"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (అ)

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

నిఘంటువు

 • This dictionary is an improved version over the print version (expanded, errors corrected, new features continually being added) published by Asian Educational Services, New Delhi in 2002.
 • You are welcome to add. BUT PLEASE DO NOT DELETE entries until you are absolutely, positively SURE a mistake has been made and needs to be corrected.
 • PLEASE do not delete entries or their meanings simply because you personally did not agree with the meaning given there. Thanks
 • American spelling is used throughout.
 • There is no clearly established, standardized alphabetical order in Telugu. The justification for the scheme used here would be too long for discussion here.

16 March 2016.

నిర్వచనములు ఆసక్తికర చిత్రములు

Part 1: అం - aM

 • అంకం, aMkaM

-n.
--(1) digit; number;
--(2) act in a play;
--(3) sign; symbol;
--(4) lap;
--(5) eye;
---కారణాంకం = factor.
---చరమాంకం = final act.
---పూర్ణాంకం = whole number.
---భిన్నాంకం = fractional number.
---ప్రథమాంకం = act 1 (in a play).


 • అంకగణితం, aMkagaNitaM

-n.
--arithmetic;
---ద్వియాంశ అంకగణితం = binary arithmetic.


 • అంకణం, aMkaNaM

-n.
--apartment; flat;


 • అంకవంక, aMkavaMka

-n.
--plasticity; pliability; softness;


 • అంకాలు, aMkAlu

-n.
--marks; score in a test; statistics; (lit.) numbers;


 • అంకించుకొను, aMkiMcukonu

-v. t.
--appropriate; annex.


 • అంకితం, aMkitaM

-n.
--dedication (of a book or work of art);


 • అంకిలి, aMkili

-n.
--obstacle; impediment;


 • అంకుడు, aMkuDu

-n.
--name of a tree that grows on hills; [bot.] Nerium antidysentericum; Holarrhena antidysenterica; This plant contains several alkaloids such as conessine, kurchine, and kurchicine; This plant was mentioned in Potana's Bhagavatam; (Syn.) కొండజెముడు, గిరిమల్లిక; కొండ మల్లె; కూటజం; పాలచెట్టు;


 • అంకురం, aMkuraM

-n.
--(1) seed; sprout; bud; embryo;
--(2) blood;
---అంకురం లేకుండా (సమూలంగా) నాశనం అయిపోయింది = destroyed without a trace.


 • అంకురార్పణ, aMkurArpaNa

-n.
--(1) inauguration; inaugural ceremony;
--(2) seeding;


 • అంకురోత్పత్తి, aMkurOtpatti

-n.
--germination;


 • అంకె, aMke

-n.
--(1) digit; a single-digit number;
--(2) the written symbol used to denote a number such as 0, 1, 2, 3 or I, II, III; (note) a number with more than one digit is often called సంఖ్య; (syn.) అంకం;


 • అంకెవన్నియ, aMkevanniya

- n.
--stirrup hanging on either side of a horse saddle; అంకవన్నె;


 • అంకెసం, aMkesaM

-n.
--generation;


 • అంకోలం, aMkOlaM

-n.
--a medicinal plant; root decoction used for fevers and leaf extract for skin diseases; [bot.] Alangium decapetalum; Alangium salvifolium; ఊడుగు చెట్టు;


 • అంగం, aMgaM

-n.
--(1) organ; limb; element; member;
--(2) division; part;
--(3) style; method;
---అష్టాంగ యోగం = "eight-limbed yoga; eight-staged yoga; the eight stages are Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi; Raja yoga.
---సాష్టాంగ = స + అష్టాంగ = with all the eight limbs, namely the chest, forehead, hands, knees and feet.
---చతురంగం = chess; (lit.) the four divisions, namely chariots (bishops), elephants (rooks), horses (knights), and foot soldiers (pawns).


 • అంగ, aMga

-n.
--stride; long step;


 • అంగచ్ఛేదం, aMgachEdaM

-n.
--amputation; cutting of a limb;


 • అంగజ, aMgajaM

-n. f.
--daughter;


 • అంగజుడు, aMgajuDu

-n. m.
--son;


 • అంగబలం, aMgabalaM

-n.
--(1) material support;
--(2) physical strength;


 • అంగడి, aMgaDi

-n.
--store; shop; market; bazaar;


 • అంగడివాడ, aMgaDivADa

-n.
--market street; bazaar;


 • అంగడిల్లు, aMgaDillu

-n.
--mall; shopping center; building in which many stores are located;


 • అంగణము, aMgaNamu

-n.
--courtyard;


 • అంగద, aMgada

-n.
--danger;


 • అంగదట్టం, aMgadaTTaM

-n.
--petticoat; a lower, long under garment of women;


 • అంగదేశం, aMgadESaM

-n.
--ancient name for the region now called Assam;


 • అంగనం, aMganaM

-n.
--ambulation; walking;


 • అంగనంబండి, aMganaMbaMDi

-n.
--ambulance;
--a vehicle that carries patients to an emergency medical treatment center;


 • అంగన, aMgana

-n.
--woman; (lit.) one with pretty body parts;


 • అంగరంగవైభవం, aMgaraMgavaibhavaM

-n.
--luxury; enjoyment of riches;


 • అంగరకా, aMgarakA

-n.
--topcoat; overcoat; long coat


 • అంగలార్చు, aMgalArcu

-n.
--weep; cry due to fear;


 • అంగలేపం, aMgalEpaM

-n.
--body lotion; any paste like substance for smearing on the body;


 • అంగవస్త్రం, aMgavastraM

-n.<
--man's loincloth; lower garment; (rel.) ఉత్తరీయం;


 • అంగరక్ష, aMgaraksha

-n.
--vest; bullet-proof vest; (lit.) body protector;


 • అంగరక్షకుడు, aMgarakshakuDu

-n. m.
--body guard;


 • అంగహీనుడు, aMgahInuDu

-n. m.
--disabled person; (rel.) వికలాంగుడు,


 • అంగారం, aMgAraM

-n.
--(1) charcoal;
--(2) live coal;
--(3) the red one;


 • అంగారకుడు, aMgArakuDu

-n.
--Mars; (note) కుజుడు, although used as a synonym, is a misnomer; it literally means son of the Earth and according to modern science, this is not justified;


 • అంగారిణి, aMgAriNi

-n.
--charcoal grill;


 • అంగారు, aMgAru

-n.
--a black gooey substance made from the charcoals of burned rice; used as tilak (the dot on the forehead) of Hindu boys and girls.
---అంగారుబుడ్డి = container of aMgAru.


 • అంగారుబొట్టు, aMgaruboTTu

-n.
--black dot on the forehead worn by traditional Hindu boys and girls;


 • అంగిలి, aMgili

-n.
--back part of the tongue; part of the throat towards the mouth; లోకుత్తుక;


 • అంగీకరించు, aMgIkAriMcu

-v. i.
--agree; consent; approve; admit;


 • అంగీకారం, aMgIkAraM

-n.
--agreement; approval; acceptance;


 • అంగుళం, aMguLaM

-n.
--(1) inch; one-twelfth of a foot;
--(2) a finger's breadth;
--(3) thumb;
--(4) big toe;


 • అంగుళ్యాకారం, aMguLyAkAraM

-n.
--annular shape;


 • అంగుళీయకం, AMguLIyakaM

-n.
--ring;


 • అంచనా, aMcanA

-n.
--estimate; guess; approximation;


 • అంచనాదారుడు, aMcanAdAruDu

-n. m.
--estimator, appraiser;


 • అంచు, aMcu

-n.
--(1) edge; edge of a vessel; lip of a glass;
--(2) border; border of a sari;
---జరీ అంచు పట్టు చీర = a silk sari with a gold-laced border.


 • అంచుకుట్టు, aMcukuTTu

-n.
--hem; hem stitch; the type of stitching used in hemming;


 • అంచెలు, aMcelu

-n. pl.
--steps; rows; stages; relays;


 • అంచెలవారీగా, aMcelavArIgA

-adv.
--in stages; in steps; methodically; systematically;


 • అంజనం, aMjanaM

-n.
--(1) ointment; unction;
--(2) mascara;
--(3) seeing into the future by applying an ointment to the eyes; divining;
--(4) ink;


 • అంజు, aMju

- v. i.
-- (1) fear; be afraid of;
-- (2) hesitate; doubt;


 • అంజూరు, అంజీరు పళ్లు, aMjUrఉ, aMjIru paLlu

-n.
-- common fig; [bot.] Ficus carica L. Moraceae;


 • అంజిక, aMjika

- n.
-- fear;


 • అంట్లగిన్నెలు, aMTlaginnelu

-n.
--unwashed dishes; dirty dishes;


 • అంట్లమైనం, aMTlamainaM

-n.
--grafting wax;


 • అంట్లవెధవ !, aMTlavedhava

-n.
--dirty fellow!;


 • అంటించు, aMTiMcu

-v. t.
--(1) lit, set fire to; ignite;
--(2) affix; paste; cement; patch; join; attach; • అంటించుకొను, aMTiMcukonu

-v. t. refl.
--(1) set fire to oneself; ignite;
--(2) attach, stick or glue to one's self;


 • అంట్రింత, aMTriMta

- n.
-- (1) a common, small, much branched herb found in coastal Andhra; [bot.] Hedysarum triflorum Linn.;
-- (2) bur grass; [bot.] Triumfetta rhomboidea;


 • అంటు, aMTu

-n.
--[bot.] graft;
---మామిడి అంటు = mango graft.
---అంటురోగం = contagious disease
---నన్నంటుకోకు = do not touch me.
---అంటు చేత్తో అన్నీ ముట్టుకోకు = do not touch everything with the hand that is defiled by the touch of food.
-v. i.
--touch; hold; contact;


 • అంటుకొను, aMTukonu

-v. i.
--(1) touch; contact;
--(2) adhere; stick;
--(3) ignite; catch fire; burn;


 • అంటుగట్టు, aMTugaTTu

-v. t.
--[bot.] graft;
---కొమ్మంటు = branch graft; getting a hybrid variety of plant by tieing a sliced branch of one with another;


 • అంటుతొక్కు, aMTutokku

-v. t.
--[bot.] graft;
---నేలంటు= ground graft; getting a new plant by bending a branch of the original plant and burying it under mud until the branch takes root;


 • అంటుపేను, aMTupEnu

-n.
--head louse;
--- తలలోన్న పేల గుడ్లని ఈరు లేక ఈపి అంటారు. ఈళ్లు అనేది దానికి బహువచనం. జుట్టు నుండి ఈళ్లని
తొలగించడానికి ఈరుపెన లేక ఈర్పెన అనే ప్రత్యేకమైన దువ్వెన వాడతారు. గుడ్ల నుండి పుట్టిన పేలు తిలి దశలో చర్మానికి అంటుకుని ఉంటాయి కనుక వీటిని అంటు పేలు అంటారు..


