"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

కర్బనం సంఖ్య 21 సమ్మేళనాలు జాబితా

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

C21

Chemical formula Synonyms CAS number
C21H15N triphenylacrylonitrile 6304-33-2
C21H16 triphenylcyclopropene 16510-49-9
C21H18N2 hydrobenzamide 92-29-5
C21H18NO4 chelerythrine 34316-15-9
C21H18O11 Baicalin 21967-41-9
C21H18O12 Scutellarin 27740-01-8
C21H20Cl2O3 permethrin 52645-53-1
C21H20O6 curcumin 458-37-7
C21H20O9 Several molecules -
C21H20O10 Several molecules -
C21H20O11 Several molecules -
C21H20O12 Several molecules -
C21H21N cyproheptadine 129-03-3
C21H21NO6 hydrastine 118-08-1
C21H21N3O7 cacotheline 561-20-6
C21H21O4P tricresyl phosphate 78-30-8
C21H21O4P tricresyl phosphate 73299-28-2
C21H21O11 Chrysontemin 7084-24-4
C21H21O12 Myrtillin 6906-38-3
C21H22 methyldodecahedrane 82400-17-7
C21H22N2O2 strychnine 57-24-9
C21H22O8 Nobiletin 478-01-3
C21H22O9 Several molecules -
C21H22O11 Several molecules -
C21H22O12 Several molecules -
C21H23ClFNO2 haloperidol 52-86-8
C21H23ClFN3O flurazepam 17617-23-1
C21H23NO dapoxetine 119356-77-3
C21H23NO6 colchiceine 102491-69-0
C21H23N3OS pericyazine 2622-26-6
C21H24ClNO5 morclofone 31848-01-8
C21H24ClN3OS pipamazine 84-04-8
C21H24ClN3O3 fominoben 18053-31-1
C21H24F3N3S trifluoperazine 117-89-5
C21H24GeSn trimethylgermanyltriphenyltin 20213-95-0
C21H24N2O3 ajmalicine 483-04-5
C21H25NO benztropine 86-13-5
C21H25NO octyloxycyanobiphenyl 52364-73-5
C21H25NO2 piperidolate 82-98-4
C21H25NO3 piperilate 4546-39-8
C21H26ClNO clemastine 15686-51-8
C21H26ClN3OS perphenazine 58-39-9
C21H26N2O acetyl fentanyl 3258-84-2
C21H26N2OS2 mesoridazine 5588-33-0
C21H26N2O2S2 sulforidazine 14759-06-9
C21H26N2O3 epivincamine 6835-99-0
C21H26N2O3 vincamine 1617-90-9
C21H26N2O3 yohimbine 146-48-5
C21H26O2 cannabinol 521-35-7
C21H26O2 mestranol 72-33-3
C21H26O3 octabenzone 1843-05-6
C21H26O5 prednisone 53-03-2
C21H27ClN2O2 hydroxyzine base 68-88-2
C21H27NO diphenidol 972-02-1
C21H27NO quinolinimide 466-40-0
C21H27NO2 etafenone 90-54-0
C21H27NO2 norpropoxyphene 66796-40-5
C21H27NO4 laudanosine 20412-65-1
C21H27NO4S diphemanil metilsulfate 62-97-5
C21H27N3O2 methysergide 361-37-5
C21H28NO7 clivorine 33979-15-6
C21H28N2O diampromide 552-25-0
C21H28N2O5 trimethobenzamide 138-56-7
C21H28O2 ethisterone 434-03-7
C21H28O2 ethisterone 17554-63-1
C21H28O5 aldosterone 52-39-1
C21H28O5 cortisone 53-06-5
C21H28BrNO4 cimetropium bromide 51598-60-8
C21H29NO alphamethadol 17199-54-1
C21H29NO biperiden 514-65-8
C21H29NO7 neoligularidine 90364-91-3
C21H29NO8 florosenine 16958-30-8
C21H29NS2 captodiame 486-17-9
C21H29N3O disopyramide 3737-09-5
C21H30ClNO8 doronine 60367-00-2
C21H30CrO3 hexaethylbenzenechromium tricarbonyl 47378-46-1
C21H30FN3O2 pipamperone 1893-33-0
C21H30O2 cannabidiol 521-37-9
C21H30O2 progesterone 57-83-0
C21H30O2 tetrahydrocannabinol 56282-24-7
C21H30O3 deoxycorticosterone 64-85-7
C21H30O5 hydrocortisone 50-23-7
C21H31ClN2O viminol 21363-18-8
C21H31NO2 bornaprine 20448-86-6
C21H31NO4 furethidine 2385-81-1
C21H32N2O stanozolol 10418-03-8
C21H32O2 bolasterone 1605-89-6
C21H32O2 calusterone 17021-26-0
C21H32O2 hexahydrocannabinol 6692-85-9
C21H32O2 methyl isopimarate 1686-62-0
C21H32O2 methyl levopimarate 3513-69-7
C21H32O2 methyl neoabietate 3310-97-2
C21H32O2 methyl pimarate 3730-56-1
C21H32O2 methyl sandaracopimarate 1686-54-0
C21H32O3 androsterone acetate 1482-78-6
C21H32O3 oxymetholone 434-07-1
C21H32O4 decyl benzyl succinate 119450-18-9
C21H36O5 cortol 516-38-1
C21H38ClN cetylpyridinium chloride 123-03-5
C21H38BrN benzododecinium bromide 7281-04-1
C21H38O2 isopropyl linoleate 22882-95-7
C21H38O6 tricaproin 621-70-5
C21H39NO2Si2 phenylalanine ditbdms 107715-95-7
C21H40 4-nonylbicyclohexyl 95135-87-8
C21H40O2 octadecyl acrylate 4813-57-4
C21H40O4 mono olein 111-03-5
C21H40O5 glyceryl monoricinoleate 1323-38-2
C21H41N henicosanenitrile 66326-13-4
C21H42 cycloheneicosane 296-78-6
C21H42O2 eicosyl methanoate 66326-15-6
C21H42O2 ethyl nonadecanoate 18281-04-4
C21H42O2 heneicosanoic acid 2363-71-5
C21H42O2 isopropyl stearate 112-10-7
C21H44BrNO2 Carbethopendecinium bromide 10567-02-9
C21H46N2 duomeen o 4253-76-3
C21H46O3Si octadecyltrimethoxysilane 3069-42-9
C21H49NO2SSi3 cystein tritbdms 110024-94-7
C21H50O3Si3 glycerol tritbdms 82112-23-0

See also