"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

గణితంలో తమాషాలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

సంఖ్యా మానంలో మనం కొన్ని స్థానవిలువలను మాత్రమే నేర్చుకుంటాం. సంఖ్యామానంలో అతి పెద్ద సంఖ్యలు గూడా ఉంటాయి.

హిందూ సంఖ్యామానంలో పెద్ద సంఖ్యలు

  • మహాసముద్రం: 1 తరువాత 52 సున్నాలను కుడివైపు చేర్చిన సంఖ్య. ఇందులో 53 స్థానాలుంటాయి. దీనిని క్లుప్తంగా 1052గా సూచిస్తారు.
  • శీర్షప్రహేళిక: 1 తరువాత 193 సున్నాలను కుడివైపు చేర్చిన సంఖ్య. ఈ సంఖ్యలో 194 స్థానాలున్నాయి. దీనిని క్లుప్తంగా 10193గా సూచిస్తారు.
  • తల్లక్షణం: 1 తరువాత 53 సున్నాలను కుడివైపు చేర్చిన సంఖ్య. ఈ సంఖ్యలో 54 స్థానాలున్నాయి. దీనిని క్లుప్తంగా 1053గా సూచిస్తారు.
  • అసంఖేయ: 1 తరువాత 140 సున్నాలను కుడివైపు చేర్చిన సంఖ్య. ఈ సంఖ్యలో 141 స్థానాలున్నాయి. దీనిని క్లుప్తంగా 10140గా సూచిస్తారు.

ఆంగ్ల సంఖ్యామానం

ఆంగ్ల సంఖ్యామానంలో స్థానవిలువలు
సంఖ్య పేరు అర్థం ఘాత రూపం విస్తరణ రూపం
మిలియన్ వేయి వేలు 106 1,000,000
బిలియన్ వేయి మిలియన్లు 109 1,000,000,000
ట్రిలియన్ వేయి బిలియన్లు 1012 1,000,000,000,000
క్వాడ్రిలియన్ వేయి ట్రిలియన్లు 1015 1,000,000,000,000,000
క్వింటిలియన్ వేయి క్వాడ్రిలియన్లు 1018 1,000,000,000,000,000,000
సెక్సిటిలియన్ వేయి క్వింటిలియన్లు 1021 1,000,000,000,000,000,000,000
సెప్టెటిలియన్ వేయి సెక్సిటిలియన్లు 1024 1,000,000,000,000,000,000,000,000
ఆక్టిలియన్ వేయి సెప్టెటిలియన్లు 1027 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
మొనోలియన్ వేయి ఆక్టిలియన్లు 1030 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
డెసిలియన్ వేయి మోనోలియన్లు 1033 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
అన్ డెసిలియన్ వేయి డెసిలియన్లు 1036 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
డ్యూడెసిలియన్ వేయి అన్ డెసిలియన్లు 1039 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
క్వార్టర్ డెసిలియన్ వేయి డ్యూడెసిలియన్లు 1042 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
క్విన్ డెసిలియన్ వేయి క్వార్టర్ డెసిలియన్లు 1045 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
సెక్స్ డెసిలియన్ వేయి క్విన్ డెసిలియన్లు 1048 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
సెప్టెన్ డెసిలియన్ వేయి సెక్స్ డెసిలియన్లు 1051 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
ఆక్టోడెసిలియన్ వేయి సెప్టెన్ డెసిలియన్లు 1054 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
నొవెం డెసిలియన్ వేయి ఆక్టోడెసిలియన్లు 1057 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
విజింటిలియన్ వేయి నొవెం డెసినియన్లు 1060 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
గూగోల్ ** 10100 (పట్టిక దిగువ చూపబదినది)
గూగోల్ ప్లెక్స్ 10గూగోల్ 10 (10100) (పట్టిక దిగువ చూపబదినది)
  • గూగోల్ అనగా 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
  • గూగోల్ ప్లెక్స్ అనగా 1 తర్వాత గూగోల్ సున్నాలు చేర్చిన సంఖ్య. ఈ సంఖ్యను పూర్తిగా రాయాలంటే భూమికి, చంద్రునికి మధ్య దూరం చాలదు. దీనిని బట్టి ఊహించవచ్చు ఈ సంఖ్య ఎంత పెద్దదో!

గుణకారంలో వింతలు

ఒకట్లు గలిగిన గుణకారంలో లబ్ధం యొక్క అమరిక

1X1=1

11X11=121
111X111=12321
1111X1111=1234321
11111X11111=123454321
111111X111111=12345654321
1111111X1111111=1234567654321
11111111X11111111=123456787654321
111111111X111111111=12345678987654321

ప్రతిసారి లబ్ధంలో ఎనిమిదులు వచ్చే అమరిక

9 X 9 + 7 = 88

98 X 9 + 6 = 888
987 X 9 + 5 = 8888
9876 X 9 + 4 = 88888
98765 X 9 + 3 = 888888
987654 X 9 + 2 = 8888888
9876543 X 9 + 1 = 88888888

12345679 ను 9 యొక్క గుణిజాలచే గుణిస్తే వచ్చే లబ్ధాల అమరిక

12345679 X 9 = 111 111 111

12345679 X 18 = 222 222 222
12345679 X 27 = 333 333 333
12345679 X 36 = 444 444 444
12345679 X 45 = 555 555 555
12345679 X 54 = 666 666 666
12345679 X 63 = 777 777 777
12345679 X 72 = 888 888 888
12345679 X 81 = 999 999 999

12345679 ను 8చే గుణిస్తే వచ్చే లబ్ధ అమరిక

12345679 X 8 = 987 654 32