 • అంటువ్యాధి, aMTuvyAdhi

-n.
--contagious disease; communicable disease; a disease transmitted by contact; (exp.) pneumonia can be an infectious disease, but it is not contagious, it does not spread from person to person; influenza is contagious; (rel.) సోకుడు రోగం; తిష్ట;


 • అంట్లు, aMTlu

-n. pl.
--(1) dirty dishes; unwashed pots and pans;
--(2) grafts; grafted plants;


 • అండం, aMDaM

-n.
--(1) ovum; egg; unfertilized egg; (rel.) పిండం;
--(2) the universe; బ్రహ్మాండం;
---యుగాండం = యుగ్మము + అండం = zygote.
---బీజాండం = testicle.


 • అండ, aMDa

-n.
--support; patronage; prop;


 • అండకణం, aMDakaNaM

-n.
--[biol.] egg cell;


 • అండకోశం, aMDakOSaM

-n.
--ovary; [bot.] gynoecium; the female part of a flower; pistil;


 • అండజం, aMDajaM

-n.
--oviparous; born of an egg; reptile; fish; bird;
-- see also వ్యాళములు;


 • అండజననం, aMDajananaM

-n.
--[biol.] oogenisis;


 • అండదండలు, aMDadaMDalu

- n.
-- support and prop; backing; material and moral support;


 • అండపీతం, aMDapItaM

-n.
--yolk; yellow of an egg;


 • అండయోనిజములు, aMDayOnijaMulu

-n. pl.
--ovoviviparous; born of an egg inside the body; some reptiles lay their eggs but the eggs are hatched inside their bodies and baby reptiles come out;
-- also called వ్యాళములు; Boa constrictor and Green Anaconda are examples;


 • అండశ్వేతం, aMDaSvEtaM

-n.
--white of an egg;


 • అండా, అండీ, aMDA, aMDI

-n.
--a big vessel; a vessel used to boil water; boiler; a metal vessel;


 • అండాకార, aMDAkAra

-adj.
--ovate; ovoid; oviform; egg-shaped;


 • అండాలు, aMDAlu

-n. pl.
--(1) ovules;
--(2) large cooking vessels;


 • అండాశయం, aMDASayaM

-n.
--ovary; the egg-producing organ of a female;


 • అండి, aMDi

-suff.
--indicates respectful address in both genders; సంబోధనార్థక ప్రత్యయం;
---అంతేనండి = that is all, sir; that is all, madam.
---అవునండి = that is it, sir; yes, sir; that is it, madam; yes, madam;
---ఎంతండి = how much, sir; how much, madam.
---ఏమండి = hello; hi; (lit.) what sir; what madam.
---కాదండి = that is not so, sir; that is not so, madam.
---మరేనండి = as you said, sir; as you said, madam.


 • అండోత్పత్తి, aMDOtpatti,

-n.
--ovulation; oogenesis; see also అండోత్సర్గం; అండజననం;


 • అండోత్సర్గం, aMDOtsargaM

-n.
--ovulation;


 • అంతం, aMtaM

-n.
--(1) end; termination;
--(2) death; destruction;
---విషాదాంతం = tragedy; a play or cinema that ends in sorrow or death of a leading character.
---అనంతం = that without an end; infinite; infinity.


 • అంతంతమాత్రం, aMtaMtamAtraM

-adj.
--just enough to manage with;


 • అంత, aMta

-adj.
--so much; so many;
---బుట్టెడంత = as much as a basketful.


 • అంతట, aMtaTa

-adv.
--then; afterwards; subsequently;


 • అంతటిలో, aMtaTilO

-adv.
--in the mean time; presently;


 • అంతటిదాకా, aMtaTidAkA

-adv.
--until then;


 • అంతమంది, aMtamaMdi

-n. pl.
--so many people;


 • అంతమాత్రానికి, aMtamAtrAniki

-adv.
--just for that reason; only for that;


 • అంతర్, aMtar

-adj. pref.
--internal; intermediate; between;
---అంతర్‌జాతీయ = international; between nations.
---అంతర్‌జాలం = Internet.
---అంతర్‌దహనం = internal combustion.


 • అంతర్ కలనం, aMtarkalanaM

-n.
--[math.] differentiation; a standard operation in calculus;


 • అంతర్ గ్రహాలు, aMtargrahAlu

-n. pl.
--inner planets; the planets between the Sun and Jupiter, namely Mercury, Venus, Earth and Mars;


 • అంతర్ జంఘాస్థి, aMtarjaMghAsthi

-n.
--[anat.] tibia; shin bone; the larger and stronger of the two bones in the leg below the knee;


 • అంతర్‌జాలం, aMtarjAlaM

-n.
--[comp.] Internet; the worldwide network of computers that relies on the so-called Internet protocol TCP/IP as a communication standard;


 • అంతరం, aMtaraM

-n.
--(1) interval; intermediate space;
--(2) difference;
--(3) rank; social status;
--(4) another one;
---కాలాంతరం = another time.
---గత్యంతరం = another way; alternative.
---గ్రామాంతరం = another village.
---జన్మాంతరం = another life; another incarnation such as past or future birth.
---దేశాంతరం = another country.
---మతాంతరం = another religion.
---ప్రత్యంతరం = another copy.
---పాఠాంతరం = another text.
---యుగాంతరం = another era.
---స్థలాంతరం = another place.


 • అంతరంగికం, aMtaraMgikaM

-n.
--confidential; private; internal matter; (ant.) బహిరంగం;


 • అంతరంగికుడు, aMtaraMgikuDu

-n.
--confidant; close friend;


 • అంతర, aMtara

-adj.
--(1) internal;
--(2) medulla; (ant.) బాహ్య.


 • అంతరతామర, aMtaratAmara

-n.
--[bot.] Pistia stratiotes;


 • అంతర్గత, aMtargata

-adj.
--(1) inner; internal;
--(2) hidden;
--(3) intermediate; (ant.) బహిర్గత;


 • అంతర్గత జన్యువు, aMtargata janyuvu

-n.
--[biol.] recessive gene; (ant.) బహిర్గత జన్యువు;


 • అంతర్దశ, aMtardaSa

-n.
--[biol.] interphase; intermediate phase;


 • అంతరాత్మ, aMtarAtma

-n.
--inner soul; soul; the God within; Indweller;


 • అంతరాయం, aMtarAyaM

-n.
--interruption; impediment; break;
 

 • అంతరార్థం, aMtarArthaM

-n.
--hidden meaning;


 • అంతరాళం, aMtarALaM

-n.
--amidst; in the depths;
---విశ్వాంతరాళంలో = in the depths of space.


 • అంతర్జాతీయం, aMtarjAtIyaM

-n.
--internationalism;


 • అంతర్జాతీయ, aMtarjAtIya

-adj.
--international;


 • అంతర్ధానం, aMtardhAnaM

-n.
--disappearance;


 • అంతర్యామి, aMtaryAmi

-n.
--(1) soul; the in-dweller;
--(2) [comp.] software; (ant.) బహిర్యామి;


 • అంతర్లాపి, aMtarlApi

-n.
--a puzzle with its answer hidden in the puzzle itself;


 • అంతర్వాణి, aMtarvANi

-n.
--(1) inner voice; conscience;
--(2) scientist;


 • అంతర్వాహిని, aMtarvAhini

-n.
--under-ground river; subterranean river; groundwater;


 • అంతరించు, aMtariMcu

-v. i.
--come to an end; die;


 • అంతరిక్షం, aMtarikshaM

-n.
--firmament; sky; space; outer space;


 • అంతరిక్ష నౌక, aMtariksha nauka

-n.
--space ship; spacecraft;


 • అంతరిక్ష యానం, aMtariksha yAnaM

-n.
--space travel;


 • అంతర్హితం, aMtarhitaM

-n.
--input;


 • అంతరీపము, aMtarIpamu

- n.
 --promontory; an elevated landmass that has penetrated into the ocean


 • అంతర్యుద్ధం, aMtaryuddhaM

-n.
--civil war; internal conflict; inner conflict;


 • అంతర్భూత, aMtarbhUta

-adj.
--internal;


 • అంతలపొంతలవాడు, aMtalapoMtalavADu

-n.
--distant relative;


 • అంతస్థములు, aMtasthamulu

-n. pl.
--[gram.] semi-vowels; intermediate consonants; the consonants య, ర, ల,వ;


 • అంతస్తు, aMtastu

-n.
--(1) status; position; rank;
--(2) storey or floor of a multilevel building;


 • అంతశయ్య, aMtaSayya

- n.
-- the wooden frame built to carry a dead person to the cremation grounds;
-- cremation grounds


 • అంత్యక్రియలు, aMtyakriyalu

-n.
--final rites; funeral services;


 • అంత్రక, aMtraka

-adj.
--enteric; related to intestine;


 • అంత్రములు, aMtramulu

-n.
--entrails, gut;


 • అంత్రవృద్ధి, aMtravRddhi

-n.
--[med.] inguinal hernia;


 • అంతు, aMtu

-n.
--end; termination;


 • అంతులేని, aMtulEni

adj.
--endless; limitless


 • అంతేవాసి, aMtEvAsi

-n.
--pupil; student; disciple;


 • అందం, aMdaM

-adj.
--beautiful; pretty; cute; handsome; (note.) the terms beautiful and pretty are used for females and handsome for males;


 • అందనివి, aMdanivi

-n.
--things that are out of reach;


 • అందని పళ్లు, aMdani paLlu

-ph.
---[idiom] sour grapes;


 • అందగత్తె, aMdagatte

-n. f.
--beautiful woman;


 • అందగాడు, aMdagADu

-n. m.
--handsome man; (note.) the adjective beautiful is not used while referring to a man;


 • అందచందాలు, aMdacaMdAlu

- n.
-- beauty and poise; good looks;


 • అందనిది, aMdanidi

-adj.
--unreachable, inaccessible; out of reach;


 • అందమైన, aMdamaina

-adj.
--beautiful; attractive; fair; pretty; cute; handsome;


 • అందలము, aMdalamu

- n.
-- palanquin;


 • అందరు, aMdaru

-pron.
--all;


 • అందాకా, aMdAkA

-adv.
--meanwhile; temporarily; tentatively; for the time being; until then;


 • అందించు, aMdiMcu

-v. t.
--give; hand over;


 • అందిక, aMdika

-n.
--(1) support;
--(2) proximity;


 • అందు, aMdu

-pron.
--there; therein;


 • అందుకని, aMdukani

-adv.
--therefore; for that reason;


 • అందుకొను, aMdukonu

-v. i.
--receive; reach; attain;


 • అందుకో, aMdukO

-interj.
--(1) catch it; grab it;
--(2) take over;


 • అందుగు, aMdugu

-n.
--[bot.] Boswellia serrata;


 • అందుచేత, aMducEta

-adv.
--therefore;


 • అందుబాటు, aMdubATu

-adv.
--proximity; convenience;


 • అందులో, aMdulO

-adv.
--in that;

 • అందె, aMde

- n.
-- anklet; armlet; a decorative ornament;


 • అందె వేసిన చెయ్యి, aMde vEsina ceyyi

- ph.
-- a competent person; an expert;


 • అంధకారం, aMdhakAraM

-n.
--darkness;


 • అంధత్వం, aMdhatvaM

-n.
--blindness;


 • అంధవిశ్వాసం, aMdhaviSvAsaM

-n.
--superstition, blind belief;


 • అంధపంగు న్యాయం, aMdhapaMgu nyAyaM

-n.
--symbiosis; (lit.) the way a lame man and a blind person can help each other;


 • అంపకోల, aMpakOla

-n.
--arrow; the stud of an arrow;


 • అంపాచారం, aMpAcAraM

-n.
--stream of water;
---సంపాదిత శంపావలి, బెంపారిన్ మేఘ చయము పృథివియు నభముం, గంపింపగ బెట్టురుముచు, నంపాచారంపు వానలప్పుడు కురిసెన్" - విష్ణు పురాణం; వెన్నెలకంటి సూరన్న.


