కన్నడ

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
కన్నడ
రకముసంపూర్ణ
ఆరోహణS R₂ G₃ M₁ P M₁ D₂ N₃ 
అవరోహణ N₃ S D₂ P M₁ P G₃ M₁ R₂ S
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
Carnatic ragas.jpg
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము

కన్నడ రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 29వ మేళకర్త రాగము ధీరశంకరాభరణం జన్యము. ఈ రాగంలో సప్త స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని సంపూర్ణ రాగం అంటారు.


రాగ లక్షణాలు

కన్నడ C వద్ద షడ్జమంతో
 • ఆరోహణ : S R₂ G₃ M₁ P M₁ D₂ N₃ 
 • అవరోహణ :  N₃ S D₂ P M₁ P G₃ M₁ R₂ S


ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జమం, చతుశృతి రిషభం, అంతర గాంధారం, సుద్ద మధ్యమం, పంచమం, సుద్ద మధ్యమం, చతుశృతి దైవతం, కాకలి నిషాదం, షడ్జమం స్వరాలు, అవరోహణంలో షడ్జమం, కాకలి నిషాదం, షడ్జమం, చతుశృతి దైవతం, పంచమం, సుద్ద మధ్యమం, పంచమం, అంతర గాంధారం, సుద్ద మధ్యమం, చతుశృతి రిషభం, షడ్జమం స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు

ఈ రాగంలో ఉన్న కృతుల పాక్షిక జాబితా [1]

 • అపరాజితే అమరేశనుతే - ముథీహ్ భగవతర్
 • భజరే భజ మనస - త్యాగరాజ
 • దిరి దిరి ధధిం -తిల్లన - వీనె శేషన్న
 • ఎంతో మొరలిడ లేద - జి. ఎన్. బాలసుబ్రమణ్యం
 • గితిచక్ర రథ స్థితయై - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
 • ఇదె భాగ్యముగక ఏమి - త్యాగరాజ
 • ఇందత్తమదం - అంబుజం కృష్ణ
 • ఇంతకంటే కవలెన - పట్నం సుబ్రమణ్య ఐయెర్
 • ఇంత తమస -వర్ణం - లాల్గుడి జయరామన్
 • కలయమి హ్రుదినంద - స్వాతి తిరునాళ్ రామ వర్మ
 • మరి ఏమి - అంబుజం కృష్ణ
 • నిన్నాడనేల నీరజక్ష - త్యాగరాజ
 • పలయ మం పర్వతీశ - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
 • పరిపాహి మం శ్రీ రఘుపతే - మైసూరు వసుదేవాచార్
 • పరితపముల - పూచి శ్రీనివాస ఈయెంగర్
 • సాకేత నికేతన సాకేతననగ - త్యాగరాజ
 • సామి ఇది వెల - పట్నం సుబ్రమణ్య ఐయెర్
 • శరవణభవ గుహనే - పాపనాసం శివన్
 • శ్రీ ఛాముండేశ్వరి దేవి - జయచామరాజేంద్ర వడియార్
 • శ్రీ మాతృభూతం త్రిశిరగిరి - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్
 • అపరాజితే - ముథీహ్ భగవతర్ [2]
 • భజరే భజ మానస - త్యాగరాజ [3]
 • ఎంతో మొరలిడ లేదా - జి. ఎన్. బాలసుబ్రమణ్యం [4]
 • గజరాజ రక్షకా - తిరువెత్తియూర్ త్యాగయ్య [5]
 • ఇదె భాగ్యము - త్యాగరాజ [6]
 • ఇంత కంటె - పట్నం సుబ్రమణ్య ఐయెర్ [7]
 • నిన్నాడ నెల - త్యాగరాజ [8]
 • పరితాపముల దీర్చి - పూచి శ్రీనివాస ఈయెంగర్ [9]
 • సాకేత నికేతన - త్యాగరాజ [10]
 • శ్రీ వీరభద్రమ్ - ముథీహ్ భగవతర్ [11]

ఈ రాగంలో ఉన్న వర్ణాలు [12].

 • అలుగనేల - మేలటూరు వీరభద్రయ్య - అట తాళంపోలిన రాగాలు

ఈ రాగం ఆరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల ఆరోహణముతో సమానమైనది.

ఈ రాగం అవరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల అవరోహణముతో సమానమైనది.

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.