరవై అంశలు; to the base twenty
 • vigil, n. జాగరం; పారా; కాసుకొని కూర్చోవడం; కాపు; కాపలా కాయడం; మెళుకువతో ఉండటం;
  • death -, ph. శవ జాగరం;
 • vigilance, n. అప్రమత్తత;
 • vigilant, adj. అప్రమత్త;
 • vignette, n. (విన్యట్) (1) పదచిత్రం; (2) నేపథ్యంలో కలిసిపోయే (అంచులు లేని) చాయాచిత్రం;
 • vigor, n. ఓజస్సు; బలం;
 • vigorous, adj. ఓజోమయ;
 • vile, adj. కుత్సిత;
 • vilify, v. t. ఆడిపోసుకొను; నిందించు; దూషించు;
 • village, adj. గ్రామీణ;
 • village, n. పల్లె; పల్లెటూరు; గ్రామం; ప్రోలు; ఊరు; జనపదం;
  • - council, ph. పంచాయతీ;
  • very small -, ph. కుగ్రామం;
 • villagers, n. pl. పల్లెటూరు జనం; జానపదులు; గ్రామస్థులు;
 • villain, n. కూళ; కూళుడు; తులువ; ప్రతినాయకుడు;
 • villi, n. శృంగకములు;
 • villose, n. నూగు; సన్నని జుత్తు వంటి పదార్థం;
 • vindication, n. గౌరవం నిలుపుకోవడం;
 • vine, n. (1) తీగ; పాదు; (2) ద్రాక్షతీగ;
 • vinegar, n. సిరకా; సిర్కా; పులిసిన సారా; సజల అసితామ్లం; see also acetic acid;
 • vineyard, n. ద్రాక్షతోట;
 • viniculum, n. శిరోవారం; గణితంలో కొన్ని చలరాసుల నెత్తిమీద గీసే చిన్న గీత;
 • violate, v. t. అతిక్రమించు; హద్దుమీరు; ఉల్లంఘించు;
 • violation, n. అతిక్రమణ; ఉల్లంఘన; జవదాటడం;
 • violence, n. హింస; హింసాకాండ; చిత్రహింస; అంకపొంకాలు;
 • violent, adj. హింస; హింసాయుత; అంకపొంకంగా;
  • - activity, ph. హింసాకాండ;
 • violet, n. ఊదా; నీలలోహిత; లేత ఎరుపు నీలం కలసిన రంగు; బచ్చలిపండు రంగు;
 • violin, n. వాయులీనం; వయలిన్; వయలిన్‌కి నాలుగు తీగలు ఉంటాయి; ఫిడేలుకి నాలుగు కంటె తక్కువ తీగలు ఉంటే ఉండొచ్చు;
 • viper, n. పాము; సర్పం; ఒక జాతి విష సర్పం; అమెరికాలో ఉండే గిలక పాములు, ఆఫ్రికాలో ఉండే నల్ల మాంబా పాములు ఈ జాతి పాములే; ఈ జాతి పాములు సర్వసాధారణంగా గుడ్లు పెట్టడానికి బదులు పిల్లల్ని కంటాయి; అందుకనే వీటికి "viper" అన్న పేరు వచ్చింది; (ety.) Lat. vivo = live, partus = birth;
  • pit -, ఈ జాతి విష సర్పానికి తలమీద రెండు గంట్లు ఉంటాయి కనుక దీనికి ఈ పేరు వచ్చింది;
 • viral, adj. జనబాహుళ్యంలోకి జోరుగా వెళ్ల్లగలిగే సమర్ధత గల;
 • virgin, adj. అనుభవం లేని; దున్నని; పరిశోధించని; పచ్చి;
  • - land, ph. అనాది బీడు;
  • - oil, ph. పచ్చి నూనె;
 • virgin, n. కన్య; లైంగిక అనుభవం పొందని యువతి;
 • Virgo, n. (1) కన్యారాశి; పరిమాణంలో దీనిది ద్వాదశ రాశులలో రెండవ స్థానం; (2) హస్తా నక్షత్రం;
  • Delta, Eta, Gamma of -, హస్తా నక్షత్రం;
 • virility, n. మగటిమి; మగతనం; మగపోడిమి; వీర్యపటుత్వం;
 • virtual, adj. మిధ్యా; కాల్పనిక; అవాస్తవ; అభాస; లేనిది ఉన్నట్లు అనిపించడం లేదా కనిపించడం;
  • - computing, ph. మిథ్యా కలనం; అభాస కలనం;
  • - image, ph. మిధ్యా బింబం; అభాస బింబం;
  • - machine, ph. మిథ్యా యంత్రం;
  • - particle, ph. అభాస కణాలు;
  • - reality, ph. కాల్పనిక వాస్తవత్వం;
  • - work, ph. కాల్పనిక కర్మ;
 • virtue, n. గుణం; సుగుణం;
 • virtuoso, n. ఘనాపాటీ;
 • virulent, adj. తీవ్రమైన; ఘాటైన;
 • virus, n. (1) విషాణువు; వైరస్; జన్యు పదార్థము, దానిని రక్షిస్తూ కొంత ప్రాణ్యము ఘటకద్రవ్యాలుగా కలిగి ప్రాణం ఉందా లేదా అనే త్రిశంకులోకంలో ఉన్న పదార్థం; క్షీరదాల జీవకణాల కంటె, బేక్టీరియాల కంటె, ఎన్నో రెట్లు చిన్నదయిన విషాణువు; ఇవి జీవకణంలో తిష్ట వేసినప్పుడు తప్ప స్వయంప్రతిపత్తితో జీవించలేవు; (2) కంప్యూటరులో ఉన్న క్రమణికలు చెయ్యవలసిన పనులు చెయ్యటానికి వీలులేకుండా పాడుచెయ్యగల మరొక క్రమణిక;
 • visa, n. గుత్తుపొత్తంలో వేసే అధికార ముద్ర; ఒక వ్యక్తి మరొక దేశం వెళ్లేటప్పుడు ఆ అతిథేయ దేశం ఆ వ్యక్తికి ప్రవేశార్హత ఇస్తూ గుర్తింపు పుస్తకంలో వేసే రాజముద్ర; (rel.) passport;
 • vis-a-vis, adv. సంబంధించిన; పోల్చి చూడదగ్గ; పక్కపక్కన; ఎదురెదురుగా;
 • viscera, n. పేగులు; ఉదర కుహరంలోని అవయవాలు;
 • viscid, adj. జిగట; జిగురుగానున్న; స్నిగ్ధత ఉన్న;
 • viscosity, n. స్నిగ్ధత;
 • visibility, n. కనిపించడం; దృశ్యత;
 • visible, adj. దృగ్గోచర; గోచరమగు; కనబడే; అగపడే; దృశ్యమాన; దృశ్యమైన; దృశ్య; ఆదరక:
  • - light, ph. దృశ్య కాంతి; కంటికి కనబడే కాంతి; అగపడే కాంతి;
  • - universe, ph. దృశ్య విశ్వం; దృశ్యమైన విశ్వం; కంటికి కనబడే విశ్వం; అగపడే విశ్వం; దృగ్గోచర విశ్వం;
 • vision, n. దృష్టి; చూపు;
  • peripheral -, ph. దృష్టి పరిధి;
 • vision, n. (1)దృష్టి; చూపు; (2) దూరదృష్టి; ముందుచూపు;
 • vision statement, ph. ద్రాష్టిక ప్రవచనం;
 • visionary, n. ద్రష్ట; దూర దృష్టి, ఊహాత్మకమైన దృష్టి ఉన్న వ్యక్తి; ముందు చూపు గల మనిషి;
 • visitors, n. సందర్శకులు;
 • vista, n. దృశ్యం; దిగంతర దృశ్యం;
 • visual, adj. కంటికి సంబంధించిన; దృష్టికి సంబంధించిన; చక్షుష;
 • visualization, n. దృశ్యీకరణం;
 • visualize, v. i. ఊహించు; కంటికి ఎదురుగా ఉన్నట్లు ఊహించు;
 • vital, adj. ప్రాణాధార; మూలాధార; ప్రాణప్రద; అతిముఖ్యమైన; (lit.) to do with living;
  • - capacity, ph. త్రాణ; మూలధారణం;
  • - force, ph. మూలాధార శక్తి;
  • - parts, ph. మర్మస్థానములు; మర్మావయవములు;
  • - records, ph. జనన మరణాలకి సంబంధించిన; వివాహ విడాకులకి సంబంధించిన కాగితాలు;
  • - signs, ph. కీలక ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సూచికలు; శరీరపు తాపోగ్రత, నాడి రేటు, శ్వాస రేటు, రక్తపు పోటు - ఈ నాలుగు ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సూచికలు;
 • vital, n. ప్రాణాధారం; మూలాధారం;
 • vitality, n. చేతన; చేతస్సు;
