"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

క్రాన్ క్విస్ట్ విధానము

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

క్రాన్ క్విస్ట్ విధానము (Cronquist system) ఒక రకమైన వృక్ష వర్గీకరణ విధానము.

తరగతి మాగ్నోలియోప్సిడా

Cronquist system diagram
 1. Subclass Magnoliidae (mostly basal dicots)
  1. క్రమం మాగ్నోలియేలిస్ (Magnoliales)
   1. Winteraceae
   2. Degeneriaceae
   3. Himantandraceae
   4. Eupomatiaceae
   5. Austrobaileyaceae
   6. మాగ్నోలియేసి (Magnoliaceae: Magnolia family)
   7. Lactoridaceae
   8. అనోనేసి (Annonaceae)
   9. మిరిస్టికేసి (Myristicaceae)
   10. Canellaceae
  2. క్రమం Laurales
   1. Amborellaceae
   2. Trimeniaceae
   3. Monimiaceae
   4. Gomortegaceae
   5. Calycanthaceae
   6. Idiospermaceae
   7. లారేసి (Lauraceae : Laurel family)
   8. Hernandiaceae
  3. క్రమం పైపరేలిస్ ([Piperales)
   1. Chloranthaceae
   2. Saururaceae
   3. పైపరేసి (Piperaceae: Pepper family)
  4. Order Aristolochiales
   1. Aristolochiaceae
  5. Order Illiciales
   1. Illiciaceae
   2. Schisandraceae
  6. Order Nymphaeales
   1. Nelumbonaceae
   2. నింఫియేసి (Nymphaeaceae)
   3. Barclayaceae
   4. Cabombaceae
   5. Ceratophyllaceae
  7. Order Ranunculales
   1. Ranunculaceae
   2. Circaeasteraceae
   3. Berberidaceae
   4. Sargentodoxaceae
   5. Lardizabalaceae
   6. Menispermaceae
   7. Coriariaceae
   8. Sabiaceae
  8. Order Papaverales
   1. Papaveraceae
   2. Fumariaceae
 2. Subclass Hamamelidae [sic: correctly Hamamelididae]
  1. Order Trochodendrales
   1. Tetracentraceae
   2. Trochodendraceae
  2. Order Hamamelidales
   1. Cercidiphyllaceae
   2. Eupteleaceae
   3. Platanaceae
   4. Hamamelidaceae
   5. Myrothamnaceae
  3. Order Daphniphyllales
   1. Daphniphyllaceae
  4. Order Didymelales
   1. Didymelaceae
  5. Order Eucommiales
   1. Eucommiaceae
  6. Order Urticales
   1. Barbeyaceae
   2. Ulmaceae
   3. Cannabaceae
   4. మోరేసి (Moraceae)
   5. Cecropiaceae
   6. Urticaceae
  7. Order Leitneriales
   1. Leitneriaceae
  8. Order Juglandales
   1. Rhoipteleaceae
   2. Juglandaceae
  9. Order Myricales
   1. Myricaceae
  10. Order Fagales
   1. Balanopaceae
   2. Ticodendraceae
   3. Fagaceae
   4. Nothofagaceae
   5. Betulaceae
  11. Order Casuarinales
   1. కాజురైనేసి (Casuarinaceae)
 3. Subclass Caryophyllidae
  1. Order Caryophyllales
   1. Phytolaccaceae
   2. Achatocarpaceae
   3. Nyctaginaceae
   4. Aizoaceae
   5. Didiereaceae
   6. కాక్టేసి (Cactaceae : Cactus family)
   7. Chenopodiaceae
   8. అమరాంథేసి (Amaranthaceae)
   9. Portulacaceae
   10. Basellaceae
   11. Molluginaceae
   12. Caryophyllaceae
  2. Order Polygonales
   1. Polygonaceae
  3. Order Plumbaginales
   1. ప్లంబజినేసి (Plumbaginaceae)
 4. Subclass Dilleniidae
  1. Order Dilleniales
   1. Dilleniaceae
   2. Paeoniaceae
  2. Order Theales
   1. Ochnaceae
   2. Sphaerosepalaceae
   3. Sarcolaenaceae
   4. Dipterocarpaceae
   5. Caryocaraceae
   6. థియేసి (Theaceae: Tea family)
   7. Actinidiaceae
