ఏకదళబీజాలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ఏకదళబీజాలు
Hemerocallis longituba.jpg
Hemerocallis flower, with three flower parts in each whorl
Scientific classification
Kingdom:
Division:
(unranked):
ఏకదళబీజాలు
orders

about 10; see text

అబ్బురపు వేరు వ్యవస్థ, సమాంతర ఈనెల వ్యాపనం, త్రిభాగయుత పుష్పాలు, విత్తనంలో ఒకే బీజదళం ఉండటం ఏకదళబీజాల (Monocotyledons) ముఖ్య లక్షణాలు. పరిపత్రం లక్షణానికి, అండాశయం స్థానానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ వీటిని ఏడు శ్రేణులుగా వర్గీకరించారు.

కుటుంబాలు

ఏకదళబీజాలలోని కొన్ని ముఖ్యమైన కుటుంబాలు :