 • vitamin, n. విటమిను; వైటమిను; అతి ముఖ్యమైన పోషక పదార్థం; (ety.) vital + amine = vitamine, from which the last letter is dropped; this is a misnomer because amines are not a part of all vitamins;
 • vitiligo, n. బొల్లి; చర్మంలో మెలనిన్‍ అనే రంజన రసాయనం లోపించినప్పుడు చర్మం మీద తెల్లటి మచ్చలు కనబడడం;
 • vitis, n. నల్లేరు;
 • vitreous, adj. స్పటికాకార; కాచాభ; గాజు;
  • - humor, ph. స్పటికాకార జలం; కాచాభ ద్రవం; గాజు సొన;
  • - ware, ph. గాజు సామగ్రి; కాచాభ పాత్రలు;
 • vitriol, n. తుత్తం; తుత్తము; అక్షము; గంధకము, ఆమ్లము, లోహము కలసిన సంయోగ పదార్థం;
  • blue -, ph. మైల తుత్తం; కాపర్ సల్ఫేట్; CuSO4;
  • green -, ph. అన్నభేది; కాసీసం; Fe2SO4;
  • white -, ph. పాల తుత్తం; జింక్ సల్ఫేట్; ZnSO4;
 • vivacious, adj. చలాకీ అయిన; చురుకయిన;
 • viva voce, n. మౌఖిక పరీక్ష;
 • vivid, adj. ప్రభూత; స్పష్టమైన; జీవకళతో తొణికిసలాడేటంత స్పష్టమైన;
 • viviparous, adj. జరాయుజ; గుడ్డు నుండి కాకుండా గర్భం నుండి పుట్టిన జీవి;
 • vixen, n. ఆడ నక్క;
 • vocabulary, n. పదజాలం; పదావళి; పదసంపద; పదనిధి; శబ్ద సంగ్రహం; శబ్దజాలం;
  • scientific -, ph. శాస్త్రీయ పదజాలం;
  • technical -, ph. సాంకేతిక పదజాలం;
 • vocal cords, n. స్వరతంతులు; నాదతంతులు;
 • vocalization, n. సంసర్గం; గొంతుక; కంఠం; వాక్కు; వాణి; ఎలుగు;
 • vocation, n.వ్యాపారం; ఉద్యోగం;
 • vocative, adj. సంబోధనాత్మక;
 • vocative case, ph. సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి;
 • voice, n. గొంతుక; గాత్రం; కంఠం; స్వరం; గళం; నాదం; ఎలుగు;
  • active -, ph. కర్తరి; కర్తర్యర్థకం;
  • big decibel -, ph. గౌళగాత్రం; గౌళకంఠం;
  • obstructed -, ph. రుద్ధకంఠం; గద్గద స్వరం;
  • passive -, ph. కర్మణి; కర్మర్థకం;
  • - activated, ph. స్వర ఉత్తేజిత;
  • - box, ph. స్వరపేటిక; గొంతుకలో ధ్వనిని పుట్టించే యంత్రాంగం;
 • voiced, adj. [ling.] స్వరిత; నాద; హల్లులని పలికేటప్పుడు స్వరతంతువులు కంపిస్తే అవి స్వరిత లేదా నాద హల్లులు;
  • - tone, ph. స్వరిత స్వరం;
  • - unaspirated, ph. స్వరిత అల్పప్రాణములు; ఉదా. ల;
  • - unaspirated plosives, ph. కంఠ్య నాద (స్వరిత) అల్పప్రాణములు; సరళములు; ఉదా. గ, స, డ, ద, బ;
 • voiced, n. [phoenetics] నాదములు; నాదవర్ణాలు;
 • voiceless, adj. నిస్వర; స్వరం లేని; శ్వాస; పరుష; హల్లులని పలికేటప్పుడు స్వరతంతువులు కంపించని యెడల అవి నిస్వర హల్లులు లేదా శ్వాసలు;
  • - unaspirated plosives, ph. పరుషములు; ఉదా. క, చ, ట, త, ప;
  • - unaspirated bilabial plosive, ph. ఓష్ఠ్య శ్వాస అల్పప్రాణం; ఉదా. ప
 • voicing, n. [ling.] స్వరించడం;
 • void, n. ఖాళీ; రద్దు; శూన్యత;
 • void, v. i. ఖాళీచేయు; రద్దుచేయు; see also vacate;
 • voile, n. వాయిలు; పల్చటి బట్ట;
 • volatile, adj. బాష్పశీల; వాయుపరిణామశీల; లఘిమశీల; హరించిపోయెడి;
  • - liquid, ph. బాష్పశీల ద్రవం;
  • - substance, ph. బాష్పశీల పదార్థం; తక్కువ వేడికి మరిగి పోయేవి; (rel.) refractories;
 • volatility, n. బాష్పశీలత్వం;
 • volcano, n.అగ్ని పర్వతం; జ్వాలాముఖి;
 • volition, n. సంకల్పశక్తి; ఈప్స, Ipsa
 • volley, n. వేటు; గుప్పించబడ్డ పరంపర;
 • voltage, n. విపీడనం; విద్యుత్ పీడనం; విపీడన తారతమ్యం; విపీతం; (note) same as potential difference;
 • volume, n. (1) ఘనపరిమాణం; ఆయతనం; (2) ఘనం; స్థూలత; ఎక్కువ శబ్దం; ఆమంద్రణం; క్వణం; మోత; ఉరువు;(3) సంపుటం; సంపుటి; పుస్తకం;
 • voluntary, adj. అయిచ్ఛిక; స్వచ్ఛంద; కామ్య; ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా; ఉమేదువారీగా; బలవంతం లేకుండా; తనుగా తాను; తనంతట;
  • - action, ph. అయిచ్ఛిక క్రియ; కామ్య కార్యం;
  • - control, ph. అయిచ్ఛిక నియంత్రణ; స్వచ్ఛంద నియంత్రణ;
  • - muscle, ph. అయిచ్ఛిక కండరం; కామ్య కండరం;
 • voluntarism, n. ఉమేదువారత్వం;
 • volunteer, n. m. ఉపకర్త; కామ్యకారు; అయిచ్ఛికుడు; స్వచ్ఛంద సేవకుడు; ఉమేదువారీ; వాలంటీరు;
  • - corps, ph. ఉమేదువారీ పటాలం;
 • volunteers, n. pl. ఐచ్ఛిక భటులు;
 • voluptuous, adj. (1) ఒయ్యారి; ఒంపు, సొంపులు, పెద్ద పెద్ద కుచాలు, సన్నటి నడుము, విశాలమైన పిరుదులు గల; (2) భోగాసక్తమైన; విషయాసక్తమైన;
  • - woman, ph. ఒయ్యారి భామ;
 • vomit, n. కక్కు; డోకు; వాంతి; వమనం;
 • vomit, v. i. కక్కు; డోకు; వాంతి చేసుకొను; డోకుకొను;
 • vortex, n. సుడి; సుడిగుండం; నీటి సుడిగుండం;
 • vote, n. ఓటు; సమ్మతి;
  • - of thanks, n. వందన సమర్పణ;
 • votary, n. భక్తుడు; పూజారి;
 • voter, n. ఓటరు; నియోజకుడు; నిర్వాచకుడు;
 • voucher, n. ఓచరు; కూపాను; చీటీ; రసీదు;
 • voyage, n. నౌకాయానం;
 • vow, n. ఒట్టు; వ్రతం;
 • vowels, n. pl. అచ్చులు; ప్రాణములు; ప్రాణాక్షరములు; స్వరములు;
  • back -, ph. తాలవ్యేతరాచ్చులు; తాలవ్యేతర స్వరములు; పశ్చిమాచ్చులు; అ, ఆ, ఉ, ఊ, ఒ, ఓ లు;
  • front -, ph. తాలవ్యాచ్చులు; తాలవ్య స్వరములు; అగ్రాచ్చులు; ఇ, ఈ, ఎ, ఏ లు;
  • long -, ph. చాపులు; దీర్ఘాచ్చులు;
  • rounded -, ph. ఓష్ఠీకృతమైన అచ్చులు;
  • unrounded -, ph. అనోష్ఠీకృతమైన అచ్చులు;
 • Vulcan, n. రోమనుల అగ్నిదేవుడు;
 • vulcanization, n. వల్కనీకరణం; పుఠం పెట్టడం; పుఠీకరించడం; వేడిచేసి చల్లార్చడం; గంధకం కలిపి వేడి చేసి చల్లార్చడం; పెళుసుతనం తగ్గించడం;
 • vulgar, adj. అసభ్య; గ్రామ్య;
 • vulgarity, n. అసభ్యత; గ్రామ్యత;
 • vulnerable, adj. భేద్యమైన;
 • vulpine, adj. జిత్తులమారియైన;
 • vulture, n. రాబందు; బోరువ; తెల్ల గద్ద; పీతిరిగద్ద;