   8. Scytopetalaceae
   9. Pentaphylacaceae
   10. Tetrameristaceae
   11. Pellicieraceae
   12. Oncothecaceae
   13. Marcgraviaceae
   14. Quiinaceae
   15. Elatinaceae
   16. Paracryphiaceae
   17. Medusagynaceae
   18. Clusiaceae
  3. క్రమం మాల్వేలిస్ (Malvales)
   1. Elaeocarpaceae
   2. Tiliaceae
   3. Sterculiaceae
   4. Bombacaceae
   5. మాల్వేసి (Malvaceae)
  4. Order Lecythidales
   1. Lecythidaceae
  5. Order Nepenthales
   1. Sarraceniaceae
   2. నెపెంథేసి (Nepenthaceae)
   3. డ్రోసిరేసి (Droseraceae)
  6. Order Violales
   1. Flacourtiaceae
   2. Peridiscaceae
   3. బిక్సేసి (Bixaceae)
   4. Cistaceae
   5. Huaceae
   6. Lacistemataceae
   7. Scyphostegiaceae
   8. Stachyuraceae
   9. Violaceae (violet family)
   10. Tamaricaceae (tamarind family)
   11. Frankeniaceae
   12. Dioncophyllaceae
   13. Ancistrocladaceae
   14. Turneraceae
   15. Malesherbiaceae
   16. Passifloraceae
   17. Achariaceae
   18. Caricaceae
   19. Fouquieriaceae
   20. Hoplestigmataceae
   21. కుకుర్బిటేసి (Cucurbitaceae)
   22. Datiscaceae
   23. Begoniaceae
   24. Loasaceae
  7. Order Salicales
   1. Salicaceae
  8. Order Capparales
   1. Tovariaceae
   2. Capparaceae
   3. బ్రాసికేసి (Brassicaceae)
   4. మొరింగేసి (Moringaceae)
   5. Resedaceae
  9. Order Batales
   1. Gyrostemonaceae
   2. Bataceae
  10. Order Ericales
   1. Cyrillaceae
   2. Clethraceae
   3. Grubbiaceae
   4. Empetraceae
   5. Epacridaceae
   6. Ericaceae
   7. Pyrolaceae
   8. Monotropaceae
  11. Order Diapensiales
   1. Diapensiaceae
  12. Order Ebenales
   1. సపోటేసి (Sapotaceae)
   2. Ebenaceae
   3. Styracaceae
   4. Lissocarpaceae
   5. Symplocaceae
  13. Order Primulales
   1. Theophrastaceae
   2. Myrsinaceae
   3. Primulaceae
 5. Subclass Rosidae
  1. Order Rosales
   1. Brunelliaceae
   2. Connaraceae
   3. Eucryphiaceae
   4. Cunoniaceae
   5. Davidsoniaceae
   6. Dialypetalanthaceae
   7. Pittosporaceae
   8. Byblidaceae
   9. Hydrangeaceae
   10. Columelliaceae
   11. Grossulariaceae
   12. Greyiaceae
   13. Bruniaceae
   14. Anisophylleaceae
   15. Alseuosmiaceae
   16. Crassulaceae
   17. Cephalotaceae
   18. Saxifragaceae
   19. రోసేసి (Rosaceae : Rose family)
   20. Neuradaceae
   21. Crossosomataceae
   22. Chrysobalanaceae
   23. Surianaceae
   24. Rhabdodendraceae
  2. క్రమం ఫాబేలిస్ (Fabales)
   1. Mimosaceae (mimosa family)
   2. Caesalpiniaceae
   3. ఫాబేసి (Fabaceae)
  3. Order Proteales
   1. Elaeagnaceae
   2. Proteaceae
  4. Order Podostemales
   1. Podostemaceae
  5. Order Haloragales
   1. Haloragaceae
   2. Gunneraceae
  6. క్రమం మిర్టేలిస్ (Myrtales)
   1. Sonneratiaceae
   2. Lythraceae
   3. Penaeaceae
   4. Crypteroniaceae
   5. Thymelaeaceae
   6. Trapaceae
   7. మిర్టేసి (Myrtaceae)
   8. Punicaceae
   9. Onagraceae
   10. Oliniaceae
   11. Melastomataceae
   12. Combretaceae
   13. Alzateaceae
   14. Memecylaceae
   15. Rhyncocalycaceae
  7. Order Rhizophorales
   1. Rhizophoraceae
  8. Order Cornales
   1. Alangiaceae