 • అంపియలు, aMpiyalu

- n. pl.
-- rags; tattered clothing;
--- "అంపెలుగట్టి చేత యష్టి ధరించి..." విక్రమార్క చరిత్ర: కొండమీది గోపురాజు


 • అంపుదోడు, aMpudODu

- n.
-- escort; someone accompanied as a helper; అంపు + తోడు;


 • అంబ, aMba

- n.
-- divine mother; Goddess Parvati;


 • అంబటిజోరిగాడు, aMpaTijOrigADu

-n.
-- a bird called Rufus-tailed finch lark; same as జోరిగాడు; [biol.] Ammomanes phoenicura;


 • అంబరం, aMbaraM

-n.
--(1) fabric;
--(2) sky;
---పీతాంబరం = yellow fabric.
---దిగంబరుడు = (దిక్+అంబరుడు) naked person; (ety.) one with space as his clothing.


 • అంబరచుంబితాలు, aMbaracuMbitAlu

-n.
--sky scrappers; tall buildings; tall structures;


 • అంబరు, aMbaru

-n.
--ambergris; fossilized tree resin, considered valuable because of its color, natural beauty and rarity;
--- (note) ambergris is different from amber. Ambergris is a dense, foul-smelling, secretion found in the guts of sperm whale. Hardened secretions are often found floating on ocean waters as flakes. When heated these gray flakes melt and give off a fragrance that is highly prized by perfumers. Amber (=తృణస్పటికం, తృణమణి), on the other hand, is a transparent fossilized resin, highly valued as a precious stone.


 • అంబరీషం, aMbarIshaM

-n.
--frying pan; (rel.) పెనం; మంగలం; మూకుడు;
--- అంబరీషం నుండి అగ్నిగుండం లోకి = from the frying pan to fire.


 • అంబలి, aMbali

- n.
-- gruel; conjee water; a soup made from water drained off after cooking rice;


 • అంబష్ఠుడు, aMbashThuDu

- n.
-- barber; a person who cuts or styles hair;


 • అంబారావం, aMbArAvaM

-n.
--the ‘moo’ sound made by cows;


 • అంబుచరం, aMbucaraM

-n.
--aquatic creature; marine creature;


 • అంబుజం, aMbujaM

-n.
--one born out of water, such as a lotus;


 • అంబుదం, aMbudaM

-n.
--one that gives rise (birth) to water, such as a cloud;


 • అంబుధి, aMbudhi

-n.
--one that stores water, such as a sea;


అంబువాసిని, aMbuvAsini
-n.
--trumpet flower; [bot.] Bigonia suave-olens;


 • అంబువాహిని, aMbuvAhini

-n.
--one that carries water, such as a bucket;


 • అంబుస్ఫోటం, aMbusphOTaM

-n.
--fountain; artisian well; (lit.) one that spills out water;


 • అంశం, aMSaM

-n.
--(1) portion;
--(2) share;
--(3) component;
--(4) fraction;


* అంశ, aMSa
-n.
--(1) part;
--(2) numerator of a fraction;
--(3) degrees in angular measure;
--(4) [comp.] radix; base; root;
---అష్టాంశ = octal; to the base 8;
---దశాంశ = decimal; to the base 10;
---ద్వియాంశ = binary; to the base 2;
---షష్టాదశాంశ = hexadecimal; to the base 16;


 • అంశుమతి, aMSumati

- n.
-- [Bot.] Pseudarthria viscida; the roots of this plant have been used in Ayurvedic medicine; ముయ్యాకు పొన్న;


 • అంశువు, aMSuvu

- n.
-- light; ray of light;


 • అంసం, aMsaM

-n.
--[anat.] tip of the shoulder;


 • అంసచక్రం, aMsacakraM

-n.
--[anat.] pectoral girdle;


 • అంసఫలకం, aMsaphalakaM

-n.
--[anat.] scapula; shoulder blade;

Part 2: అ - a

 • అ, a. first letter, first vowel as well as the first syllable of the Telugu alphabet. This is a short vowel, that is, it takes one short unit of time to utter this syllable. While pronouncing this you have to open your mouth (వివృతం) and the sound comes from the throat (that is, this is an open glutteral (కంఠ్యం) ). When used as a prefix with some Sanskrit words, gives a negative meaning

---అనిత్యం = not permanent; fleeting.
---అనింద్యం = one that cannot be blamed.
---అచరం = immobile; immovable; stationary.
---అవిభక్తం = undivided.
---అసంతృప్తం = unsatisfied, unsaturated.
---అసంబద్ధం = incoherent.
---అస్థిరం = unstable.


 • అకటా, akaTA

-excla.
--Alas!; O!; What a pity!


 • అకము, akamu

-n.
--(1) pain; ache; affliction; (2) sorrow; sin;
---న + అకము = నాకము = heaven = painless place;


 • అకర్మక క్రియ, akarmaka kriya

-n.
--intransitive verb; An intransitive verb is one that does not take a direct object. In other words, it is not done to someone or something. It only involves the subject.


 • అకశేరుకం, akaSErukaM

-n.
--invertebrate; one that does not have a spinal column;


 • అకస్మాత్తుగా, akasmAttugA

-adv.
--suddenly;


 • అక్క, akka

-n.
--elder sister;


 • అక్కచెల్లెళ్లు, akkacelleLlu

- n.
-- sisters;


 • అక్కజము, akkajamu

- n.
-- surprise; unexpected event;


 • అక్కడ, akkaDa

-adv.
--there;


 • అక్కడక్కడ, akkaDakkaDa

-adv.
--here and there;


 • అక్కడికక్కడే, akkaDikakkadE

-adv.
--on the spot; then and there;


 • అక్కన్న మాదన్నలు, akkanna mAdannalu

- ph.
- an inseparable pair;


 • అక్కర, akkara

-n.
--necessity; need;


 • అక్కలకర్ర, akkalakarra

-n.
--Pellitory; a medicinal root suitable for reducing fever; this root has been used to treat sexually transmitted diseases; [Bot.] Anthemis pyrethrum; Anacyclus pyrethrum;


 • అక్కలి, akkali

-n.
-- wavelet; a small wave;


 • అక్కళించు, akkaLiMcu

-v. i.
-- pull the stomach inside and backwards such as we do to accommodate a tight-fitting pants;


 • అక్కసం, akkasaM

-n.
--grief; sorrow; suffering;
--anger;
--- "...నీ వెక్కడనుండి వచ్చితిది యేటికి నుస్సురుమంటి మంటి నీకునీ యక్కస మేల వచ్చెను’ ...” - పింగళి సూ. కళాపూర్ణోదయం;


 • అక్కసి, akkasi

-n.
-- angry person;


 • అక్కసు, akkasu

-n.
--jealousy; spite; malice;
--anger;


 • అక్కి, akki

- n.
-- a skin disease similar to scabies;


 • అక్కు, akku

- n.
-- chest;


 • అక్రమ, akrama

-adj.
--improper; disorderly; unjust; unfair;
---అక్రమ భిన్నం = improper fraction; also అపక్రమ భిన్నం;.


 • అక్షం, akshaM

-n.
-- (1) axis; (rel.) ఇరుసు;
-- (2) die used in gambling;
-- (3) vitriol;
-- (4) [Bot.] Terminalia bellirica; Each seed of this tree weighs about one "tola" a traditional Indian measure for weighing small quantities like gold;; తాని లేక తాడ్ర చెట్టు; విభీతక వృక్షం;
-- (5) Hydrated Sodium Carbonate; Natron; Sochal Salt;


 • అక్షతలు, akshatalu

-n.
--consecrated rice; rice sanctified by mixing with turmeric paste and used in ceremonial blessings; (lit.) unbroken grains;


 • అక్షమాల, akShamAla

-n.
--rosary; a chain of beads made of the dried fruits of Elaeocarpusganitrus;
-- రుద్రాక్షమాల;


 • అక్షయం, akshayaM

-n.
--non empty; (lit.) one that does not get depleted;


 • అక్షయ, akshaya

-adj.
--inexhaustible; non empty;


 • అక్షయ తూణీరం, akshaya tUNIraM

-n.
--an inexhaustible quiver; a divine quiver that keeps getting full with arrows as they are used;


 • అక్షయ పాత్ర, akshaya pAtra

-n.
--(1) an inexhaustible pot; a devine dish that keeps getting full with food as it is consumed;
--(2) cornucopia;


 • అక్షయ సమితి, akshaya samit

-n.
--[math.] non empty set;


 • అక్షయం, akshayaM

-n.
--non empty; (lit.) one that does not get depleted;


 • అక్షరం, aksharaM

-n.
--(1) syllable; letter of an alphabet; (lit.) అ నుండి క్ష వరకు ఉన్న అక్షర సముదాయం;
--(2) one that is beyond space and time; one that cannot be destroyed; (lit.) అ + క్షరం = నాశనము లేనిది;
---ద్విత్వాక్షరం = a twice repeated consonant as in క్క and ప్ప.
---సంయుక్తాక్షరం = two or more letters united into one syllable as in క్య, ర్ప, , and ర్మ్య, and so on.


 • అక్షరచణుడు, aksharacaNuDu

- n.
-- scribe; penman; calligrapher;


 • అక్షరమాల, akshara mAla

-n.
--a string of letters; a word; character string;


 • అక్షరాలా, aksharAlA

-adv.
--literally; in words;


 • అక్షరాస్యత, aksharAsyata

-n.
--literacy; (ant.) నిరక్షరాస్యత;


 • అక్షరాస్యుడు, aksharAsyuDu

-n. m.
--literate person;


 • అక్షవాటము, akshavATamu

- n.
-- gym; gymnasium; a place where wrestlers practice; తాలింఖానా; జింఖానా;


 • అకారాదిక్రమం, akArAdikramaM

-n.
--alphabetical order;


 • అకాల జననం, akAla jananaM

-n.
--premature birth;


 • అకాల ప్రసవం, akAla prasavaM

-n.
--miscarriage; untimely delivery;


 • అక్షాంశం, akshaMSaM

-n.
--latitude; parallels of latitude; the imaginary lines parallel to the equator; (rel.) రేఖాంశం.


