జ్యోతి

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
జ్యోతి
రకముసంపూర్ణ-శాడవ
ఆరోహణS R₃ G₃ M₂ P D₁ N₂ 
అవరోహణ N₂ D₁ P M₂ G₃ S
నానార్ధక రాగాలుజ్యోతి
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
Carnatic ragas.jpg
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము

జ్యోతి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 68వ మేళకర్త రాగము జ్యోతిస్వరూపిణి జన్యము. దీనిని జ్యోతి అని కూడా అంటారు. ఈ రాగం ఆరోహణలో సప్త స్వరాలు , అవరోహణంలో షాడవ స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని సంపూర్ణ-ఔడవ రాగం అంటారు.


రాగ లక్షణాలు

జ్యోతి ఆరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
జ్యోతి అవరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
  • ఆరోహణ : S R₃ G₃ M₂ P D₁ N₂ 
  • అవరోహణ :  N₂ D₁ P M₂ G₃ S


ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జమం, షట్శృతి రిషభం, అంతర గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, పంచమం, సుద్ద దైవతం, కైసికి నిషాదం, షడ్జమం స్వరాలు, అవరోహణంలో షడ్జమం, కైసికి నిషాదం, సుద్ద దైవతం, పంచమం, ప్రతి మధ్యమం, అంతర గాంధారం, షడ్జమం స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు

ఈ రాగంలో ఉన్న కృతుల పాక్షిక జాబితా [1]

  • రామే భరత పలిత - ముత్తుస్వామి దీక్షితార్పోలిన రాగాలు

ఈ రాగం ఆరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల ఆరోహణముతో సమానమైనది.

ఈ రాగం అవరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల అవరోహణముతో సమానమైనది.

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.