   2. Nyssaceae
   3. Cornaceae
   4. Garryaceae
  9. Order Santalales
   1. Medusandraceae
   2. Dipentodontaceae
   3. Olacaceae
   4. Opiliaceae
   5. Santalaceae
   6. Misodendraceae
   7. Loranthaceae
   8. Viscaceae
   9. Eremolepidaceae
   10. Balanophoraceae
  10. Order Rafflesiales
   1. Hydnoraceae
   2. Mitrastemonaceae
   3. Rafflesiaceae
  11. Order Celastrales
   1. Geissolomataceae
   2. Celastraceae
   3. Hippocrateaceae
   4. Stackhousiaceae
   5. Salvadoraceae
   6. Aquifoliaceae
   7. Icacinaceae
   8. Aextoxicaceae
   9. Cardiopteridaceae
   10. Corynocarpaceae
   11. Dichapetalaceae
   12. Tepuianthaceae
  12. Order Euphorbiales
   1. Buxaceae
   2. Simmondsiaceae
   3. Pandaceae
   4. యుఫోర్బియేసి (Euphorbiaceae)
  13. Order Rhamnales
   1. Rhamnaceae
   2. Leeaceae
   3. Vitaceae
  14. Order Linales
   1. Erythroxylaceae
   2. Humiriaceae
   3. Ixonanthaceae
   4. Hugoniaceae
   5. Linaceae
  15. Order Polygalales
   1. Malpighiaceae
   2. Vochysiaceae
   3. Trigoniaceae
   4. Tremandraceae
   5. Polygalaceae
   6. Xanthophyllaceae
   7. Krameriaceae
  16. Order Sapindales
   1. Staphyleaceae
   2. Melianthaceae
   3. Bretschneideraceae
   4. Akaniaceae
   5. సపిండేసి (Sapindaceae)
   6. Hippocastanaceae
   7. Aceraceae
   8. Burseraceae
   9. అనకార్డియేసి (Anacardiaceae)
   10. Julianiaceae
   11. Simaroubaceae
   12. Cneoraceae
   13. మెలియేసి (Meliaceae)
   14. రూటేసి (Rutaceae)
   15. Zygophyllaceae
  17. Order Geraniales
   1. Oxalidaceae
   2. Geraniaceae
   3. Limnanthaceae
   4. Tropaeolaceae
   5. Balsaminaceae
  18. Order Apiales
   1. Araliaceae
   2. Apiaceae
 6. Subclass Asteridae
  1. Order Gentianales
   1. Loganiaceae
   2. Retziaceae
   3. Gentianaceae
   4. Saccifoliaceae
   5. Apocynaceae
   6. Asclepiadaceae
  2. క్రమం సొలనేలిస్ (Solanales)
   1. Duckeodendraceae
   2. Nolanaceae
   3. సొలనేసి (Solanaceae)
   4. Convolvulaceae
   5. Cuscutaceae
   6. Menyanthaceae
   7. Polemoniaceae
   8. Hydrophyllaceae
   9. Retziaceae
  3. Order Lamiales
   1. Lennoaceae
   2. Boraginaceae
   3. Verbenaceae
   4. లామియేసి (Lamiaceae)
  4. Order Callitrichales
   1. Hippuridaceae
   2. Callitrichaceae
   3. Hydrostachyaceae
  5. Order Plantaginales
   1. Plantaginaceae
  6. Order Scrophulariales
   1. Buddlejaceae
   2. Oleaceae (olive family)
   3. Scrophulariaceae
   4. Globulariaceae
   5. Myoporaceae
   6. Orobanchaceae
   7. Gesneriaceae
   8. అకాంథేసి (Acanthaceae)
   9. Pedaliaceae
   10. Bignoniaceae
   11. Mendonciaceae
   12. Lentibulariaceae
  7. Order Campanulales
   1. Pentaphragmataceae
   2. Sphenocleaceae
   3. Campanulaceae
   4. Stylidiaceae
   5. Donatiaceae
   6. Brunoniaceae
   7. Goodeniaceae
  8. Order Rubiales
   1. రుబియేసి (Rubiaceae)
   2. Theligonaceae
  9. Order Dipsacales
   1. Caprifoliaceae
   2. Adoxaceae
   3. Valerianaceae
   4. Dipsacaceae
  10. Order Calycerales
   1. Calyceraceae
  11. Order Asterales
   1. ఆస్టరేసి (Asteraceae)