 • అక్షి, akshi

-n.
--eye;


 • అక్షికూటం, akshikUTaM

-n.
--pupil; iris of the eye;


 • అక్షిగోళం, akshigOLaM

-n.
--eye-ball;


 • అక్షిపటలం, akshipaTalaM

-n.
--cornea; eye-membrane;


 • అక్షీబము, akshIbamu

- n.
-- (1) drumstick tree; [Bot.] Moringa oleifera, Moringa pterygosperma, Hyperanthera moringa,
Guilandina moringa; మునగ;
-- (2) a type of sea salt;


 • అకుంఠితం, akuMThitaM

-n.
--(1) unobstructed;
--(2) sharp;


 • అక్కు, akku

-n.
--chest wall;


 • అక్కుపక్షి, akkupakshi

-n.
-- (1) lean person; starveling; a person with an undernourished, emaciated look; pauper;
-- (2) idler; useless fellow;


 • అక్షౌహిణి, akshauhiNi

- n.
-- a military division comprised of 21,870 chariots, 21,870 elephants, 65,610 horses and 1, 09, 350 foot soldiers; In the great Mahabharata War 18 such divisions are said to have participated;


 • అక్రమ, akrama

-adj.
--improper; disorderly; unjust; unfair;
---అక్రమ భిన్నం = improper fraction; also అపక్రమ భిన్నం;.


 • అక్రోటు, akrOTu

-n.
--Indian walnut; candle nut; [bot.] Alcurites moluccana; Juglans regia;


 • అఖండం, akhaMDaM

-n.
--complete; full; unbroken; undivided;


 • అఖండ, akhaMDa

-adj.
--complete; full; unbroken; undivided;


 • అఖండుకం, akhanDukaM

- n.
 -- dwarf coconut; చెన్నంగి;


 • అఖాతం, akhAtaM

-n.
--bay; sea; naturally formed body of deep water; (lit.) one that was not dug;


 • అఖాదీ, akhAdI

-adj.
--inedible;
---అఖాదీ తైలం = inedible oil.


 • అఖ్యాతం, akhyAtaM

-n.
--predicate;


 • అఖిల, akhila

-adj.
--one that is not broken; one that is not dilapidated; all; full; comprehensive; whole;


 • అగండ్రపాకు, agaMDrapAku

-n.
--a medicinal plant widely found as a weed in cultivated rice paddies; the leaves are used to relieve pain, fever and for relief of skin diseases; [Bot.] Ammania vesicatoria; Ammania bacifera; అగ్నివేండ్రపు ఆకు;


 • అగచాట్లు, agacATlu

-n.
--difficulties; troubles;


 • అగడ్త, agaDta

-n.
--barrier; moat; ditch; trench;


 • అగణ్య, agaNya

- adj.
-- inestimable; incalculable;


 • అగదంకారుడు, agadaMkAruDu

- n.
-- (1) medicine man; doctor; physician;
-- (2) pharmacist; compounder;


 • అగదము, agadamu

- n.
-- medicine;


 • అగప, agapa

-n.
--laddle; large spoon;


 • అగపడు, agapaDu

-v. i.
--appear;


 • అగపాటు, agapATu

-n.
--appearance;


 • అగమ్య, agamya

-adj.
--unreachable; unapproachable;


 • అగమ్యగోచరం, agamyagOcaraM

-n.
--a state in which no solution is discernible; no light at the end of the tunnel; confused state;


 • అగరు చెట్టు, agaru ceTTu

-n.
--eagle wood tree; aloe-wood tree; a superior kind of sandalwood;


 • అగరువత్తి, agaruvatti

-n.
--incense stick; joss stick; a wick made of fragrant incense; (note) no relation to agar;


 • అగరుశొంఠి, agaruSoMThi

-n.
--[Bot.] Cissampelos hexandra;


 • అగస్త్య, agastya

-n.
--(1) Canopus; the star Canopus in the constellation Carina, the keel; Canopus is the second brightest star in our sky, next only to Sirius;
--(2) [Bot.] Agati grandiflora;


*అగస్త్యభ్రాత, agastyabhrAta
-n.
--come-upper; a new comer who tries to be a big shot; a fool;


 • అగసాలె, agasAle

- n.
-- goldsmith;


 • అగ్రం, agraM

-n.
--(1) tip; apex; terminal; peak; summit;
--(2) cape; the tip of a landmass;
--(3) beginning; end;


 • అగ్రగణ్యుడు, agragaNyuDu

-n. m.
--foremost person; leading authority;


 • అగ్రగామి, agragAmi

-n.
--front runner; leader;


 • అగ్రజుడు, agrajuDu

-n. m.
--first born; elder brother;


 • అగ్రతాంబూలం, agratAMbUlaM

-n.
--highest honor; this honor is rendered by making the first offer of a betel leaf and betel nut to an individual in a group;


 • అగ్రహారం, agrahAraM

-n.
--a village with a string of agricultural fields; (Lat. agros = field); typically, a village whose residents are predominantly Brahmins who received lands as gifts or grants from the ruling king;


 • అగాధం, agAdhaM

-n.
--(1) abyss; extremely deep hole;
--(2) black hole;


 • అగ్గి, aggi

-n.
--fire; (syn.) అగ్ని;


 • అగ్గిపుల్ల, aggipulla

-n.
--match stick;


 • అగ్గిపెట్టె; aggipeTTe

-n.
--match box;


 • అగ్ని, agni

-n.
--(1) fire;
--(2) the Fire God;


 • అగ్నిక, agnika

-adj.
--igneous; (Lat. ignis = fire);


 • అగ్నికణం, agnikaNaM

-n.
--spark;


 • అగ్నిచూర్ణం, agnicUrNaM

-n.
--gunpowder,


 • అగ్నిజ్వాల, agnijvAla

-n.
--flame;


 • అగ్నిపర్వతం, agniparvataM

-n.
--volcano;


 • అగ్నిపరీక్ష, agniparIksha

-n.
--ordeal; severe test; confirmatory test; (lit.) the fire ordeal;


 • అగ్నిమంత, agnimaMta

-n.
--a herb that is used to induce sterility in females; [bot.] Clerodendrum phlomidis;


 • అగ్నిమాంద్యం, agnimAMdyaM

-n.
--dyspepsia; loss of appetite;


 • అగ్నిమాత, agnimAta

-n.
--Ceylon lead wort; [bot.] Plumbago zeylanicum;


 • అగ్నిమాపక దళం, agnimApaka daLaM

-n.
--firefighters; fire brigade; the civil service crew whose responsibility is to put out fires and rescue people; (note.) this is a mis-translation; (lit.) fire-measuring squad;


 • అగ్నిమాపక యంత్రం, agnimApaka yaMtraM

-n.
--fire-engine;


 • అగ్నివేండ్రపాకు , agnivEMDrapAku

-n.
--a common weed found in many cultivated areas; [Bot.] Ammannia baccifera Linn.; అగండ్రపాకు;


 • అగ్నిశిఖ, agniSikha

-n.
--(1) flame;
--(2) saffron;
--(3) [Bot.] Gloriosa superba;


 • అగ్నిశిల, agniSila

-n.
--igneous rock;


 • అగ్నిసంస్కారం, agnisaMskAraM

-n.
--cremation;


 • అగురు, aguru

-n.
--khus khus grass; [Bot.] Andropogon muricatus;


 • అగోచర, agOcara

-adj.
--imperceptible;


 • అఘోరించు, agOriMcu

-v. i.
--lament loudly;


 • అచక్రీయ, acakrIya

-adj.
--acyclic;


 • అచంచల, acaMcala

-adj.
--steady; firm; (lit.) immobile;


 • అచట, acaTa

-adv.
--there;


 • అచ్చంగా, accaMgA

-adv.
--with all the rights;


 • అచల, acala

-adj.
--immovable; stationary;


 • అచింత్యం, aciMtyaM

-n.
--(1) unthinkable;
--(2) one followed by 31 zeros in the traditional Indian method of counting; 1031;


 • అచిరాంశువు, acirAMSuvu

-n.
--(1) spark; lightning;
--(2) bubble; (lit.) a short-lived entity;


 • అచ్చివచ్చు, accivaccu

-v. i.
--one bearing good luck;


 • అచ్చు, accu

-adj.
--(1) exact; copy;
--(2) printed;


 • అచ్చు, accu

-n.
--(1) vowel;
--(2) print, as opposed to handwritten;
--(3) stamp; brand;
--(4) die; machine pattern;
--(5) slab;


 • అచ్యుతం, acyutaM

-n.
--steady; permanent; one without change; one that does not have a destructive end;


 • అచేతన, acEtana

-adj.
--lifeless;


 • అజంతం, ajaMtaM

-n.
--[gram.] vowel-ending language; (ety.) అచ్ + అంతం;


 • అజగరం, ajagaraM

-n.
--python; a large snake; mountain snake;


 • అజప, ajapa

-adj.
--un-repeated; (ant.) జప;


 • అజము, ajamu

-n.
--enzyme; (ety.) in Sanskrit అజహర్లక్షణం is a figure of speech. Here a word conveys a lot more than what it literally means, without losing its original meaning. An enzyme or a catalyst also performs an analogous function in chemical reactions.


 • అజమోద, ajamOda

-n.
--Bishop's weed; [Bot.] Apium graveolens; Apium involucratum;


 • అజరం, ajaraM

-n.
--one without old age;


 • అజరామరం, ajarAmaraM

-n.
--eternal; one that does not age or die;


 • అజశృంగి, ajaSRMgi

-n.
--a shrub used as a remedy for sore eyes; [Bot.] Odina wodier; జుష్టపు చెట్టు;


 • అజస్రం, ajasraM

-n.
--direct; uninterrupted; innumerable;


 • అజస్ర ప్రవాహం, ajasra pravAhaM

-n.
--[phy.] direct current; a type of electrical current, such as the one produced by a battery; the other one being alternating current, the type of current commonly found in homes;;


 • అజహర్లక్షణం, ajaharlakshaNaM

-n.
--[gram.] usage of a word to imply a far broader meaning than the literal meaning, as in నాలుగు రుచులు తినాలి which means one should try foods of all tastes, rather than one should try four tastes;


 • అజ్ఞాతం, aj~nAtaM

-n.
--incognito; unknown;


 • అజ్ఞాతవాసం, aj~nAtavAsaM

-n.
--living incognito;


 • అజ్ఞానం, aj~nAnaM

-n.
--ignorance;


 • అజిమత్, ajimat

-n.
--azimuth; the position of an object in the sky; above the horizon in degrees; దిగంశం;


 • అజీర్ణం, ajIrNaM

-n.
--indigestion;


 • అజీర్తి, ajIrti

-n.
--indigestion;


 • అటక, aTaka

-n.
--attic; loft;


 • అటకలి, aTakali

-n.
--degreaser; any substance that helps in removing grease;


 • అటకాయించు, aTakAyiMcu

-v. t.
--obstruct; prevent; stop;


 • అటరూషం, aTarUshaM

-n.
--a tree; [Bot.] Justicia adhatoda;


 • అటవి, aTavi

-n.
--forest;


 • అటవీసంపద, aTavIsaMpada

-n.
--forest resources; forest wealth;


 • అట్ట, aTTa

-n.
--(1) cardboard;
--(2) dust-jacket;
--(3) a piece of leather cut for shoes;


 • అట్టచెట్టు, aTTaceTTu

- n.
--cardboard plant; [Bot.] Zamia furfuracea;


 • అట్టహాసం, aTTahAsaM

-n.
--(1) pomp; ostentation; much ado;
--(2) loud and noisy laughter;


 • అట్లకాడ, aTlakADa

-n.
--spatula; a kichen instrument to lift crepes or pancakes from a pan;


 • అటుకమామిడి, aTukamAmiDi

-n.
--a tree; [Bot.] Boerhaavia diffusa; [Sans.] పునర్నవా;


 • అట్టు, aTTu

-n. s.
--crepe; thin pancake;
---పెసరట్టు = crepe made out of green gram and topped, usually with diced onions.


