"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

కర్బనం సంఖ్య 20 సమ్మేళనాలు జాబితా

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

C20

Chemical formula Synonyms CAS number
C20F42 perfluoroicosane 37589-57-4
C20H6I4Na2O5 erythrosine 16423-68-0
C20H12 perylene 198-55-0
C20H12 benz(e)acephenanthrylene 205-99-2[1]
C20H12O5 fluorescein 2321-07-5
C20H13N3O7 anthracene picric acid 5937-78-0
C20H14NO4 sanguinarine 2447-54-3
C20H14O4 diphenyl isophthalate 744-45-6
C20H14O4 diphenyl terephthalate 1539-04-4
C20H14O4 phenolphthalein 77-09-8
C20H14O4 resorcinol dibenzoate 94-01-9
C20H15NS trityl isothiocyanate 1726-94-9
C20H16 triphenylethylene 50-72-0
C20H16Fe2I3 biferrocenium triiodide 39470-17-2
C20H16N2O benzyl phenylhydrazone 6630-86-0
C20H16O2 triphenylacetic acid 595-91-5
C20H16O4S2 c.i. vat orange 5 3263-31-8
C20H17ClO methoxytriphenylchloromethane 14470-28-1
C20H17ClN2O3 ketazolam 27223-35-4
C20H18NO4 berberine 2086-83-1
C20H18N2O benzoin phenylhydrazone 574-07-2
C20H18O2Sn triphenyl tin acetate 900-95-8
C20H18O5 Wighteone and other molecules 51225-30-0
C20H18Sn triphenyl vinyl tin 2117-48-8
C20H19N triphenylethylamine 352535-04-7
C20H19N dibenzyl aniline 91-73-6
C20H19NO3 acronycine 7008-42-6
C20H19NO5 protopine 130-86-9
C20H20 dodecahedrane 4493-23-6
C20H20OSi ethoxytriphenyl silane 1516-80-9
C20H20O7 tangeritin and other molecules 481-53-8
C20H20Sn ethyltriphenylstannane 5424-25-9
C20H21ClN2O4 fipexide 34161-24-5
C20H21FN2O citalopram 59729-33-8
C20H21F3N2OS fluacizine 30223-48-4
C20H21N cyclobenzaprine 303-53-7
C20H21NO3 dimefline 1165-48-6
C20H21NO3 mepixanthone 17854-59-0
C20H21NO4 papaverin 58-74-2
C20H22ClN pyrrobutamine 91-82-7
C20H22ClN3O amodiaquine 86-42-0
C20H22N2 azatadine 3964-81-6
C20H22N2O2 gelsemine 509-15-9
C20H22N2S mequitazine 29216-28-2
C20H22N8O5 methotrexate 59-05-2
C20H22O3 avobenzone 70356-09-1
C20H22O5 dipropylene glycol dibenzoate 20109-39-1
C20H23BrN2O4 brompheniramine maleate 980-71-2
C20H23ClN2O4 chlormene 2438-32-6
C20H23N amitriptyline 50-48-6
C20H23N maprotiline 10262-69-8
C20H23NO2 amethone base 76-65-3
C20H23NO3 methantheline 5818-17-7
C20H23NO4 thebacon 466-90-0
C20H23NS methixene 4969-02-2
C20H24ClN amitriptyline hydrochloride 549-18-8
C20H24ClNO cloperastine 3703-76-2
C20H24ClNO2 metofoline 2154-02-1
C20H24ClN3S prochlorperazine 58-38-8
C20H24N2OS propiomazine 362-29-8
C20H24N2OS propionylpromazine 3568-24-9
C20H24N2O2 chinine 130-95-0
C20H24N2O2 quinine 56-54-2
C20H24N2O2 viquidil 84-55-9
C20H24O2 ethinyl estradiol 57-63-6
C20H25NO normethadone 467-85-6
C20H25NO2 adiphenine 64-95-9
C20H25NO3 benactyzine 302-40-9
C20H25NO4 acetyldihydrocodeine 3861-72-1
C20H25NO4 laudanine 85-64-3
C20H25N3O lysergic acid diethylamide 50-37-3
C20H26N2 dimetacrine 4757-55-5
C20H26N2 trimipramine 739-71-9
C20H26N2O ibogaine 83-74-9
C20H26N2O2 ajmaline 4360-12-7
C20H26N2O2 hydroquinidine 1435-55-8
C20H26N2O2 hydroquinine 522-66-7
C20H26O norethindrone 68-22-4