Part 2: W

నిర్వచనములు ఆసక్తికర చిత్రములు
 • W, voiced bilabial glide; When pronouncing it, the lips are put forward and rounded.

The back part of the tongue is raised towards the soft tissue at the back of the roof of the mouth. The vocal cords vibrate during the articulation. Air is only allowed to escape through the mouth. The air is directed along the centre of the tongue. ఉభయోష్ఠం;

 • wade, v. i. మొలబంటి నీటిలో నడుచు;
 • wadi, n. దొంగేరు; అరబ్బీ భాషలో లోయ అని అర్థం; అరుదుగా వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఈ లోయ గుండా పొంగి పొర్లే ఏరు;
 • waft, v. i. తేలు;
 • wag, v. i. ఆడించు; ఊపు; కదుపు; విక్షేపించు;
 • wage, n. వేతనం; కూలి; జీతం; భృతి; దినభత్యం; బత్తెం; భర్మం; కర్మణ్యం; సాధారణంగా ఏరోజుకారోజు కాని వారానికొకసారి కాని ఇచ్చేది; (rel.) salary; stipend;
  • daily -, ph. రోజుకూలి; కైకిలి; కైకూలి; దిన సంపాదన;
  • salaries and -, ph. జీతబత్తెములు; జీతనాతాలు;
  • - earner, ph. జీతగాడు; ఆర్జించేవాడు; సంపాదించేవాడు; భరటుడు; భ్హృత్యుడు;
 • wage, v. t. (1) జరుపు; చేయు; నడిపించు; (2) పందెం వేయు; పందెం కాయు;
  • - a war, ph. యుద్ధం చెయ్యడం; కయ్యానికి కాలు దువ్వడం;
 • wager, n. పణం; పందేనికి ఒడ్డే డబ్బు;
 • wagon, n. బండి; పెట్టె;
 • wagtail, n. టిట్టిభం; ఉయ్యాల పిట్ట; కాటుక పిట్ట; కణాటీర పక్షి; జిట్టంగి; ఖంజరీటం;
 • waif, n. ఈబరి; పనికిరానివాడు; అప్రయోజకుడు;
 • wail, v. i. విలపించు; ఏడ్చు; కుంయ్యిమను;
 • waist, n. నడుం; మొల; కటి; కౌను;
 • waist-band, n. వడ్డాణం; నడికట్టు;
 • waist-coat, n. చేతులు లేని కోటు;
 • waist-string, n. మొలతాడు;
 • wait, v. i. వేచియుండు; కనిపెట్టుకుని ఉండు; కాచుకొనియుండు; నిరీక్షించు; ప్రతీక్షించు; పడిగాపులు పడియుండు;
 • waiter, n. m. భోజన ఫలహారశాలలో వడ్డన చేసేవాడు;
 • waitress, n. f. భోజన ఫలహారశాలలో వడ్డన చేసేది;
 • waiting room, n. వేచియుండు గది; నిరీక్షామందిరం;
 • waive, v. t. పరిత్యజించు; హక్కులను వదలిపెట్టు;
 • waiver, n. పరిత్యాగం;
 • wake, n. (1) అబ్లోసు; ఓడ వెనుక నీళ్లలో కనబడే జాడ; (2) శవ సందర్శనం; చనిపోయిన వ్యక్తి శరీరాన్ని బంధుమిత్రులు వచ్చి చూడడానికి వీలుగా ఏర్పాటు కాబడ్డ సాంఘిక ఆచారం;
 • wake, v. i. మేల్కొను;
 • wake, v. t. నిద్రలేపు;
 • wakeful, adj. మెలకువగానున్న;
 • walk, n. నడక; దారి; నడిచే దారి;
  • random -, ph. మలయిక నడక;
 • walk, v. i. నడుచు;
 • walk, v. t. నడిపించు;
 • walking stick, n. చేతికర్ర;
 • walkway, n. నడవ;
 • wall, adj. గోడ; కుడ్యం; భిత్తి;
  • - painting, ph. కుడ్య చిత్రం; భిత్తి చిత్రం;
 • wall, n. గోడ; కుడ్యం;
  • compound -, ph. ప్రహారీ గోడ; ప్రాకార కుడ్యం; కంథావారం;
  • parapet -, ph. పిట్ట గోడ;
 • wallet, n. ఆసిమిసంచి; డబ్బుసంచి;
 • walnut, n. అక్రోటు; అక్షోడం; కొండగొనుగు పిక్క;
 • wand, n. దండం;
  • magic -, ph. మంత్రదండం;
 • wander, v. i. తిరుగు; తిరుగాడు; సంచరించు;
 • wanderer, v. i. సంచారి;
 • wane, v. i. క్షీణించు; తగ్గు;
 • waning, adj. క్షీణించే; క్షయించే;
  • - moon, ph. క్షీణ చంద్రుడు; క్షీణించే చంద్రుడు; క్షయించే చంద్రుడు; కృష్ణపక్ష చంద్రుడు;
 • want, n. (1) కోరిక; (2) లేమి; లోపం; కొరత;
 • want, v. t. కోరు; v. i. కావలయు; కావాలి;
  • what are your wants?, ph. నీ కోరికలు ఏవిటి?; నీకు ఏమిటి కావాలి?
  • I - this, ph. నాకు ఇది కావాలి;
  • I do not - this, ph. నాకు ఇది వద్దు;
 • wants, n. కోరికలు; వాంఛలు; పురుషార్ధాలు;
 • war, n. యుద్ధం; సంగ్రామం; పోరు; పోట్లాట; కలహం;
  • civil -, ph. అంతర్యుద్ధం;
  • cold - , ph. ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం;
  • intellectual -, ph. మేధోయుద్ధం;
  • - monger, n. యుద్ధోన్మాది;
 • warbler, n. కూజు పిట్ట; పాడు పిట్ట;
 • ward, n. (1) సాల; శాల; (2) ఒకరి రక్షణలో ఉన్న వ్యక్తి;
  • maternity -, ph. పురిటి సాల; ప్రసూతి శాల;
 • warden, n. రక్షకుడు; పాలకుడు;
 • wardrobe, n. దుస్తులు; ఒక వ్యక్తి యొక్క దుస్తుల సముదాయం;
 • ware, n. సరుకు; వస్తువు; సామాను; బండి; (rel.) hardware; silverware; software;
 • wares, n. సరుకులు; వస్తువులు; సామానులు; బండారాలు;
 • warehouse, n. గిడ్డంగి; గాదె; గోదాం; కోపు; కోష్ఠం; కోఠా; భాండాగారం; మండీ;
 • warm, adj. (1) వెచ్చనైన; వెచ్చగా నున్న; వెచ్చని; (2) ప్రేమపూరితమైన;
 • warm, v. t. వెచ్చబెట్టు;
 • warmth, n. (1) సెగ; వెచ్చదనం; (2) ఆప్యాయత;
 • warn, v. t. హెచ్చరించు; హెచ్చరిక చేయు;
 • warning, n. హెచ్చరిక;
 • warp, n. పడుగు; నేతలో నిలువు పోగు;
  • - and weft, ph. పడుగు, పేక
 • warp, v. i. వంగు; నలుగు; వేడికి, చెమ్మకి ఆకారం పోగొట్టుకొను;
 • warrant, n. అధికారపత్రం;
 • warranty, n. అభయపత్రం; భరోసా;
 • wart, n. మొటిమ; ఉలిపిరి కాయ; చర్మకీలం; నారికాయ; సురుగుడు కాయ; పులిపిరి కాయ;
 • wash, v. t. ఉతుకు; కడుగు; శుభ్రపరచు; ధావనం చేయు;
 • washer, n. (1) ఉతకరి; ధావకి; బట్టలు ఉతికే యంత్రం; (2) కందెన బిళ్ల; కందెనకి తగిలించే బిళ్ళ;
 • washing machine, n. ధావకి; రేవకి;
 • washing soda, n. చాకలి సోడా; బట్టల సోడా; సోడా ఉప్పు; సోడియం కార్బనేటు;
