"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

కర్బనం సంఖ్య 22 సమ్మేళనాలు జాబితా

From tewiki
Jump to navigation Jump to search


C22

Chemical formula Synonyms CAS number
C22H10O2 anthranthrone 641-13-4
C22H14 Several molecules -
C22H17ClN2 clotrimazole 23593-75-1
C22H17F25O2 perfluorododecyl hexylene methacrylate 138245-45-1
C22H18O4 dibenzyl phthalate 523-31-9
C22H19Br2NO3 deltamethrine 62229-77-0
C22H19Cl2NO3 alphamethrin 97955-44-7
C22H19NO4 bisacodyl 603-50-9
C22H20O11 Oroxindin 51059-44-0
C22H20O13 carminic acid 1260-17-9
C22H22FN3O2 droperidol 548-73-2
C22H22O9 Ononin 486-62-4
C22H22O11 Several molecules -
C22H23F4NO2 trifluperidol 749-13-3
C22H23NO7 narcotine alkaloid 128-62-1
C22H24FN3O2 benperidol 2062-84-2
C22H24F3N3O2S ftorpropazine 33414-36-7
C22H25NO6 colchicine 64-86-8
C22H26FNO2 moperone 1050-79-9
C22H26F3N3OS fluphenazine 69-23-8
C22H26N2O2 vinpocetine 42971-09-5
C22H26O3 resmethrin 10453-86-8
C22H26O12 arbutin pentaacetate 14698-56-7
C22H27NO phenazocine 127-35-5
C22H27NO2 amineptine 57574-09-1
C22H27NO3 dioxaphetyl butyrate 467-86-7
C22H28Cl2N2O lorcainide 59729-31-6
C22H28N2O fentanyl 437-38-7
C22H28N2O2 anileridine 144-14-9
C22H28O2 norethindrone acetate 51-98-9
C22H29ClO5 beclomethasone 4419-39-0
C22H29NO2 dextropropoxyphene 469-62-5
C22H29NO2 levopropoxyphene 2338-37-6
C22H29NO2 noracymethadol 1477-39-0
C22H29N3S2 thiethylperazine 1420-55-9
C22H30N2 aprindine 37640-71-4
C22H30N4O2S2 thioproperazine 316-81-4
C22H30N6O4S sildenafil 139755-83-2
C22H32N2O5 benzquinamide 63-12-7
C22H32O2 synhexyl 117-51-1
C22H32O4 cyclohexyl isooctyl phthalate 71486-48-1
C22H32Br2N4O4 distigmine 15876-67-2
C22H34O4 butyl decyl phthalate 89-19-0
C22H34O4 butyl isodecyl phthalate 89-18-9
C22H36O hexadecanophenone 6697-12-7
C22H36O2Si testosterone trimethylsilyl ether 5055-42-5
C22H37F7O2 octadecyl heptafluorobutanoate 400-57-7
C22H39O3P dioctyl phenylphosphonate 1754-47-8
C22H39O4P dioctyl phenyl phosphate 6161-81-5
C22H40BrNO domiphen bromide 538-71-6
C22H42O2 erucic acid 112-86-7
C22H42O4 diisooctyl adipate 1330-86-5
C22H42O4 monostearyl succinate 2944-11-8
C22H42O5 diethylene glycol dipelargonate 106-01-4
C22H42O6 triethylene glycol dioctanoate 106-10-5
C22H43N docosanenitrile 49562-27-8
C22H43NO3 oleic diethanolamide 93-83-4
C22H44 cyclodocosane 296-86-6
C22H44N2NiS4 nickel dipentyldithiocarbamate 36259-37-7
C22H44O2 behenic acid 112-85-6
C22H44O2 ethyl eicosanoate 18281-05-5
C22H44O2 octadecyl butanoate 13373-83-6
C22H46S diundecyl sulfide 35599-82-7
C22H51NO3Si3 threonine tritbdms 107715-94-6
C22H66O11Si11 docosamethylcycloundecasiloxane 18766-38-6

See also