 • అట్లు, aTlu

-n. pl..
--crepes; thin pancakes;
---అట్లు = crepes; pancakes;
-adv.
--that way
---అట్లే చేద్దాం = we shall do it that way.


 • అడ, aDa

-n.
--clot; clump; limp; mass; matted mass;


 • అడకట్టు, aDakaTTu

-v. i.
--clot; become clotted;


 • అడకత్తెర, aDakattera

-n.
--nut cracker;


 • అడపము, aDapamu

- n.
-- fanny pac; a small sac, used in bygone days, to carry betel leaves and nuts;


 • అడపాదడపా, aDapAdaDapA

-adv.

--now and then; once in a while;


 • అడవి, aDavi

-adj.
--forest; wild;
-n.
--forest; wilderness; jungle;
---కారడవి = dark forest.
---చిట్టడవి = dense forest.


 • అడవి అత్తి, aDavi atti

-n.
--[Bot.] Ficus hispidia;


 • అడవి అరటి, aDavi araTi

- n.
-- wild plantain; [ Bot.] Musa acuminATa;


 • అడవి అవిసె, aDavi avise

-n.
--wild variety of a linseed; [Bot.] Bauhimia parviflora;


 • అడవి ఆముదపుచెట్టు aDavi AmudapuceTTu

-n.
-- wild castor plant; [Bot.] Jatropha curcas; Ballospermum montanum;


 • అడవి ఉల్లి, aDavi ulli

-n.
--wild variety of an onion; Indian squill; [bot.] Urginea indica;


 • అడవి కంద, aDavi kaMda

-n.
--wild variety of a bulbous esculent root [Bot.] Amorphophallus campanulatus;


 • అడవి కాకర, aDavi kAkara

-n.
--wild bitter gourd; [Bot.] Momordica cochinchinensis; Momordica diocia; కంచె కాకర; • అడవి గన్నేరు, aDavi gannEru

-n.
--[Bot.] Plumeria alba;


 • అడవి గాడిద, aDavi gADida

-n.
--wild ass; [Biol.] Equs hemionus;


 • అడవి గోగు, aDavi gOgu

-n.
-- same as అడవి బూరుగ; కొండగోగు;


 • అడవి గోరంట, aDavi gOraMTa

-n.
--[Bot.] Erythroxylum indicum Linn.; పగడం చెట్టు;


 • అడవి చింత, aDavi ciMta

-n.
--(1) [Bot.] Desmodium heterocarpon Linn.;
--(2) [Bot.] Solanum anguivi Lamk.; root extract is used by tribals for asthma, fever and worm complaints; the juice of the leaves, mixed with ginger juice is used to stop vomiting;


 • అడవి చిక్కుడు, aDavi cikkuDu

-n.
--wild variety of a creeper resembling beans; [Bot.] Dolichos tetraspermus;


 • అడవి జంతువు, aDavi jaMtuvu

-n.
--wild animal;


 • అడవి జీలకర్ర, aDavi jIlakarra

-n.
--wild variety of cumin seed; [Bot.] Vernonia anthelmintica; [Sans.] వనజీరక;


 • అడవి తీగ ద్రాక్ష, aDavi tIga drASkha

-n.
--a large, weak-stemmed climbing shrub; [Bot.] Ampelocissus latifolia;


 • అడవి తీగ మల్లి, aDavi tIga malli

-n.
--a shrub; [Bot.] Jasmimum auriculatum Vahl.


 • అడవి తుమ్మ, aDavi tumma

-n.
--Silver thorned babul tree; [Bot.] Acacia arabica;


 • అడవి తెల్లగోరింట, aDavi tellagOriMTa

-n.
--wild white indigo; [Bot.] Baptisia lactea;


 • అడవి దున్న, aDavi dunna

-n.
--wild buffalo


 • అడవి నాభి, aDavi nAbhi

-n.
--[Bot.] Gloriosa superba; an elegant climber with beautiful flowers; tubers are poisonous and are used to induce abortion;


 • అడవి నిమ్మ, aDavi nimma

-n.
--wild lime; [Bot.] Limonia monophylla; Atlantia monophylla;


 • అడవి నెల్లి, aDavi nelli

-n.
--a bush; [Bot.] Croton repandum;


 • అడవి పంది, aDavi paMdi

-n.
--wild boar; [Biol.] Sus scrofa;


 • అడవి పసుపు, aDavi pasupu

-n.
--wild variety of a turmeric root; [Bot.] Curcuma aromatica;


 • అడవి పిల్లి, ADavi pilli

-n.
--jungle cat; [Biol.] Felis chaus;


 • అడవి పొట్ల, aDavi poTla

-n.
--[Bot.] Trichosanthes cucumerina; [Sans.] పటోల;


 • అడవి బీర, aDavi bIra

-n.
--a creeper; [Bot.] Luffa accutangula;


 • అడవి బూరుగ, aDavi bUruga

-n.
--a small tree; the tree yields a valuable gum used in local medicines; the floss from the seeds is used for stuffing cushionds; [Bot.] Bombax religiosum Linn.; Cochlospermum gossypium DC; Bombax ceiba;


 • అడవి బేరి, aDavi bEri

-n.
--achras;


 • అడవి మందార, aDavi maMdAra

-n.
--[bot.] Bauhimia perpuera; a tree with light purple flowers found in Indian forests; also called దేవకాంచనం;


 • అడవి మల్లె, aDavi malle

-n.
--a wild variety of a climbing shrub resembling jasmine;
--(1) [bot.] Jasminum angustifolium; శ్రీమల్లి; గండుమల్లి; లింగమల్లి; కాకిమల్లి;
--(2) [bot.] Jasmimum arborescens Roxb.; నాగమల్లి;
--(౩) [bot.] Jasmimum ariculatum; అడవి తీగమల్లి;
--(4) [bot.] Jasmimum pubescens; అడవి మల్లి;
--(5) [bot..] Jasminum multiflorum, Jasminum gracillimum, Jasminum bifarium, Jasminum elongatum • అడవి మామిడి, aDavi mAmiDi

-n.
--a wild variety of a mango tree; [bot.] Spondias magnifera; [Sans.] అమాత్రకం;


 • అడవి మునగ, aDavi munaga

-n.
--wild variety of a drumstick tree; [bot.] Hedysarum sennoides;


 • అడవి మొల్ల, aDavi molla

-n.
--[bot.] Jasminum ariculatum;


 • అడవి వెల్లుల్లి, aDavi vellulli

-n.
--[bot.] Allium canadense;


 • అడసాల, aDasAla

-n.
--kitchen;


 • అడ్డంకి, aDDaMki

-n.
--hindrance; obstacle;


 • అడ్డ, aDDa

-n.
--a volumetric measure of the pre-Independence era;
--2 మానికలు (శేర్లు) = 1 అడ్డ; 2 అడ్డలు = 1 కుంచం;


 • అడ్డకట్టు, aDDakaTTu

-n.
--weir; dam; anicut;


 • అడ్డగాడిద, aDDagADida

-n.
--(1) mule; (lit.) crossed donkey;
--(2) useless fellow; • అడ్డగోలుగా, aDDagOlugA

- adv.
-- irregularly; illogically; without rhyme or reason; not straightforwardly; crookedly; • అడ్డదిడ్డం, aDDadiDDaM

- n.
-- irregular; not straightforward; crooked;


 • అడ్డమైనవాళ్లు, aDDamainavALLu

-n.
--every Tom, Dick and Harry; (lit.) every one that one encounters;


 • అడ్డసరం, aDDasaraM

-n.
--Malabar nut; [bot.] Adhatoda vasica; Adhatoda zelanica; Justicia adhatoda;
---(note) Adhatoda in Tamil means a plant shunned by herbivores. Propagated easily by cuttings, this plant grows from 8 to 14 feet and has attractive white flowers. It needs very little water and can be useful as a hedging plant. This is useful for curing coughs, colds and asthma;
--[Sans.] అటరూష;


 • అడ్డాకు, aDDAku

-n.
--Maloo Creeper; a leaf widely used in India to prepare biodegradable leaf-plates for serving food; [bot.] Bauhinia vahlii; Panera vahlii; • అడ్డాట, aDDATa

-n.
--a card game with a mild resemblence to Bridge in which the jack and nine are the high cards;


 • అడ్డాలు, aDDAlu

-n.
--arms held crosswise to hold a baby; motherly support to any thing in its infancy;
 

 • అడిదం, aDidaM

-n.
--sword;


 • అడియాలము, aDiyAlamu

-n.
--token; sign; symbol;


 • అడియాస, aDiyAsa

-n.
--disappointment; unfulfilled desire; empty fancy; hope against hope;
-- అడి + ఆశ = excessive desire


 • అడియెత్తు, aDiyettu

- n.
- wooden shoe; clog;
-- అడుగు + ఒత్తు = foot + support


 • అడుగడుగునా, aDugaDugunA

-adv.
--at every step; every step of the way;


 • అడుగు, aDugu

-n.
--(1) bottom; base;
--(2) foot; step; pace;
--(3) foot; twelve inches;
-v. t.
--ask; request;


 • అడుజు, aDuju

- n.
- Mountain hawk eagle; a type of hawk (డేగ); [biol.] Spizaetus nipalensis of the యాక్సిపిట్రినే (Accipitrinae) family commonly found in mountain regions of India and Sri Lanks;


 • అడువ, aDuva

- adj.
-- old; out-dated; ruined; dilapidated;
-- అడుగు పట్టినది --> అడుగు వట్టింది --> అడువ --> అడవ
-- అడవ సరుకు = date-expired merchandise;
-- అడవ బాకీ = కాలదోషం పట్టిన బాకీ;


 • అడుసు, aDusu

-n.
--mud; clay;
---aడుసు తొక్కనేల? కాలు కడుగనేల? = why step in the mud and why wash the feet? why err and why retract?