 • washer man, n. m. చాకలి; చాకలివాఁడు; ధావకుఁడు; రేవడి; రజకుఁడు; మడివేలు;
 • washer woman, n. f. చాకలిది; చాకిత; ధావకి;
 • wash-water, n. కడుగునీళ్లు;
 • wasp, n. కందిరీగ; గంధోళి;
 • waste, adj. బీడు; వ్యర్ధ;
  • - product, ph. వ్యర్ధ పదార్థం;
 • waste, n. దండుగ; వృథా; దుబారా; విభవం; వ్యర్ధం; రద్దు; బీడు; వమ్ము; వ్యర్ధ పదార్థం;
 • waste, v. i. వృథాయగు; వ్యర్ధమగు; రిత్తపోవు; బీరుపోవు; వమ్మగు;
 • wasted effort, ph. వృథా ప్రయాస;
 • wasted word, ph. వ్యర్ధ పదం;
 • watch, n. (1) వాచీ; చేతిగడియారం; జేబుగడియారం; (2) పహరా; పారా; కావâి; కాపలా; కాపు;
 • watch, v. t. కాపలా కాయు; చూడు; చూచు; పారాకాయు; పారాయిచ్చు;
 • watcher, n. కాపు; కాపలా కాసే వ్యక్తి; పారావాడు;
 • watchdog, n. కాపుకుక్క;
 • watchman, n. కాపలావాడు; కాపరి; కాపు; తలారి; తలవరి;
 • watchtower, n. అట్టాలకం; కాపుబురుజు;
 • waterwheel, n. నీటిచక్రం; జలచక్రం; అరఘట్టం;
 • watch out!, inter. పారా హుషార్;
 • water, adj. నీటి; జల; ఆప్య; ఉదక; అంబు; తోయ; సలిల; తీర్థ; వాః;
 • water, n. నీరు; నీళ్లు; ఉదకం; జలం; తీర్థం; వారి; వాః; పుష్కరం; నీరం; వానం; అప్పు; అంబువు; తోయం; సలిలం,
  • body of -, ph జల రాశి;
  • brackish -, ph ఉప్పు నీళ్లు;
  • cold -, ph చన్నీళ్లు;
  • cool -, ph చల్లటి నీళ్లు;
  • distilled -, ph స్విన్న జలం; హంసోదకం; మరగించి చల్లార్చిన నీళ్ళు; బట్టీపట్టిన నీళ్లు;
  • drinking -, ph మంచినీళ్లు; మంచి తీర్థం; తాగునీరు;
  • fresh -, ph మంచినీళ్లు; మంచి తీర్థం;
  • hard -, ph కఠిన జలం; చౌటి నీరు;
  • heavy -, ph భార ఉదకం; భార జలం;
  • iced -, ph చల్లటి నీళ్లు;
  • irrigation -, ph సాగునీరు;
  • mineral -, ph ఖనిజ జలం;
  • potable -, ph మంచినీళ్లు; మంచి తీర్థం; తాగే నీరు;
  • soft -, ph సాధు జలం;
  • - drops, ph. నీటి బిందువులు; జలకణాలు;
  • - level, ph. నీటి మట్టం;
  • - resources, ph. నీటి వనరులు;
  • - scarcity, ph. నీటి ఎద్దడి; నీటి కరువు;
 • watercolor, n. జలవర్ణం;
 • waterfall, n. జలపాతం; నిర్ఘరి;
 • waterfowl, n. చక్రచక్రాంగాలు; నీటి పక్షులు;
 • waterlift, ph. కపిలె; ఏతాం; గూనీ;
 • waterlily, ph. కలువ; తెల్ల కలువ; ఉత్పలం; కల్హారం;
 • waterlogging, n. ఉరక;
 • watermelon, n. పుచ్చకాయ; కాలిందపండు; కల్లంగడీ పండు; ఖర్బూజా;
 • water-proof, adj. జలజిత;
 • watershed, n. పరీవాహక స్థలం;
 • watersnake, ph. నీటి కొయ్య; అళిగర్దము;
 • watertable, n. జలపీఠం;
 • waterthrush, n. పాడెడు పిట్ట;
 • waters, n. జలాలు;
  • polluted -, ph. కాలుష్య జలాలు; కలుష జలాలు;
  • river -, ph. నదీ జలాలు;
 • wave, n. అల; కెరటం; తరంగం; తరగ;
  • progressive -, ప్రగామీ తరంగం;
  • standing -, స్థావర తరంగం;
  • transverse -, తిర్యక్ తరంగం;
  • - crest, ph. తరంగ శిఖ; తరంగ శృంగం;
  • - trough, ph. తరంగ ద్రోణి; తరంగ గర్త;
 • wave, v. i. ఊపు; ఆడించు;
 • wave, v. t. ఆడించు; ఊపు;
 • wavelet, n. అల; తరంగిక; తవాయి;
 • wavelength, n. తరంగ దైర్ఘ్యం;
 • wavetrain, n. తరంగావళి;
 • wavy, adj. తరంగితం;
 • wax, n. మైనం; పింజూషం; మదనము;
  • - candle, n. మైనపు వత్తి; కొవ్వొత్తి;
  • - glands, n. పింజూష గ్రంథులు;
  • - paper, n. మైనపు కాగితం; పద్మపత్రం;
 • wax, v. i. వృద్ధిపొందు;
 • waxing, adj. వృద్ధిపొందే; వృద్ధి;
  • - moon, ph. శుక్లపక్ష చంద్రుడు; రాకా చంద్రుడు;
 • way, n. (1) దారి; మార్గం; తోవ; దోవ; తెరువు; బాట; తెన్ను; రహదారి; రోడ్డు; (2) విధం; పద్ధతి; తీరు; ప్రకారం; పంథ;
  • usual -, యథా ప్రకారం; మామూలుగా;
 • wayfarer, n. బాటసారి;
 • wayward, adj. అదుపులో ఉండని, దారితప్పిన; చెప్పిన మాట వినని; మొండి;
 • we, inclusive pron. మనం; మనము;
 • we, exclusive pron. మేం; మేము;
 • weak, adj. బలహీనమైన; నిస్త్రాణమైన; నీరసపు; అబలమైన; దుర్బలమైన; విలీన; విబల; ఈరు;
  • - acid, ph. నిస్త్రాణికామ్లం; దుర్బల ఆమ్లం;
  • - sunshine, ఈరెండ; నీరెండ;
  • - solution, ph. విలీన ద్రావణం;
  • - voice, ph. ఈరెలుగు; (ఈరు + ఎలుగు);
 • weakling, n. m. అర్భకుడు; f. అర్భకి;
 • weakness, n. బలహీనత; దౌర్బల్యం; దుర్బలత్వం; నిస్త్రాణ; నీరసం; నిస్సత్తువ; డిల్ల; అపాటవం; అవుకు;
 • wealth, n. సంపద; ఆస్తి; సిరి; కలిమి; భాగ్యం; ధనం; ధనికత; ఐశ్వర్యం;
 • wealthy, n. pl. సంపన్నులు; సామంతులు; ధనవంతులు; ధనికులు; శ్రీమంతులు; కలిగినవారు; ఉన్నవారు;
 • weapon, n. ఆయుధం; కైదువు; అస్త్రం; (note) అస్త్రం really means a weapon that can be withdrawn after the initial release such as those described in the Indian legends;
  • atomic -, ph. అణ్వస్త్రం; అణ్వాయుధం;
  • chemical -, ph. రసాయనాస్త్రం;
  • nuclear -, ph. కణ్వస్త్రం; కణ్వాయుధం;
 • wear, v. t. ధరించు; దాల్చు; తాల్చు;
 • wear, v. i. అరిగిపోవు; అరుగు;
 • wearer, n. ధారి; ధరించిన వ్యక్తి;
 • weariness, n. అలసట;
 • weather, n. శీతవాతతాపాలు; దైనందిన వాతావరణం; పవనస్థితి; వాలిమండ; మవుసం; వియత్తు; వాన, గాలి, మబ్బు, ఎండల స్థితి; వాతావరణం;
  • - vane, ph. గాలికోడి; వాతసూచి; గాలి ఎటునుండీ వీచుతున్నదో సూచించే సాధనం;

