గీత

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
  • గీతలు శాస్త్ర విజ్ఞానంలో రేఖలు అనే అర్థం వస్తుంది. హస్తరేఖలు, రేఖాంశం మొదలైనవి.
  • గీత, తెలుగు సినిమా నటి.