 • అడ్డ, aDDa

- n.
-- a volumetric measure of a bygone era before the metric system;
-- 4 గిద్దలు = 1 సోల; 2 సోలలు = 1 తవ్వ; 2 తవ్వలు = 1 మానిక; 2 మానికలు = 1 అడ్డ; 2 అడ్డలు = 1 కుంచం;


 • అడ్డు, aDDu

-n.
--(1) obstacle; barrier; hindrance;
--(2) a challenge bid in the card game అడ్డాట that is analogous to the "double in Bridge;


 • అడ్డుకోత, aDDukOta

-n.
--(1) cross section;

--(2) cross rough in a game of cards;


 • అడ్డుగడియ, aDDugaDiya

-n.
--bolt; dead-bolt; a wooden slat or an iron bar used to block a door from inside; • అడ్డుగోలుగా, aDDugOlugA

-adv.
--out of context; out of order; illogically;


 • అణగదొక్కు, aNagadokku

-v. t.
--crush; suppress;


 • అణ్వస్త్రం, aNvastraM

-n.
--atomic weapon; atomic bomb; fission bomb; (rel.) కణ్వస్త్రం;


 • అణా, aNA

-n.
--(1) one-sixteenth part;
--(2) a coin of the British era which is one-sixteenth part of a rupee;
---అణా వంతు = one-sixteenth part of the capital or equity.
---అణా ఎత్తు = one-sixteenth part of a తులం, a weight measure.


 • అణువు, aNuvu

-n.
--atom; (note) There is some disagreement about the correct translations for atom and molecule. The translations suggested here, with the coining of a new word for molecule, are far superior. (rel.) పరమాణువు; బణువు; రేణువు; నలుసు; కణం;


 • అణుభారం, aNubhAraM

-n.
--[chem.] atomic weight or mass; This quantity is not really the weight of an atom. It gives only a comparative measure of the relative masses of atoms. Although it is easier to assign a mass = 1 to Hydrogen, it was decided that the relative weights be given with respect to Oxygen.


 • అణుసిద్ధాంతం, aNusiddhAMtaM

-n.
--atomic theory; the theory that says that matter is comprised of indivisible units called atoms;


 • అణుశకలం, aNuSakalaM

-n.
--ion; (lit.) fragment of an atom; an atom that has either gained an electron or lost an electron;


 • అణుశకలావరణం, aNuSakalAvaraNaM

-n.
--[phy.] ionosphere;


 • అణుశక్తి, aNuSakti

-n.
--atomic energy;


 • అతంత్ర, ataMtra

-adj.
--unrestrained; unstable; non-standard; (rel.) స్వతంత్ర; పరతంత్ర;


 • అత్తం, attaM

-n.
--bunch; comb-shaped bunch of bananas, plantains, etc.;


 • అత్త, atta

-n.
--(1) aunt; father's sister;
--(2) mother-in-law;


 • అత్తమామలు, attamAmalu

-n. pl.
--mother-in-law and father-in-law;


 • అత్తరు, attaru

-n.
--attar; scent; a concentrated fragrant liquid; distilled extract of పన్నీరు;


 • అత్తవారు, attavAru

-n.
--the in-laws; (lit.) mother-li-law's side;


 • అత్తు, attu

-n.
--[gram.] the short vowel అ;


 • అత్యధికం, atyadhikaM

-n.
--maximum;


 • అత్యల్పం, atyalpaM

-n.
--minimum;


 • అత్వం, atvaM

-suff.
---ivity
---వాహకత్వం = conductivity.
---అవరోధకత్వం = resistivity.


 • అత్యాశ, atyASa

- n.
-- greed; avarice; rapacity; graspingness; cupidity; avidity; materialism; pleonexia; money-grubbing; intemperance; esurience; • అతి, ati

-pref.
--excessive; exceed;
---అతిమధురం, = (1) extremely sweet; (2) licorice.


 • అతిక్రమణ, atikramaNa

-n.
--transgression; exceeding the limit; violation;


 • అతిక్రమించు, atikramiMcu

-v. i.
--transgress; exceed imposed limits;


 • అతిగమించు, atigamiMcu

-v. t.
--(1) overtake;
--(2) exceed;


 • అతిథి, atithi

-n.
--guest;


 • అతిమధురం, atimadhuraM

-n.
--(1) extremely sweet;
--(2) licorice; the root of this plant is believed to have medicinal properties; [bot.] Abrus precatorus; Glycyrrhiza glabra; (Br.) liquorice;
--(౩) the reddish seeds resembling corals are popular in necklaces, even though they are believed to contain "abrin", one of the most toxic substances known; the roots, however, have medicinal properties; [bot.] Glycine abrus Linn.; గురిగింజ;


 • అతిముక్తం, atimuktaM

-n.
-- (1) [bot.] Gaerthera racemosa; Hiptage madablota;
-- (2) [bot.] Ougeinia dalbergioides Benth.;


 • అతిమృదువైన, atimRduvaina

-adj.
-- diaphanous;


 • అతివస, ativasa

-n.
--[bot.] Aconitum heterophyllum; [Hin.] Atis; అతివిష;


 • అతివృష్టి, ativRshTi

-n.
--excessive rains; (ant.) అనావృష్టి;


 • అతిశయోక్తి, atiSayOkti

-n.
--hyperbole; exaggeration;


 • అతిసారం, atisAraM

-n.
--diarrhea;


 • అత్తి, atti

-n.
--country fig; [bot.] Ficus glomerate;


 • అత్తిపత్తి, attipatti

-n.
--touch-me-not; [bot.] Mimosa pudica;


 • అతుకు, atuku

-n.
--patch; joint; attachment;
-v. t.
--patch; join; attach; cement; affix; paste;


 • అతుకులు, atukulu

-n. pl.
--patchwork; joints;
---అతుకుల బొంత = quilt of patchwork; not artistic.


 • అత్తెసరు, attesaru

-n.
--a style of cooking rice with just the right amount of water so that there is no water left to be drained by the time the rice is done; (ety.) అత్త్తు+ఎసరు;


 • అదనం, adanaM

-n.
--excess;


 • అదను, adanu

-n.
--opportunity; appropriate moment; suitable moment;


 • అదర్జవాన్, adarjavAn

-n.
--Bishop's weed; [bot.] Trachispermum amni;


 • అదళ, adaLa

-adj.
--[bot.] apetalous; without petals;


 • అద్దం, addaM

-n.
--(1) mirror;
--(2) looking glass;
---భూతద్దం = magnifying glass.
---కంటద్దాలు = eye-glasses; spectacles.


 • అద్దకం, addakaM

-n.
--dyeing, usually with colors and designs on cloth;


 • అదుపు, adupu

-n.
--restraint; constraint; limit;


 • అదుపులో పెట్టు, adupulO peTTu

-v. t.
--restrain; constrain; check, rein in; control; discipline;


 • అద్దుడు కాగితం, adduDu kAgitaM

-n.
--blotting paper;


 • అదృశ్య, adRSya

-adj.
--invisible;


 • అదృష్టం, adRshTaM

-n.
--luck; good fortune; (ety.) దృష్టము కానిది, అనగా కనిపించనిది;


 • అదృష్టవశాత్తూ, adRshTavaSAttU

-adv.
--luckily; fortunely;


 • అది, adi

-pron.
--(1) it;
--(2) that;
--(3) she;


 • అద్వితీయం, advitIyaM

-n.
--second to none; incomparable; first;


 • అద్దె, adde

-n.
--rent; lease;


 • అదేప్రకారంగా, adEprakAraMgA

-adv.
--in the same manner;


 • అధమం, adhamaM

-adj.
--inferior;


 • అధమపక్షం, adhamapakshaM

-adv.
--at the very least; at worst;


 • అధమాధముడు, adhamAdhamuDu

-n.
--meanest of the mean; rogue;


 • అధముడు, adhamuDu

-n.
--worst fellow; rogue;


 • అధరం, adharaM

-n.
--lower lip;


 • అధర్మం, adharmaM

-n.
--injustice;


 • అధవా, adhavA

-adv.
--else; in case it is not so; otherwise;


 • అధస్, adhas

-pref.
--low; lower
---అధోలోకం = nether world.
---అధరం = lower lip; (lit.) one that is below.


 • అధ్యయనం, adhyayanaM

-n.
--study; reading; learning; putting dedicated effort;


 • అధ్యక్షించు, adhyakshiMcu

-v. t.
--preside; chair;


 • అధ్యక్షుడు, adhyakshuDu

-n.
--president; chairman;


 • అధ్యాపనం, adhyApanaM

-n.
-- (1) teaching; instruction; (2) బ్రహ్మజ్ఞానులైన బ్రాహ్మణులకు చెప్పిన ఆరు విధులలో అధ్యాపనం ఒకటి. ఇక్కడ అధ్యాపనం అంటే వేదాన్ని బోధించడం. మిగతా ఐదు విధులు : 1. అధ్యయనం (వేదం చదవడం), 2. యజనం (యజ్ఞం చేయడం), 3. యాజనం (యజ్ఞం చేయించడం), 4. దానం (దానం ఇవ్వడం), 5. ప్రతిగ్రహం (దానం తీసుకోవడం);


 • అధ్యాయం, adhyAyaM

-n.
--chapter;


 • అధ్యారోపం, adhyArOpaM

-n.
--superimposition;


 • అధ్వాన్నం, adhvAnnaM

-n.
--a state of ruin; utterly spoiled condition;


 • అధి, adhi

-pref.
--hyper
---అధిలంకె = hyper link.


 • అధిక, adhika

-adj.
--extra; excess; intercalary; (ant.) అల్ప;


 • అధిక మాసం, adhika mAsaM

-n.
--intercalary month; supernumerary month; this artifice is occasionally required to tally the solar year with the lunar year.


 • అధికసంఖ్యాక పక్షం, adhikasaMkhyAka pakshaM

-adj.
--majority party;


 • అధికారం, adhikAraM

-n.
--authority; power; charge;


 • అధికార, adhikAra,

-adj.
--official;


 • అధికార పక్షం, adhikAra pakshaM

-n.
--party in power; (lit.) the side that is in power;


 • అధికార పరిధి, AdhikAra paridhi

-n.
--jurisdiction;


 • అధికార హోదా, adhikAra hOdA

-n.
--official capacity;


 • అధికారి, adhikAri

-n.
--person with authority; boss; officer;
---విచారణాధికారి = investigative officer.


