తెనాలి రామకృష్ణ

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

తెనాలి రామకృష్ణ కవి పూర్తి పేరు తెనాలి రామకృష్ణుడు.

ఇదే పేరుతో రెండు తెలుగు సినిమాలు విడుదలైనాయి.