---Usage Note : weather, climate

 • ---There are many words to describe weather. Wind is a general word for air when it moves. A breeze is a pleasant gentle wind. A gust is sudden strong wind. A gale is an extremely strong wind. Rain is water that falls from clouds. If it is raining hard, it is pouring. If it is raining little, it is a drizzle. When rain lasts only a short time it is a shower. When rain begins to freeze, it is sleet. Hard, frozen pebble-size rain is hail. Soft frozen flakes of rain is snow. A storm is a general word for bad, wet weather. A blizzard is a snow storm. Cyclone and hurricane are extremely strong wind that usually moves over water. The word hurricane is used for events in the Atlantic ocean and in that portion of the Pacific west of the International Date Line. Tornado or typhoon is a strong wind that moves in circles and forms funnel shaped clouds. A drought is a long period with no water. When a lot of water suddenly covers an area, then it is a flood. The long-term behavior of weather is climate.
 • weave, v. t. అల్లు; నేయు;
 • weaver, n. మగ్గరి; సాలె; నేత నేసే వ్యక్తి;
  • - bird, ph. బంగారు పిచ్చుక; పసుపు పిట్ట; పచ్చ పిట్ట; గిజిగాడు; [biol.] Ploceus baya); Ploceus philippinus;
 • weaving, n. నేత; అల్లిక; ఉతి;
 • wearer, n. m. కువిందుడు; ధరించువాడు; f. కువిందురాలు; ధరించునది;
 • web, n. పట్టు; గూడు; సాలె పట్టు; సాలె గూడు; జాలం; బూజు;
  • spider -, ph. సాలిపట్టు; సాలిగూడు;
 • web log, n. జాల కవిలె;
 • web page, n. జాల పుట;
 • web site, n. జాల స్థలం; జాల స్థలి; ఆటపట్టు; అటక; (note) మన సరుకులు దాచునే స్థలాన్ని అటక అన్నట్లే మన సమాచారాన్ని దాచుకునే స్థలం కనుక దీన్ని కూడ అటక అనొచ్చు; అంతే కాదు (వెటకారంగా) వెబ్ అంటే సాలెగూడు కనుక సాలెగూళ్లు ఉండే స్థలం అటక కనుక మాటలతో ఆట;
 • wedding, n. కల్యాణ ఉత్సవం; పెండ్లి వేడుక; పాణిగ్రహణం; పరిణయం; (rel.) marriage;
  • civil -, ph. అమంత్రకం; మంత్రములు లేని వివాహ ఉత్సవం;
  • traditional -, ph. సమంత్రకం; మంత్రములతో కూడిన వివాహ ఉత్సవం;
  • - gift, ph. ఉడుగడ; పెండ్లికానుక;
 • wedge, n. గసిక; వారిణిసీల; వారిణిపీట; కీలం;
 • wedlock, n. వివాహబంధం;
 • Wednesday, n. బుధవారం; సౌమ్యవారం;
 • weed, n. కలుపు మొక్క; అలం; సస్యంలోని గాదం;
 • weed, v. t. కలుపు తీత;
 • weeding, n. కలుపు తీత;
 • week, n. వారం; ఏడు రోజులు;
  • - by week, ph. వారం వారం;
 • weekday, n. శని ఆది వారములు కాక మిగిలిన రోజులు;
 • weekend, n. శని ఆది వారములు;
 • weep, v. i. ఏడ్చు; రోదించు; బావురుమను;
 • weevil, n. ముక్కపురుగు; బీటిల్ జాతికి చెందిన ఈ పురుగులు రకరకాల పంటలకి తీరని నష్టం కలుగజేస్తాయి;
 • weft, n. పేక; నేతలో అడ్డుగా వచ్చే పోగుని పేక అంటారు, నిలువు పోగుని పడుగు అంటారు;
 • weigh, v. t. తూచు; తూనిక వేయు;
 • weight, n. బరువు; భారం; తూనిక; తూకం; గరిమ; ధురం: మోపుదల;
 • weights and measures, ph. తూనికలు; కొలతలు;
 • weir, n. ఆనకట్ట; అడ్డుకట్టు; నది ప్రవాహాన్ని ఆపి జలాశయాన్ని తయారు చెయ్యడానికి పొట్టిగా కట్టిన గోడ; A weir is an impervious barrier constructed across a river to raise the water level on the upstream side; The water is raised up to the required height and the water then flows over the weir; In a weir the water overflows the weir, but in a dam the water overflows through a special place called a spillway; see also dam and barrage;
 • welcome, n. ఆహ్వానం; పలకరింపు; ఎదుర్కోలు; ప్రత్యుద్థానం;
 • weld, v. t. అతుకు; మాటు వేయు;
 • welfare, n. యోగక్షేమం; సంక్షేమం; శ్రేయస్సు; కుశలత; అనామయం; హితం; కంత్వం;
  • - society, ph. సంక్షేమ సమాజం;
  • - state, ph. శ్రేయోరాజ్యం;
  • public -, ph. పుర హితం; పుర సంక్షేమం;
 • well, adj. బాగు; కులాసా; సుష్టు;
 • are you doing -? ph. బాగున్నారా; బాగున్నావా; కులాసాగా ఉన్నారా/ఉన్నావా;
 • well, n. నుయ్యి; బావి; వాపి; కూపస్థము; కూపం;
  • artesian -, ph. బుగ్గబావి;
  • tube -, ph. గొట్టపు బావి;
  • quantum -, ph. క్వాంటం కూపం; గిళిక కూపం;
  • - with steps, ph. దిగుడు బావి; నడ బావి;
 • well-to-do, n. స్థితిపరులు; భాగ్యపరులు;
 • well-wisher, n. హితుడు; హితాభిలాషి; శ్రేయోభిలాషి; హితైషి; హితవును కోరే వ్యక్తి; మన మంచిని కోరే వ్యక్తి;
 • welcome!, inter. స్వాగతం; దయ చెయ్యండి; రాండి;
 • welfare, n. యోగక్షేమాలు; సంక్షేమం;
  • - officer, ph. సంక్షేమ అధికారి;
  • - state, ph. శ్రేయో రాజ్యం; సంక్షేమ రాజ్యం;
  • social -, ph. సమాజ సంక్షేమం;
 • well-grown, adj. ఏపుగా పెరిగిన;
 • wellknown, adj. (1) సుపరిచిత; (2) సుప్రసిద్ధ;
 • welt, n. (1) దద్దురు; క్రిమి కీటకాదులు కుట్టడం వల్ల కాని ఎలర్జీ వల్ల చర్మం వాచి పొంగడం; (2) బొప్పి; దెబ్బ వలన చర్మం వాచడం; (3) చెప్పులని కాలికి కట్టుకొనడానికి వాడే తోలు పటకా;
 • went, v. i. వెళ్ళెను; ఏగెను; ఏగిరి; పోయిరి; పోయెను; చనియెను; వెళ్ళేరు; m. వెళ్ళేడు; f. వెళ్ళింది;
 • west, n. పడమర; పశ్చిమం; ప్రతీచి; ఉదీచి;
 • western, adj. పశ్చిమార్ధ; పాశ్చాత్య; పశ్చిమ; ప్రతీచీన; సాయన; పడమటి;
  • - civilization, ph. పాశ్చాత్య నాగరికత;
  • - hemisphere, ph. పశ్చిమార్ధ గోళం;
 • westward, adv. పశ్చిమాభిముఖంగా; పడమటివైపు;
 • westwind, ph. చారము; చారవాయువు;
 • wet, adj. పదును; పుంజ; తడిసిన; తడిగానున్న; చెమ్మ;
 • wet cloth, తడి గుడ్డ;
 • wet lands, పుంజనేలలు;
 • wet, v. t. పదును పెట్టు; తడిపి పెట్టు;
 • wetness, n. పదును; తడి; చెమ్మతనం; సంసిక్తత;
  • slight -, ph. ఒరపదును;
 • wetted, adj. ప్లుత; సంసిక్త; సిక్త; తడిపిన; తడిపిపెట్టిన;
  • - in blood, ph. రక్తసిక్త;
  • - in ghee, ph. ఘృతప్లుత;
  • - in honey, ph. మధుసిక్త;
 • wetted, n. సంసిక్తం; తడిపినది;
 • whale, n. తిమింగిలం;
 • wharf, n. రేవు; బందరు; పడవలు, ఓడలు ఆగు స్థలం;
 • what, adv. adj. ఏ; ఏది; ఏమి; ఏమిటి;
 • what madam, ph. ఏమండీ;
 • what sir, ph. ఏమండీ;
 • wheedle, v. t. బెల్లించు;
 • wheel, n. చక్రం;
 • wheezing, n. ఊష్మ ధ్వనులు; ఊపిరి పీల్చేటప్పుడు, వదిలేటప్పుడు, పిల్లి కూతలలా వచ్చే చప్పుళ్లు;
 • when, adv. ఎప్పుడు;
  • from -, ph. ఎప్పటినుండి;
  • until -, ph. ఎప్పటివరకు;
 • whence, adv. కనుక; తత్రాపి;
 • whenever, adv. ఎప్పుడైనా సరే; ఎప్పుడైతే అప్పుడు;
 • where, adv. ఎక్కడ;
  • from -, ఎక్కడనుండి;
 • whereabouts, n. విశేషాలు; ఆచూకీ; పత్తా; చిరునామా వగైరా;
 • whereby, adv. అందువలన;
 • wherever, adv. ఎక్కడికైనాసరే;
 • where, adv. ఎక్కడ;
 • whetstone, n. సాన; చికిలి సాన; నూరుడు రాయి;
 • whey, n. (1) పాలవిరుగుడు; (2) కుంపెరుగు; పెరుగులో నీళ్ల వంటి భాగం;
 • which, pron. ఏది; ఏ;