 • అధిగమించు, adhigamiMcu

-n.
--exceed; overtake;


 • అధిదేవత, adhidEvata

-n.
--presiding deity;


 • అధినివేశం, adhinivESaM

-n.
--dominion;


 • అధినేత, adhinEta

-n.
--manager; leader; head;


 • అధిపతి, adhipati

-n.
--head; head of a department; leader;


 • అధిరాజు, adhirAju

-n.
--overlord among kings and princes;


 • అధిరోహణ, adhirOhaNa

-n.
--climbing; entering; mounting; (ant.) అవరోహణ;


 • అధివసించు, adhivaciMcu

-v.i.
--dwell; reside;


 • అధివాస్తవికత, adhivAstavikata

-n.
--surrealism;


 • అధిష్టాత, adhishTAta

-n.
--boss; director, supervisor;


 • అధిష్టాన దేవత, adhishTAna dEvata

-n.
--presiding deity;


 • అధిష్టాన వర్గం, Adhishtana vargaM

-n.
--board of directors; governing body; high command;


 • అధీనం, adhInaM

-n.
--in someone’s control;


 • అధీనత, adhInata

-n.
--control;


 • అధీనుడు, adhInuDu

-n.
--one who is in someone’s control


 • అధునాతన, adhunAtana

-adj.
--modern; contemporary; (ant.) సనాతన;


 • అధోంగవస్త్రం, adhOMgavastraM

-n.
--diaper, a rectangular piece of absorbing cloth used to cover the genital portions of a baby primarily as a protection from urination and defecation;


 • అధో, adhO

-pref.
--downward;


 • అధోగతి, adhOgati

-n.
--downward path; degeneration;


 • అధోజ్ఞాపిక, adhOj~nApika

-n.
--footnote;


 • అధోముఖ, adhOmukha

-adj.
--inverted; downward;


 • అధైర్యం, adhairyaM

-n.
--fear; absence of courage;


 • అధ్రువ, adhruva

-adj.
--unstable; unsteady;


 • అనంతం, anaMtaM

-n.
--(1) infinite; not finite; (ant.) సాంతం;
--(2) one followed by 28 zeros in the traditional Indian method of counting;
---ఈ విశ్వం సాంతమా, అనంతమా? = Is the universe finite or infinite?


 • అనంతరం, anaMtaraM

-adv.
--afterward;


 • అనంతావర్తం, anaMtAvartaM

-n.
--migraine; migraine headache;


 • అనగా, anagA

-particle. that is to say; when it is;
---అనగా అనగా = once upon a time.


 • అనర్థం, anarthaM

-n.
--(1) useless; meaningless;
--(2) bad luck; evil; harm;


 • అనవరతం, anavarataM

-adj.
--perpetually; non-stop;


 • అనవసరం, anavasaraM

-n.
--not necessary;


 • అనృత, anRta

-adj.
--false; not true;


 • అనృత ఫలం, anRta phalaM

-n.
--false fruit; the fruit associated with cashew nuts is a false fruit;


 • అన్నం, annaM

-n.
--(1) cooked grain;
--(2) cooked rice;
--(3) food;
---వరి అన్నం = cooked rice.
---గోధుమ అన్నం = cooked wheat.


 • అన్న, anna

-n.
--elder brother;


 • అన్నదమ్ములు, annadammulu

- n.
-- brothers;


 • అన్నభేది, annabhEdi

- n.
-- green vitriol; Fe2SO4;
-- కాసీసం; అన్నభేది means a substance that aids in the digestion of food;


 • అన్నట్టు, annaTTu

-adv. sentence opener.
--by the way; as you say; oh!;


 • అన్నభేది, annabhEdi

-n.
--green vitriol; sulfate of iron; ferrous sulfate; FeSO4;


 • అన్నవాహిక, annavAhika

-n. [anat.]
--(1) esophagus;
--(2) alimentary canal;


 • అన్యత్ర, anyatra

-adv.
--elsewhere;


 • అన్యధా, anyadhA

-adv.
--otherwise; in another way; alternatively;


 • అన్యధాకరించు, anyadhAkariMcu

-v. t.
--separate;


 • అన్వయం, anvayaM

-n.
--inter-relationship; relation; explanation of relationship; syntax;


 • అన్వయించు, anvayiMcu

-v. i.
--(1) apply;
--(2) interpret;


 • అన్వర్ధం, anvardhaM

-n.
--descriptive; expressing the properties;


 • అన్వర్ధక, anvardhaka

-adj.
--descriptive; expressing the properties;


 • అనాంగిక, anAMgika

-adj.
--inorganic;


 • అనాంగిక రసాయనం, anAMgika rasAyanaM

-n.
--inorganic chemistry;


 • అనా, anA

-n.
--one-sixteenth part;


 • అనాకారి, anAkAri

-adj.
--ugly person; (lit) one without proper shape;


 • అనాగతము, anAgatamu

- n.
-- the future; one that has not arrived;


 • అనాగతవిధాత, anAgatavidhAta

- n.
-- one who prudently provides for the future;


 • అనాది, anAdi

-adj.
--ancient; old; one without a beginning; permanent;


 • అనాథ, anAdha

-adj.
--helpless; poor; fatherless; husbandless;


 • అనాథాశ్రమం, anAdhASramaM

-n.
--orphanage;


 • అనామకుడు, anAmakuDu

-n.
--nameless fellow; anonymous fellow;


 • అనామయం, anAmayaM

-n.
--diseaseless state; absence of disease;


 • అనామయ, anAmaya

-adj.
--anonymous;


 • అనామిక, anAmika

- n.
-- (1) nameless woman; (2) ring finger;


 • అనాయాసంగా, anAyAsaMgA

-adv.
--effortlessly;


 • అనారోగ్యం, anArOgyaM

-n.
--ill-health; sickness; not well; (ant.) ఆరోగ్యం;


 • అనావిల, anAvila

- adj.
- pure; clean; clear;


 • అనావృష్టి, anAvRshTi

-n.
--drought; lack of rain;


 • అనాస, AnAsa

-n.
--pineapple; [bot.] Ananas cosmosus of the Bromeliaceae family;


 • అన్యాపదేశం, anyApadESaM

-n.
--innuendo; indirect reference;


 • అన్యాయం, anyAyaM

-n.
--injustice; miscarriage of justice;


 • అనితరసాధ్యం, anitarasAdhyaM

-n.
--unrivaled achievement; unparalleled achievement; not found possible by others;


 • అనిపించు, anipiMcu

-v. i.
--seem; appear;


 • అనిర్వచనీయమైన, anirvachanIyamaina

- adj.
-- ineffable; not amenable for a definition; (1) too big or extreme for words to express; (2) not to be spoken of due to its sacredness;


 • అనిత్య, anitya

-adj.
-- transient; fleeting; not permanent; (rel.) తాత్కాలిక; • అనిర్దిష్ట, anirdhishTa

-adj.
--random; indeterminate;
---అనిర్దిష్ట ప్రవేశం = [comp.] random access.


 • అనివార్య, anivArya

-adj.
--unavoidable; inevitable;


 • అనిష్టాపత్తి, anishTApatti

-n.
--[math.] reducto-ad-absurdum;


 • అనిష్పాంకం, anishpAMkaM

-n.
--[math.] irrational number; a number which cannot be expressed as the ratio of two integers;


 • అన్ని, anni

-adj.
--all;


 • అను, anu

-v. i.
--say; utter;


 • అనుకర్త, anukarta

-n.
--reporter;


 • అనుక్రమణిక, anukramaNika

-n.
--table of contents;


 • అనుక్షణం, anukshaNaM

-adv.
--every moment; all the time;


 • అనుకుందాం, anukuMdAM

-inter.
--let us assume; let us pretend;


 • అనుకూలం, anukUlaM

-n.
--favorable; [ant.] ప్రతికూలం;


 • అనుకో, anukO

-inter.
--assume; pretend;


 • అనుకోవడం, anukOvaDaM

-v. i.
--assuming; pretending; leaning;


 • అనుగ్రహం, anugrahaM

-n.
--favor; grace;


 • అనుగామి, anugAmi

- n.
-- follower; disciple;


 • అనుచరుడు, anucaruDu

-n.
--follower;


 • అనుచితం, anucitaM

-adj.
--inappropriate;


 • అనుజ్ఞ, anuj~na

-n.
--permission;


 • అనుత్పాదక, anutpAdaka

-adj.
--nonproductive;
---అనుత్పాదక దగ్గు = nonproductive cough; a cough that is not producing a phlem; dry cough.
---అనుత్పాదక వ్యయం = nonproductive expenditure.


 • అనుదాత్త, anudAtta

-adj.
--grave; not sharp; not raised; low; base;


 • అనుదినం, anudinaM

-adv.
--daily; every day;


 • అనుద్రుతం, anudrutaM

-n.
--[music] one of the six elements used in reckoning musical time in classical Indian music; consists of beat, duration and అక్షర;


 • అనునాసికం, anunAsikaM

-n.
--[gram.] nasal;


 • అనుపల్లవి, anupallavi

-n.
--[music]
--(1) sub-refrain; that part of the verse of a song that follows the refrain and may optionally be repeated toward the end;
--(2) response in a chorus;


 • అనుపానం, anupAnaM

-n.
--(1) drink taken with a medicine;
--(2) mix used in an alcoholic beverage such as water, soda, or juice;


 • అనుప్రాస, anuprAsa

-n.
--alliteration; repetition of similar sounding letters and words;


 • అనుపూర్విక, anupUrvika

-adj.
--chronological;


 • అనుబంధం, anubandhaM

-n.
--connection; attachment; supplement; appendix; appendage; adjunct;


 • అనుబంధ, anubaMdha

-adj.
--connected; attached; adjunct; affiliated;


 • అనుభవం, anubhavaM

-n.
--experience; suffering; knowledge obtained through experience;


 • అనుభవశాలి, anubhavaSAli

-n.
--experienced person;


 • అనుభవైకవేద్యం, anubhavaikavEdyaM

- n.
-- known only through direct experience; an experience that cannot be explained with words;


 • అనుభూతి, anubhUti

-n.
--feeling; emotional feeling; భయం, కోపం, జాలి are examples;


 • అనుభోగం, anubhOgaM

-n.
--enjoyment; pleasure;


 • అనుమందర స్థాయి, anumaMdara sthAyi

-n.
--[music] a full octave below the మందర స్థాయి;


 • అనుమతి, anumati

-n.
--permission;


 • అనుమానం, anumAnaM

-n.
--(1) doubt; suspicion;
--(2) [logic] inference;


 • అనుమాన పడడం, anumAna paDaDaM

-v. i.
--doubting; suspecting;


 • అనుమాన ప్రమాణం, anumAna pramANaM

-ph.
--[logic.] proof by inference; a type of proof used in traditional Hindu logic;


 • అనుములు, anumulu

-n. pl.
--a type of legumes; [bot.] Dolichos catjang;


 • అనురాగం, anurAgaM

-n.
--love; affection;


 • అనురూప, anurUpa

-adj.
--(1) symmetrical;
--(2) corresponding;


 • అనువక్త, anuvakta

-n.
--reporter;


 • అనువదించు, anuvadiMcu

-v. t.
--translate;


 • అనువాకము, anuvAkamu

-n.
--chapter, esp. in the Vedas;


 • అనువాతం, anuvAtaM

- n.
-- downwind;


 • అనువాదం, anuvAdaM

-n.
--translation;


 • అనువు, anuvu

-n.
--convenience;


 • అనుశాసనం, anuSAsanaM

-n.
--command; order;


 • అనుషక్త, anushakta

-adj.
--concurrent; more than one thing happening at the same time;


 • అనుషక్త గణకగమనం, anushakta gaNakagamanaM

-n.
--[comp.] concurrent processing; more than one computation taking place at the same time;


 • అనుసరించు, anusariMcu

-v. t.
--follow; conform;


 • అనుస్వరం, anusvaraM

-n.
--[music] secondary note played along with a note of a melody for decorative effect; this technique is used in రాగ ఆలాపన.