తరగతి లిలియాప్సిడా

 1. Subclass Alismatidae
  1. Order Alismatales
   1. Butomaceae
   2. Limnocharitaceae
   3. Alismataceae
  2. Order Hydrocharitales
   1. హైడ్రోకారిడే (Hydrocharideae]]
  3. Order Najadales
   1. Aponogetonaceae
   2. Scheuchzeriaceae
   3. Juncaginaceae
   4. Potamogetonaceae
   5. Ruppiaceae
   6. Najadaceae
   7. Zannichelliaceae
   8. Posidoniaceae
   9. Cymodoceaceae
   10. Zosteraceae
  4. Order Triuridales
   1. Petrosaviaceae
   2. Triuridaceae
 2. Subclass Arecidae
  1. Order Arecales
   1. Arecaceae (palm family)
  2. Order Cyclanthales
   1. Cyclanthaceae
  3. Order Pandanales
   1. Pandanaceae (pandan family)
  4. Order Arales
   1. Acoraceae
   2. Araceae
   3. Lemnaceae
 3. Subclass Commelinidae
  1. Order Commelinales
   1. Rapateaceae
   2. Xyridaceae
   3. Mayacaceae
   4. Commelinaceae
  2. Order Eriocaulales
   1. Eriocaulaceae
  3. Order Restionales
   1. Flagellariaceae
   2. Joinvilleaceae
   3. Restionaceae
   4. Centrolepidaceae
  4. Order Juncales
   1. Juncaceae
   2. Thurniaceae
  5. Order Cyperales
   1. సైపరేసి (Cyperaceae)
   2. పోయేసి (Poaceae : Grass family)
  6. Order Hydatellales
   1. Hydatellaceae
  7. Order Typhales
   1. Sparganiaceae
   2. టైఫేసి (Typhaceae)
 4. Subclass Zingiberidae
  1. Order Bromeliales
   1. బ్రొమిలియేసి (Bromeliaceae)
  2. Order Zingiberales
   1. Strelitziaceae
   2. Heliconiaceae
   3. మూసేసి (Musaceae)
   4. Lowiaceae
   5. జింజిబరేసి (Zingiberaceae : Ginger family)
   6. Costaceae
   7. Cannaceae
   8. Marantaceae
 5. Subclass Liliidae
  1. Order Liliales
   1. Philydraceae
   2. Pontederiaceae
   3. Haemodoraceae
   4. Cyanastraceae
   5. లిలియేసి (Liliaceae : Lily family)
   6. ఇరిడేసి (Iridaceae : Iris family)
   7. Velloziaceae
   8. Aloeaceae (Aloe family)
   9. అగవేసి (Agavaceae)
   10. Xanthorrhoeaceae
   11. Hanguanaceae
   12. Taccaceae
   13. Stemonaceae
   14. Smilacaceae
   15. Dioscoreaceae
  2. Order Orchidales
   1. Geosiridaceae
   2. Burmanniaceae
   3. Corsiaceae
   4. ఆర్కిడేసి (Orchidaceae : Orchid family)