---Usage Note : which, what

 • ---Use what when you are making a choice from an unknown number of things or people: What color shirt do you want? Use which when you are making a choice from a limited number of things or people. Which color do you want - white or blue?
  • - one, ph. ఏది;
 • whicheth, pron. ఎన్నో; ఎన్నవ;
 • whichever, adj. ఏదయితే అది; ఏదయినా సరే;
 • while, n. సేపు;
  • all the -, ph. అంత సేపు;
  • for a -, ph. కొంత సేపు;
 • whimper, n. మూలుగు; తుస్సుమను; (e.g.) he went not with a bang, but with a whimper = వాడు టపాకయలా పేలలేదు, సిసింద్రీలా చీదీసేడు;
 • whip, n. కొరడా; కమ్చీ; చెలకోల; చెర్నకోల; చబురు;
 • whip, v. t. చిలుకు; బాదు; కొట్టు; పీండ్రించు;
 • whiplash, n. కొరడా దెబ్బ;
 • whipped butter, n. చిలికిన వెన్న; పీండ్రించిన వెన్న;
 • whipping boy, ph. తిట్ల పాలేరు;
 • whirlpool, n. సుడిగుండం; ఆవర్తం;
 • whirlwind, n. సుడిగాలి; చక్రవాతం;
 • whisk, n. కుంచె; మండ; లిమ్మ; చామరం;
 • whiskers, n. బుగ్గమీసాలు; పిల్లి జాతి జంతువులకి ఉండే మీసాలు;
 • whiskers, n. pl. మీసాలు; పిల్లులకి, ఎలకలకి మూతి మీద ఉండే పొడుగాటి వెంట్రుకలు;
 • whiskey, whisky, n. విష్కీ, బార్లీతో చేసిన బీరుని ధృతించి (బట్టీపట్టి) ఆల్కహోలు పాలు 40 శాతం వరకు పెంచినప్పుడు లభించే మాదక పానీయం;
 • whisper, n. గుసగుస;
 • whistle, n. (1) ఈల; ఊళ; (2) కూత;
 • white, adj. శుక్ల; తెల్ల; తెల్లని; శ్వేత; ధవళ;
  • cloudy -, ph. మునిశ్వేత;
  • - corpuscles, ph. తెల్ల కణములు;
  • - dwarf, ph. శ్వేతకుబ్జ తార;
  • - gourd melon, ph. బూడిద గుమ్మడి;
  • - horse, ph. కర్కం; శ్వేతాశ్వం; ధవళతురంగం;
  • - lead, ph. తెల్ల సీసం;
  • - matter, ph. శ్వేతాంశం;
  • - paper, ph. (1) శ్వేతపత్రం; ఒక ఊహని కాని ప్రతిపాదనని కాని రాసిన కాగితం; (2) తెల్ల కాగితం;
  • - noise, n. [elec.] తెల్ల రొద;
  • - vitriol, n. జింక్ సల్ఫేట్‍; ZnSO4; శరీరం లో పోషక పదార్థంగా యశదం లోపించినప్పుడు ఈ రసాయనాన్ని మందుగా వాడతారు;
  • - woman, ph. ధవళాంగి;
 • white, n. తెలుపు; వెల్ల; వెలి; ధవళం;
 • whiteness, n. తెల్లదనం; ధవళిమ;
 • whitewash, n. వెల్ల;
 • whitewash, v. t. (1) వెల్ల వేయు; (2) [idiom] కప్పిపుచ్చు;
 • whitewash, n. (1) వెల్ల; గోడలకి వేసే తెల్లటి సున్నపు నీళ్ల పూత; (2) [idiom] చేసిన తప్పుని కప్పిపుచ్చడానికి చేసే ప్రయత్నం;
 • whitewaters, n. తెల్లటి నురగలు కక్కుతూ రాళ్ల మీద ప్రవహించే నది;
 • whitlow, n. గోరుచుట్టు; గోరు మట్టు దగ్గర చీము చేరి వాచడం;
 • whiz, v. i. దూసుకొనిపోవు;
 • whiz kid, n. తెలివితేటలతో అతి త్వరగా ముందుకి దూసుకు పోగలిగే వ్యక్తి;
 • who, pron. ఎవరు; ఎవడు; ఎవతె;
 • whom, pron. ఎవరిని;
 • whole, adj. నిండు; పరిపూర్తి; పూర్ణ; అఖండ; అఖిల;
  • - blood, ph. నిండు రక్తం; కణాలేవీ తీసెయ్యకుండా, యథాతథంగా ఉన్న రక్తం;
  • - number, ph. పూర్ణసంఖ్య; 0, 1, 2, 3,.... వగైరాలు.
 • whole, n. మొత్తం; అంతా; యావత్తూ; సమస్తం; అఖిలం;
  • on the -, మొత్తంమీద;
 • wholeheartedly, ph. నిండు హృదయంతో; హృదయపూర్వకంగా; మనస్పూర్తిగా; మనసా;
 • wholesale, adj. టోకు; (ant.) retail;
 • wholesome, adj. (1) ఆరోగ్యదాయకమైన; ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే; (2) నీతి నియమాలు పాటించే;
 • whooping cough, n. కోరింత దగ్గు;
 • whore, n. లంజ; గుడిసేటి లంజ;
 • whose, pron. ఎవరి; ఎవరిది;
 • whose book is this?, ph. ఇది ఎవరి పుస్తకం?; ఈ పుస్తకం ఎవరిది?;
 • whose people?, ph. ఎవరి వాళ్లు?;
 • why, adv. ఎందుకు?
 • wick, n. వత్తి; దశ;
 • wide, adj. వెడల్పయిన;
 • widespread, adj. విస్తార; విస్త్రృత; బహువ్యాప్త; ప్రచలిత;
 • widespread, n. విస్తారం; విస్త్రృతం; బహువ్యాప్తం; ప్రబలం;
 • widow, n. f. విధవ; వితంతువు; విశ్వస్త; పూర్వ సువాసిని; రండ; భర్త పోయిన స్త్రీ; విగతభర్తృక; గంగాభాగీరధీ సమానురాలు;
  • - marriage, ph. వితంతు వివాహం;
 • widower, n.m. భార్య చనిపోయినవాడు; విధురుడు; కళత్రహీనుడు;
 • widowhood, n. వైధవ్యం; వెధవరికం; ఛత్రభంగం;
 • width, n. వెడల్పు; పన్నా;
  • - of a cloth in a roll, ph. పన్నా;
 • wield, v. t. చెలాయించు;
 • wife, n. భార్య; పెళ్లాం; ఆవిడ; ఆలు; అర్ధాంగి; కళత్రం; గృహిణి; ఇంటావిడ; సతి; పత్ని; సహధర్మచారిణి; చేడి; చేడియ; ఊఢ; గేస్తురాలు;
  • neighbor's -, ph. పరోఢ;
 • wig, n. టోపా; అసలు జుత్తుని కప్పిపుచ్చడానికి వాడే సవరం లాంటి ఉపకరణం;
 • wild, adj. క్రూర; వన్య; అడవి; అదుపులేని; మచ్చిక చెయ్యబడని;
  • - animal, ph. అడవి జంతువు; వన్య మృగం; క్రూర మృగం;
  • - boar, ph. అడవి పంది; వరాహం; ఘూర్జరం; కిటి;
  • - grain, ph. వన్య ధాన్యాలు;
  • - moong, n. నెలపెసర పూవు; అరణ్యముద్గ పుష్పం [bot.] విగ్నా రేడియాటా
  • - state, ph. వన్య స్థితి;
 • wildfire, n. కార్చిచ్చు; అదుపులోకి రాని మంటలు;
  • - goose chase, ph. [idiom] కంచి గరుడ సేవ; వ్యర్ధమైన ప్రయత్నం;
 • wilderness, n. అడవి; అరణ్యం; కాంతారం; అటవీ ప్రాంతం; ఎడారి; సముద్రం; బీడు; బంజారా; సేద్యసంస్కారాలు లేకుండా, నిర్వాసమైన ఏ ప్రదేశం అయినా సరే;
 • wile, n. తంత్రం;
 • willful, adj. ఐచ్ఛిక; ఇష్టపడ్డ;
 • will, n. (1) వీలునామా; మరణాశాసనం; విల్లు; (2) పట్టుదల; ఇచ్ఛ; ఈప్స, Ipsa; సంకల్పం; కోరిక; (3) ఇష్టం; అభిమతం; అభీష్టం; చిత్తం;
 • willingly, adv. ఇష్టంతో; ఇష్టపడి;
 • willpower, n.ఇచ్ఛాశక్తి; సంకల్ప బలం;
 • wilt, v. t. వాడు; వడలు;
 • wilt, n. మ్లానత;
 • win, n. గెలుపు; జయం; ఆట;
 • win, v. t. గెలుచు; గెలుపొందు; జయించు; నెగ్గు;
  • desire to -, విజిగీష; విజయాపేక్ష;
 • win-win, n. ఉభయార్ధ సాధకం;
 • win-win strategy, ph. ఉభయార్ధ సాధకమైన ఉపాయం; స్వామి కార్యంతో స్వ కార్యం కూడా;
 • wind, v. t. (వైండ్) తిప్పు;
 • wind, n. (విండ్) గాలి; పవనం; పయ్యెర; వాయువు; మారుతం; వాతం; ఈద; కరువలి; అనిలం; తెమ్మెర; ప్రభంజనం;
  • gale-force -, ph. ఇరింగిణం;
  • strong -, ph. ఈదురు గాలి;
  • - instrument, ph. తాషామర్పా; బూరా; సన్నాయి వంటి వాయిద్యాలు;
 • windfall, adj. గాలిపంట; గాలివాటుగా వచ్చిన; కలిసొచ్చిన;
  • - profit, ph. గాలివాటు లాభం; కలిసొచ్చిన అదృష్టం;
 • windless, adj. నిర్వాత; గాలిలేని;
 • windmill, n. గాలి మర;
 • windpipe, n. గాలి గొట్టం; శ్వాస నాళం;
 • windsock, n. గాలి గొట్టం; వాత సూచి; గాలి ఎటు నుండి వీచుతోందో, ఎంత జోరుగా వీచుతోందో సూచించడానికి విమానాశ్రయాలలో వేల్లాడదీసే గొట్టం ఆకారంలో ఉండే గుడ్డ;
Windsock
 • wind vane, n. వాతసూచి; గాలికోడి; గాలి ఎటు నుండి వీచుతోందో, సూచించడానికి కోడి ఆకారంలో ఉండే బొమ్మ:
 • windward, adj. అనువాత;
 • window, n. కిటికి; వివరం; గవాక్షం; సోరణం; వాతాయనం; see also ventilator;
 • wine, n. సారా; ద్రాక్ష సారా; ద్రాక్షాసవం; ఫలాసవం; మార్ద్వీకం; పండ్ల రసాలని పులియబెట్టగా వచ్చే మత్తెక్కించే పానీయం; see also liquor;
  • apple -, ph. ఏపిల్ సారా;
  • grape -, ph. ద్రాక్ష సారా;
 • wing, n. (1) రెక్క; గరుత్తు; (2) పార్శ్వం; పక్షం; (3) పంచపాళీ;
  • left -, ph. వామ పక్షం;
 • winner, n. విజేత;
 • winnow, n. చేట;
 • winnow, v. t., చెరుగు;
 • winnowing, n. ఎగరబోత; తూర్పారబట్టడం; చెరగడం;
 • winter, n. చలికాలం; శీతాకాలం; హేమంతం;
  • nuclear -, ph. కణ్వ హేమంతం;
  • - solstice, ph. దక్షిణాయనాంతం;
  • - cherry, n. పెన్నేరు గడ్డ;
 • wire, n. తంతి; తీగె; కమ్మ; కంబి; వైరు;
 • wire-gauge, n. తీగె సెల్లా;
 • wireless, adj. నిస్తంతి; తారాహీన;
 • wisdom, n. వివేకం; విజ్ఞత; విచక్షణ; ప్రాజ్ఞత; తెలివి; తెలివితేటలు;
  • worldly -, ph. లోక వ్యవహారజ్ఞత; లోకజ్ఞానం; లౌక్యం;
 • wise, adj. వివేకమైన; తెలివైన;
 • wise person, ph. ధీమతి; వివేకవంతుడు; తెలివైనవాడు; తెలివైనది;
 • wish, n. కోరిక; అభిమతం; అభీష్టం; వరం; మనోరధం; ఆకాంక్ష; అభిలాష; అశంస;
 • wish, v. t. కోరు; తివురు; అభిలషించు; కాంక్షించు; ఆకాక్షించు;
 • wit, n. ఛలోక్తి; వాక్చాతుర్యం;
 • with, prep.తో; తోడ; చే; చెత; కూడ; సహా; సమేత;
 • withdraw, v. i. విరమించు; విరమించుకొను; ఉపసంహరించు;
 • wither, v. i. వాడిపోవు; ఎండిపోవు; వడలు;
 • without, prep. నిర్; వినా; బే; లేకుండా; కాకుండా;
  • - conditions, ph. బేషరతుగా;
 • witness, n. సాక్షి; (ety.) స + అక్షి = కంటితో చూసిన వ్యక్తి; కనుకాపు;
 • witness for the defendant, ph. ఉత్తర సాక్షి;
 • wolf, n. తోడేలు; వృకం; కోకం;
  • prairie -, ph. కయోటీ; ఉత్తర అమెరికా మైదానాలలో తిరిగే నక్క వంటి జంతువు;
 • woman, adj. ఆడ; ఆడు;
 • woman, n. (ఉమన్) స్త్రీ; మనిషిని; ఆడది; ఆలు; వనిత; నాతి; నారి; అతివ; అంగన; అంగయాన; పడతి; మగువ; కాంత; భామ; భామిని; ఉవిద; తలోదరి; శర్వరి; తోయజాక్షి; తెఱువ; ముద్దియ; యోషిత; కొమ్మ; ప్రౌఢ; దంట; చామ; గరిత; తెరవ; మరీచిక; నవల; మెలత; నెలతుక; పైదల; పొలతి; అన్నువ; అలివేణి; ఇంచుబోడి;

ఇంతి; ఉఙ్మలి; ఎలనాగ; ఏతులి; గుబ్బెద; అలరుబోడి; ముద్దరాలు; అన్నువి;

