జపము

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

జపము [ japamu ] japamu. సంస్కృతం n. A prayer, ప్రార్థన, Repeating charms. మంత్రావృత్తి.[1] Repeating inaudibly passages from the Vedas, వేదాధ్యయనము Silent prayer, adoration: religious meditation: holy cogitation. (ధ్యానము is silent, without moving the lips: జపము is silent, but moving the lips.) జపాపుష్పము or దాసనచెట్టుపువ్వు japāpushpamu. n. The shoe-flower. Hibiscus rosa sinensis. Roxb. iii. 194 మందారపువ్వు. జపా కుసుమ సంకాశ blushing rosy red. జపించు or జపియించు japinṭsu. v. a. To repeat prayers, &c., inaudibly. జపము చేయు.

మూలాలు