తెప్ప (అయోమయ నివృత్తి)

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

తెప్ప అతి ప్రాచీనమైన చిన్న పడవ. ఇవి స్వదేశీ వస్తువులచే నిర్మిస్తారు.