C20H27N alverine 150-59-4
C20H27N dehydro abietyl nitrile 31148-95-5
C20H27N terodiline 15793-40-5
C20H27NO5 chromonar 804-10-4
C20H27N3O3 oroboidine 6874-80-2
C20H27O4P octyl diphenyl phosphate 115-88-8
C20H27BrN20 ambutonium bromide 115-51-5
C20H28N2O3 oxyphencyclimine 125-53-1
C20H28O dehydroabietal 13601-88-2
C20H28O vitamin a aldehyde 116-31-4
C20H28O2 methandienone 72-63-9
C20H28O4 hulupone 468-62-2
C20H28Sn dibutyldiphenyl tin 6452-61-5
C20H29N3O2 dibucaine 85-79-0
C20H30 hexacyclopropylethane 26902-55-6
C20H30N2O2 furazabol 1239-29-8
C20H30N2O3 morpheridine 469-81-8
C20H30O dehydroabietinol 3772-55-2
C20H30O ferruginol 514-62-5
C20H30O retinol 68-26-8
C20H30O totarol 511-15-9
C20H30O2 neoabietic acid 471-77-2
C20H30O2 norethandrolone 52-78-8
C20H30O3 oxymesterone 145-12-0
C20H30O4 ethyl decyl terephthalate 54699-33-1
C20H30O4 nonyl benzyl succinate 119450-17-8
C20H30O4 dihexyl phthalate 84-75-3
C20H30Re decamethylrhenocene 98814-97-2
C20H31NO trihexyphenidyl 144-11-6
C20H31NO7 echimidine 520-68-3
C20H31NO7 heliosupine 32728-78-2
C20H32 beyerene 3564-54-3
C20H32 cembrene a 31570-39-5
C20H32 cembrene 1898-13-1
C20H32 isokaurene 5947-50-2
C20H32 isophyllocladene 511-85-3
C20H32 isopimaradiene 1686-66-4
C20H32 kaurene 34424-57-2
C20H32 rimuene 1686-67-5
C20H32 sandaracopimaradiene 1686-56-2
C20H32 sclarene 511-02-4
C20H32 trachylobane 5282-35-9
C20H32N2O3S carbosulfan 55285-14-8
C20H32N10O decaglycine 76960-32-2
C20H32O tetradecanophenone 4497-05-6
C20H32O2 arachidonic acid 506-32-1
C20H32O2 methandriol 521-10-8
C20H33NO fenpropimorph 67306-03-0
C20H34O manool 596-85-0
C20H34O manoyl oxide 596-84-9
C20H34O thunbergol 25269-17-4
C20H34O2 larixol 1438-66-0
C20H34O5 prostaglandin E1 745-65-3
C20H35NOS suloctidil 54063-56-8
C20H35NO2 dihexyverine 561-77-3
C20H35N3 ormosanine 33792-80-2
C20H36N2 tetraisobutylsuccinonitrile 85688-86-4
C20H36O2 ethyl linolate 544-35-4
C20H36O2 sclareol 515-03-7
C20H37F3O2 octadecyl trifluoroacetate 79392-43-1
C20H37NO3 rociverine 53716-44-2
C20H38HgO4 mercuric decanoate 27394-49-6
C20H38O cycloicosanone 6907-39-7
C20H38O4 dioctyl succinate 2915-57-3
C20H38O4 icosanedioic acid 2424-92-2
C20H39N icosanenitrile 4616-73-3
C20H40 eicosene 3452-07-1
C20H40 cycloicosane 296-56-0
C20H40N4S8Te ethyl tellurac 20941-65-5
C20H40O isophytol 505-32-8
C20H40O2 icosanoic acid 506-30-9
C20H40O2 methyl nonadecanoate 1731-94-8
C20H40O2 nonadecyl methanoate 66455-49-0
C20H41NO hexadecyl pyrrolidine oxide 74493-16-6
C20H42 icosane 112-95-8
C20H42O2S didecyl sulfone 500026-38-0
C20H42S decyl sulfide 693-83-4
C20H42S2 decyl disulfide 10496-18-1
C20H43N dimethyloctadecylamine 124-28-7
C20H44ClN tetrapentylammonium chloride 4965-17-7
C20H44Ge tetrapentyl germane 3634-47-7
C20H44IN tetrapentylammonium iodide 2498-20-6
C20H44Sn tetraamylstannane 3765-65-9
C20H50Si5 decaethylcyclopentasilane 75217-22-0

See also

మూలాలు

  1. "ఆర్కైవ్ నకలు". Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2015-01-03.