  • unfortunate -, ph. అభాగిని;
  • old -, ph. అవ్వ;
  • buxom -, ph. గుబ్బెద; పెద్ద స్తనాలు గల స్త్రీ;
  • naked -, ph. కోట్టవి; నగ్నాంగన;
  • - folk, ph. ఆడువారు;
  • -, the enemy of man, ph. నారి = నర + అరి;
  • -, the one with a pretty face, ph. అతివ;
  • -, the one who is not strong, ph. అబల;
  • -, the one who charms by her wiles and graces, ph. మహిళ;
  • -, the accelerator of man's passions by her, ph. మద, ప్రమద;
  • -, the one who delights in men by her coquettish gestures, ph. రమ;
  • -, the one with pretty body parts, ph. అంగన;
  • -, the one whose body is like a creeper, ph. లతాంగి;
  • -, the one whose body is like a flower, ph. పూబోడి; విరిబోడి;
  • -, the one who attracts her man even in domestic quarrels, ph. లలన;
  • -, the one who caters to the tastes of men, ph. వనిత;
  • -, the lustful one, ph. కామిని;
  • -, who goes to meet her lover on her own initiative, ph. అభిసారిక;
  • -, whose husband is alive, ph. సువాసిని;
  • -, whose husband is dead, ph. పూర్వ సువాసిని;
 • womanhood, n. స్త్రీత్వం;
 • womanizer, n. స్త్రీలోలుడు; ఇంద్రియలోలుడు;
 • womb, n. గర్భాశయం; బిడ్డసంచీ;
 • women, n. pl. (విమెన్) స్త్రీలు; ఆడంగులు; ఆడవారు; జనానా;
 • wonder, n. అద్భుతం; అబ్బురం; చోద్యం; విస్మయం; వింత; విచిత్రం; చిత్రం;
 • wonder, n. అద్భుతం; అబ్బురం; చోద్యం; విస్మయం;
 • wood, n. (1) కర్ర; కొయ్య; చెక్క; దారువు; కాష్టం; యష్టి; (2) కలప; (3) గుబురుగా పెరిగిన చెట్లు; అడవి;
  • - alcohol, ph. కర్ర సారా; కాష్టోల్; మెతనోల్;
  • - charcoal, ph. కర్ర బొగ్గు; ద్రుమాంగారం;
  • - duck, n. చెట్టుబాతు; [zoo.]Aix Sponsa, ఎయ్క్స్ స్పాఁన్సా
 • wood-eating, adj. దారుభక్షక;
 • wood fibers, ph. దారు తంతువులు;
 • woodpecker, n. వడ్రంగిపిట్ట; ద్వారాఘాటం;
 • wool, n. ఉన్ని; బొచ్చు;
 • woof, n. పడుగు; నేతలో నిలువు దారాలు;
 • word, n.మాట; పదం; ముక్క; పలుకు; కబురు; వచనం; ఉక్తి;
  • action -, ph. క్రియాత్మక పదం;
  • borrowed -, ph. ప్రతిదేయ పదం; ప్రతిదేయోక్తి;
  • compound -, ph. సమాసం;
  • good -, ph. సూక్తి;
  • harsh -, ph. దురుక్తి; దురుక్తం; పరుషోక్తి;
  • indigenous -, ph. విసర్గ పదం; నిసర్గము; నిసర్గోక్తి;
  • pleasing -, ph. ప్రియవచనం;
  • - for word meaning, ph. ముక్కస్య ముక్కార్ధం; లఘు టీక;
  • - for word translation, ph. మక్కికి మక్కి అనువాదం;
  • - of mouth, ph. ముఖవచనం;
 • wordsmith, ph. భాషాభిషక్కు; మాటల వాడకంలో దిట్ట;
 • work, n. పని; క్రియ; కార్యము; కృత్యము; చర్య; చాకిరి; కర్మము;
  • menial -, ph. నాలి;
  • unfinished -, ph. తిరుపతి క్షవరం;
  • unpaid -, ph. వెట్టి పని; వెట్టి చాకిరి;
  • virtual -, ph. నిష్‌క్రియ; పని లేని స్థితి;
 • workbench, n. దాయి; దాతిమాను; వడ్రంగి పని చేసే కర్ర దిమ్మ;
 • working, adj. పరిమిత; పనికి సరిపడా; కార్యకారి;
  • - formula, ph. కార్యకారి సూత్రం;
  • - knowledge, ph. పరిమిత పరిచయం;
 • workload, n. కార్యభారం; పని వత్తిడి;
 • workman, n. పనివాడు; కర్మారుడు; కార్మికుడు; కర్మి;
 • workmanship, n. పనితనం;
 • workshop, n. (1) కార్యశాల; ఒక పని నేర్చుకోవడం కొరకు సమావేశం అయే స్థలం; (2) ఒక పని నేర్చుకోవడం కొరకు సమావేశం;
 • world, n. ప్రపంచం; లోకం; ఇల;
  • earthly -, ph. ఇహ లోకం;
  • heavenly -, ph. పర లోకం;
  • mental -, ph. భావ ప్రపంచం;
  • physical -, ph. భౌతిక ప్రపంచం;
 • world, adj. ప్రాపంచిక; లోక;
 • world view, ph. ప్రాపంచిక దృక్పథం;
 • world-wide, adj. ప్రపంచ విస్తృతమైన; విశ్వ వ్యాప్త;
 • world-wide web, n. విశ్వవ్యాప్త వ్యూహం; ప్రపంచంలోని కంప్యూటర్లన్నిటిని ఒకదానికొకదానిని తగిలించగా వచ్చిన జ్ఞాన భాండాగారం;
 • worm, n. పురుగు; క్రిమి; పాము;
  • hook -, ph. కొంకి పురుగు;
  • round -, ph. ఏలిక పాము;
  • tape -, ph. నారి పురుగు;
  • thread -, ph. నులి పురుగు;
 • wormwood, n. మాచిపత్రి;
 • worry, n. బెంగ; కలత; దిగులు; సంక్షోభం;
 • worry, v. i. బెంగపెట్టుకొను; కలతపడు; దిగులుపడు; ఆరాటపడు; సంక్షోభించు;
 • worship, n. ఆరాధన; సమారాధన; ఉపాసన; పూజ;
  • hero -, ph. వ్యక్తి పూజ;
  • idol -, ph. విగ్రహారాధన;
  • mental -, ph. మానస పూజ;
  • occasional -, ph. నైమిత్తిక పూజ;
  • optional -, ph. కామ్య పూజ;
  • regular -, ph. నిత్య పూజ;
  • sixteen-fold -, ph. షోడశోపచార పూజ;
 • worshiper, n. ఆరాధకుడు; ఉపాసి;
 • worthless, adj. పొల్లు; నిరర్థక; నిష్ప్రయోజన;
 • worthless remark, ph. పొల్లు మాట;
 • worthless, n. నిరర్ధకం; నిష్ప్రయోజనం;
 • worthy, n. సార్ధకం;
 • wound, v. t. (వౌండ్), past tense of wind (వైండ్), చుట్టు, చుట్టబెట్టు;
 • wound, ( ఊండ్) n. గాయం; క్షతం; దెబ్బ; కడి; పుండు; ఈర్మము;
 • wounded, adj. క్షత;
 • wounded people, ph. క్షతగాత్రులు;
 • wounded, n. క్షతగాత్రులు;

---Usage Note : wounded, injured, hurt ---Use wounded when part of the body is damaged by a weapon : a gunshot wound. Use injured when someone has been hurt in an accident or a natural calamity : the injured passengers. Use hurt to say that a part of your body feels pain.

 • wrangle, n. మల్లగుల్లం; పీకులాట;
 • wrath, n. రుష; కోపం; ఆగ్రహం;
 • wreath, n. మాలిక; తోమాల; ఒక వృత్తాకార ఆకారంలో పువ్వులు మరియు ఆకుల అమరిక, ఒక అలంకరణగా ఉపయోగించబడుతుంది
      లేదా మరణించిన వ్యక్తికి గౌరవం మరియు గుర్తుగా సూచించబడుతుంది; -- see also garland;
 • wren, n. పిద్ది పిట్ట;
 • wrench, n. పానా; మరచీలను తిప్పే పనిముట్టు;
 • wrestler, n. మల్లుడు; మలె్లూధుడు;
 • wrestling, n. మల్లయుద్ధం; కుస్తీ;
 • wretch, n. తులువ; కూళ; నీచుడు; నీచురాలు; హీనుడు;
 • wretched, adj. నీచ; హీన; దీన;
 • wring, v. t. పిడుచు; పిండు; నలుపు; నులుము;
 • wrinkle, n. ముడత; మెలి; మెలిక; వలితము;
 • wrinkled, adj. వాలిత్య;
  • NOTE: వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురమ్

చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ - మధురాష్టకం

 • wrist, n. మణికట్టు; మనికట్టు;
 • write, v. t. రాయు; రచించు; లిఖించు;
 • writer, n. (1) రచనాశీలి; m. రచయిత; f. రచయిత్రి; (2) రాయసకాడు; ముసద్దీ;
 • writhe, v. i. గింజుకొను;
 • writing, n. రచన; రాత;
 • written, adj. రాసిన;
 • written agreement, ph. కరారునామా;
 • written document, ph. లిఖిత పత్రం;
 • written order, ఫర్మానా;
 • wrong, n. తప్పు; అక్రమం;
 • wrongdoing, n. తప్పుపని; అపరాధం; నేరం;
 • wrought, adj. చేసిన; మలచబడిన; సుత్తితో రూపుదిద్దబడిన;
 • wrought iron, ph. చేత ఇనుము; మలత ఇనుము;

Part 3: X

నిర్వచనములు ఆసక్తికర చిత్రములు
 • x-rays, n. x-కిరణాలు; రంజన కిరణాలు;
 • x-windows, n. x-వివరములు; క్షటకిటికీలు;
 • Xenon, n. జీనాన్; ఒక రసాయన మూలకం; (అణుసంఖ్య 54, సంక్షిప్త నామం, Xe); [Gr. xexon = stranger);
 • xenophobia, n. పరాయి వారంటే భయం లేదా అయిష్టత; అపరిచితులంటే భయం; కొత్తవారంటే భయం; [Gr. xexon = stranger);
 • xerophthalmia, n. కండ్లలో చెమ్మ ఎండిపోవడం; కండ్ల దురద; కంటిపువ్వు;
 • xylo, pref. కర్ర;
 • xylography, n. కర్ర మీద నగిషీ చెక్కడం;
 • xylophagous, adj. దారుభక్షక; కొయ్యని తినే; కరన్రి తినే;
 • xylophone, n. జలతరంగిణి;
 • xylum, n. దారువు; కొయ్య; కర్రచెక్క;

Part 4: Y

నిర్వచనములు ఆసక్తికర చిత్రములు
 • yacht, n. (యాట్) విలాసపు పడవ;
 • yak, n. చమరీ మృగం; జడల బర్రె; సవరపు మెకము; [biol.] Bos grunniens (grunting ox) of Bovidae family;
  • wild yak = [biol.] Bos mutus (mute ox);
 • yam, n. మోహనపుదుంప; ఒక రకం ఎర్రటితియ్యదుంప; ఇది దక్షిణ ఆఫ్హ్రికాలో దొరికే ఒక రకం దుంప;
 • yard, n. (1) గజం; మూడడుగుల ప్రమాణం; ఉరమరగా మీటరు; (2) పెరడు; దొడ్డి; అంగణం;
 • yardstick, n. (1) గజం బద్ద; (2) కొలమానం;
 • yarn, n. నూలు; (1) దారం; వడికిన దారం; నేతకి పనికివచ్చే దారం; (2) కథ;
 • yawn, v. i. ఆవులించు;
 • yawn, n. ఆవులింత;
 • year, n. సంవత్సరం; ఏడాది; ఏడు; వర్షం; సాలు; పన్నెండు నెలలు; 52 వారాలు; ఫసలీ;
  • anomalistic -, ph. 365.2596 రోజులు; భూమి సూర్యుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తూన్నప్పుడు ఒక సమీప బిందువు నుండి, అదే సమీప బిందువుకి చేరుకోవడానికి పట్టే కాలం;
  • academic -, ph. విద్యాసంవత్సరం;
  • fiscal -, ph. ఫసలీ;
  • last-, ph. నిరుడు; కిందటి ఏడు; గత సంవత్సరం; గైరుసాలు;
  • leap -, ph. లంఘ వర్షం; దీర్ఘ సంవత్సరం;
  • per -, ph. సాలు ఒక్కింటికి; సంవత్సరానికి;
  • tropical -, ph. సాయన సంవత్సరం; వాసంతిక సంవత్సరం; 365.242199 రోజులు; భూమి సూర్యుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తూన్నప్పుడు ఒక రుతువు నుండి, అదే రుతువుకి చేరుకోవడానికి పట్టే కాలం; time taken by the Sun to travel from one equinox to the same equinox.
  • sidereal -, ph. 365.2564 mean solar days; దూరంగా ఉన్న నక్షత్రాల నేపధ్యంలో భూమి సూర్యుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చెయ్యడానికి పట్టే కాలం;
 • yearling, n. కొదమ; ఏడాది నిండిన పశుపక్ష్యాదులు; శకలార్భకం;
 • yearly, adj. సాలుసరి; సాలుకి; సాలీనా; సాంవత్సరిక;
 • yearly income, ph. సాలుసరి ఆదాయం;
 • yearning, n. ఆత్రుత; తమకం;
 • yeast, n. మధుశిలీంద్రం; రొట్టెల పిండి పొంగడానికి వాడే ఒక రకం సూక్ష్మజీవులు; ఈస్టు;
 • yell, v. t. (1) కసురు; కోప్పడు; (2) అరుచు; బొబ్బ పెట్టు; గద్దించు;
 • yellow, adj. పసుపు పచ్చని; పచ్చని; పీత; హరిద్ర;
  • - fever, ph. కుంభకామెర్లు; (rel.) పచ్చకామెర్లు;
  • - ochre, ph. గోపీచందనం;
  • - thistle, ph. బ్రహ్మదండి; బలురక్కెస;
 • yellow, n. (1) పసుపురంగు; పసుపు పచ్చ; పీత; (2) పచ్చ సొన;
 • yellow-green, adj. పీతహరిత;
 • yellow-grey, adj. పీతబభ్రు;
 • yellow-white, adj. పీతశ్వేత;
 • yeoman, n. బంటు;
 • yes, n.అవును; ఔను; ఆహా;
 • yesterday, n. నిన్న;
  • the day before -, ph. మొన్న;
  • the day before day before -, ph. అటుమొన్న;
 • yet, n. అయినప్పటికీ; మరియు;
 • Yiddish, n. యూరప్ లో ఉన్న యూదులు మాట్లాడే జెర్మన్ భాషని పోలిన భాష; (rel.) Hebrew;
 • yield, v. i.(1) లొంగు; లోనగు; వంగు; ఒదుగు; అవుకు; (2) ఇచ్చు; పండు; ఫలించు;
 • yield, n. దిగుబడి; రాలుబడి; ఫలసాయం; లాభం; ప్రాప్తి; లబ్ధి;
 • yoke, n. కాడి; కాడిమాను; బండి కట్టినప్పుడు ఎడ్ల మెడమీద వేసే కర్ర;
 • yolk, n. పచ్చసొన; అండపీతం;
 • yonder, n.అదిగో; అల్లదిగో;
 • yore, adv. పూర్వం;
 • you, pron. sing. నువ్వు;
 • you, (1) pron. sing. respectful, మీరు; (2) pron.pl. మీరు;
 • young, adj. చిన్న; పిన్న; పసి; యువ;
  • - boy, ph. పిన్న వయస్కుడు;
  • - man, ph. యువకుడు; చిన్నవాడు;
  • - woman, ph. యువతి; చిన్నది;
 • younger generation, ph. యువతరం;
 • youngster, n. చిన్నవాడు; చిన్నది;
 • your, (1) pron. sing. familiar. నీ; (2) pron. sing. possessive, మీ; (3) pron. sing. respectful, మీరు; (4) pron. pl., మీరు;
 • Yours, inter. ఇట్లు; m. భవదీయుడు; f. భవదీయురాలు;
 • yourself, pron. నీవే; నువ్వే; నిన్నే;
 • yourselves, pron. మీరే; మిమ్మల్నే;
 • youth, n. (1) పడుచుతనం; ప్రాయం; యవ్వనం; పరువం; (2) f. యువతి; ఉవిద; జవ్వని; పడుచుది; పడుచుపిల్ల; (3) m. పడుచువాడు; యువకుడు; (4) pl. యువత;
 • Ytterbium, n. ఇతర్యం; ఒక రసాయన మూలకం; (అణుసంఖ్య 70, సంక్షిప్త నామం, Yb);
 • Yttrium, n. ఇత్రము; ఒక రసాయన మూలకం; (అణుసంఖ్య 39, సంక్షిప్త నామం, Yt);

Part 5: Z

నిర్వచనములు ఆసక్తికర చిత్రములు
 • zeal, n. ఆసక్తి; అభినివేశం; ఉత్సాహం; ఉద్విగ్నత;
 • zealot, n. ఉన్మాది; వీరభక్తుడు; అమితోత్సాహి;
  • religious-, ph. మతోన్మాది;
 • zebra, n. చారల గాడిద; జీబ్రా;
 • zebu, n. ఆంబోతు; తోటపెద్దు;
 • zedoary, n. కచ్చూరం; అడవి పసుపు; వనహరిద్ర; పసుపు జాతికి చెందిన ఒక వేరు; [bot.] Curcuma zedoaria,
 • zeitgeist, n. పిదపకాలపు బుద్ధి;
 • Zen Buddhism, n. మహాయాన బౌద్ధమతంలో ఒక శాఖ; ఈ శాఖలో ధ్యానానికి ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ; జెన్ అన్న మాట ధ్యానం నుండి వచ్చినదే;్
 • zenith, n. ఉచ్ఛ; శిరోబిందువు; ఊర్ధ్వబిందువు; ఆకాశంలో నడినెత్తిమీది బిందువు;
 • zero, n. సున్న; సూన్యం; పూజ్యం; హళ్లి; హుళక్కి;
 • zest, n.హుషారు; ఉత్సాహం; ఉద్దీప్తత; ఆతురత;
 • zig-zag, n. చీకిలి మాకిలి; అడ్డదిడ్డం; వంకర టింకర;
 • Zinc, n. తుత్తునాగం; యశదం; ఒక రసాయన మూలకం; (అణుసంఖ్య 30, సంక్షిప్త నామం, Zn);
 • zinc chloride, ph. యశద హరితం;
 • zinnia, n. బంగాళా బంతి;
 • Zirconium, n. జిర్కనం; ఒక రసాయన మూలకం; [Arabic. Azargun = gold color]; (అణుసంఖ్య 40, సంక్షిప్త నామం, Zr];
 • zodiac, n. రాశి చక్రం; గగనమేఖలం; శింశుమార చక్రం; ఆకాశంలో మన కంటికీ కనిపించే మేషం, వృషభం, మొదలైన పన్నెండు రాశులూ ఈ చక్రంలో భాగాలే. విషువత్ చలనం వల్ల వేదకాలం నాటికీ, నేటికీ ఈ రాశులు బాగా స్థానభ్రంశం చెందేయి;
 • zone, n. మండలం; ప్రాంతం; ప్రదేశం;
  • danger-, ph. ప్రమాదకరమైన మండలం;
  • frigid -, ph. శీతల మండలం;
  • temperate -, ph. సమశీతోష్ణ మండలం;
  • torrid -, ph. అత్యుష్ణ మండలం;
 • zoo, n. జంతుప్రదర్శనశాల;
 • zoology, n. జంతుశాస్త్రం;
 • zoospores, n. గమనసిద్ధ బీజాలు;
 • zygote, n. యుగాండం; యుగ్మ+అండం; సంయుక్త బీజం;

మూలం