 • అనూచానం, anUcAnaM

-n.
--traditional learning, esp. one that was handed down from generation to generation; used to the learning of the Vedas;


 • అనూచానంగా, anUcAnaMgA

-adv.
--traditionally;


 • అనూహ్యంగా, anUhyaMgA

-adv.
--inconceivably; unimaginably;


 • అనూరాధ, anUrAdha

-n.
--[astron.] Scorpio; the stars Beta, Delta, and Pi; the 17th of the 27 star groups of the Hindu calendar; the name of the 17th lunar mansion; చెలిమిచుక్క;


 • అనేకం, anEkaM

-n.
--many; several; (ant.) ఏకం;


 • అన్వేషణ, anvEshaNa

-n.
--search, research, inquiry;


 • అన్యోన్య, anyOnya

-adj.
--mutual;


 • అన్యోన్యత, annyOnyata

-n.
--mutual affection; concord;


 • అప, apa

-adj.
--pref. wrong; bad; off-course; untimely; extreme;
---అపకిరణం = dispersion; (lit.) ray that is off-course.
---అపకీర్తి = infamy; (lit.) reputation of the wrong kind.
---అపనింద = unfair allegation.
---అపభ్రంశం = corrupt language; improper talk.
---అపరాధం = wrongdoing.
---అపమృత్యువు = untimely death.
---అపరాత్రి = the dead of night.
---అపశకునం = bad omen.
---అపస్వరం = bad musical note; out of tune.


 • అపక్రమ భిన్నం, apakrama bhinnaM

-n.
--improper fraction; a fraction whose numerator is larger than the denominator;


 • అపకారం, apakAraM

-n.
--harm; injury;


 • అపకీర్తి, apakIrti

-n.
--ignominy; disgrace; infamy; (lit.) reputation of the wrong kind;


 • అపకేంద్ర, apakEndra

-n.
--centrifugal; away from the center;


 • అపచారం, apacAraM

-n.
--affront; insult;


 • అపజయం, apajayaM

-n.
--defeat; failure;


 • అపథ్యం, apathyaM

-n.
--contrary to prescribed diet;


 • అపదాది, apadAdi

-adj.
--[gram.] non-initial; not at the beginning of a word;


 • అపనమ్మకం, apanammakaM

-n.
--mistrust; disbelief;


 • అపప్రథ, apapratha

-n.
--bad reputation;


 • అపరంజి, aparaMji

-n.
--fine gold;


 • అపర, apara

-adj.
--(1) dorsal; the back side; lower;
--(2) peerless; the very, as in అపర ప్రవరాఖ్యుడు;
---అపర ప్రకృతి = Lower Nature; According to Gita, Brahma uses a combination of both the Lower and Upper Natures in his creation process.


 • అపరాలు, aparAlu

-n.
--miscellaneous grains, such as peas, beans, etc.;


 • అపరాధం, aparAdhaM

-n.
--guilt; fault; mis-deed; wrong; tort; crime;


 • అపరాధ పరిశోధకుడు, aparAdha pariSOdhakuDu

-n. m.
--criminal investigator; detective;


 • అపరాధ పరిశోధన, aparAdha pariSOdhana

-n.
--criminal investigation;


 • అపరాధి, aparAdhi

-n.
--wrongdoer; criminal;


 • అపరాహ్నం, aparAhnaM

-n.
--afternoon;


 • అపరిమితం, aparimitaM

-n.
--unbounded; immense; (ant.) పరిమితం;


 • అపరిష్కృత, aparishkRta

-adj.
--unresolved; unresolvable;


 • అపర్ణి, aparNi

-adj.
--[bot.] leafless; aphyllous;


 • అపవర్గం, apavargaM

-n.
--nirvana; final beatitude; detachment from matter;


 • అపవాదం, apavAdaM

-n.
--reproach; slander;


 • అపసవ్యం, apasavyaM

-adj.
--(1) in the wrong way;
--(2) counter-clockwise; anti-clockwise;


 • అపస్వరం, apasvaraM

-n.
--discordant note;


 • అపస్మారం, apasmAraM

-n.
--epilepsy;


 • అపహరించు, apahariMcu

-v. i.
--steal; pillage; plunder; usurp;


 • అప్ప, appa

-n.
--(1) elder sister;
--(2) father; papa;
--(3) a term of endearment added as a suffix to a name;


 • అప్పగించు, appagiMcu

-v. t.
--entrust; deliver to the charge of another;


 • అప్పగింత, appagiMta

-n.
--handing over; delivery; consignment;


 • అప్పచ్చి, appacci

-n.
--a type of fried cake; any snack food or treat;


 • అప్పజెప్పు, appajeppu

-v. t.
--(1) entrust; consign;
--(2) recite from memory;


 • అప్పడాల కర్ర, appaDAla karra

-n.
--rolling pin; a cylindrical gadget for rolling dough;


 • అప్పనం, appanaM

-n.
--gift; offering;


 • అప్పనంగా, appanaMgA

-adv.
--free; for nothing;as a gift;


 • అప్పు, appu

- n.
-- loan; debt;


 • అప్పు-సొప్పు, appu-soppu

- n.
 - loans and debts;


 • అప్రచలితం, apracalitaM

-n.
--obsolete;


 • అప్రచలనం, apracalanaం

-n.
--obsolescence;


 • అప్రతిష్ఠ, apratishTha

-n.
--(1) bad reputation;
--(2) disgrace; dishonor;


 • అప్రతిహత, apratihata

-adj.
--unobstructed; unimpeded;
--అమంగళం ప్రతిహతమగు గాక! = Let the inauspicious be obstructed!


 • అప్రధాన, apradhAna

-adj.
--unimportant; inferior;


 • అప్రమత్తత, apramattata

-n.
--vigilance;


 • అప్రమాణ, apramANa

-adj.
--nonstandard;


 • అప్రమేయం, apramEyaM

-n.
--incomprehensible; inconceivable; immeasurable;


 • అప్రమేయుడు, apramEyuDu

-n.
--God; (lit.) one who is incomprehensible;


 • అప్రయత్నంగా, aprayatnaMgA

-adv.
--without effort; involuntarily; unintentionally;


 • అప్రయోజకుడు, aprayOjakuDu

-n.
--useless fellow; incompetent fellow;


 • అపాటవము, apATavamu

-n.
--infirmity; weakness;
--- అపాటవశాల = infirnary.


 • అపాత్ర, apAtra

-adj.
--unworthy; undeserving;
---అపాత్ర దానం చెయ్యవద్దు = do not give to an unworthy cause.


 • అపానం, apAnaM

-n.
--(1) anus;
--(2) exhaust; outlet; exhalation;


 • అపాన వాయువు, apAnavAyuvu

-n.
--fart; gas of flatulence;


 • అపాయం, apAyaM

-n.
--danger; peril;


 • అపారం, apAraM

-n.
--vast; one without a shore;


 • అపార్థం, apArthaM

-n.
--mis-interpreted meaning;


 • అప్రాచ్యపు, aprAcyapu

-adj.
--(1) low; mean; worthless;
--(2) (lit.) of western origin;


 • అపురూపం, apurUpaM

-n.
--rare; scarce; dear; invaluable;


 • అప్పు, appu

-n.
-- debt;


 • అప్పుడప్పుడు, appuDappuDu

-adv.
--now and then; occasionally; at times; once in a while;


 • అప్పుడు, appuDu

-adv.
--then; (rel.) ఎప్పుడు;
---అప్పటికి = [dative] at that time; by that time.
---అప్పట్లో = [locative] at that time.


 • అప్పుడే, appuDE

-adv.
--(1) just then;
--(2) promptly;


 • అపూర్వం, apUrvaM

-n.
--(1) rare; unusual; uncommon;
--(2) new; not ancient;


 • అపేక్ష, apEkahs

- n.
-- desire; expectation; hope; wish;
--- (usage note) ఆపేక్ష తప్పు, అపేక్ష ఒప్పు;


 • అపోహ, apOha

-n.
--misconception, wrong idea; (ant.) పోహ;


 • అపౌరుషేయ, apaurushEya

-adj.
--supramental; artificial; non-manual;


 • అబంత్రం, abaMtraM

-n.
--entropy; a measure of disorder used in thermodynamics; quantity of heat flowing into or out of a body divided by the temperature of the body;


 • అబందరం, abaMdaraM

-n.
--disorder;


 • అబందరమాత్రం, abaMdaramAtraM

-n.
--entropy; a measure of disorder;


 • అబద్ధం, abaddhaM

-n.
--lie; falsity; untruth; mendacity; prevarication; equivocation;


 • అబల, abala

-n.
--woman; (lit.) the weak one;


 • అబ్దం, abdaM

-suff.
--era; eon; epoch; age;
---శతాబ్దం = century; hundred years.


 • అబాకా, abAkA

- n.
-- Manilla hemp; the fiber from a type of banana plant {bot.] Musa textilis;


 • అబ్బాయి, abbAyi

-n.
--boy; son; lad; kid; youngster;


 • అబ్బి, abbi

-n.
--fellow; could be used to refer to a male villager or vendor;


 • అబ్బు, abbu

-v. i.
--to come into one's posession;


 • అబ్బురం, abburaM

-n.
--wonder; surprise;


 • అబ్బురపాటు, abburapATu

-n.
--surprise; astonishment; amazement; wonderment;


 • అబ్బే, abbE

-inter.
--no; an expression of negation;


 • అబ్లోసు, ablOsu

-n.
--the wake of a ship; the mark left in water behind a ship;


 • అభము-శుభము, abhamu-Subhamu

-ph.
--auspicious and inauspicious; right and wrong; good and bad;


 • అభయం, abhayaM

-n.
--(1) fearlessness;
--(2) a guarantee of protection;


 • అభయ, abhaya

-n.
--a medicinal plant; (bot.) Terminalia chebula;


 • అభయపత్రం, abhayapatraM

-n.
--written guarantee; warranty;


 • అభయహస్తం, abhayahataM

-n.
--a hand gesture guaranteeing protection from enemies;


 • అభయారణ్యం, abhayAraNyaM

-n.
--forest reserve; protected forest;


 • అభ్యంగన, abhyaMgana

-adj.
--anointed; rubbed with oil;


 • అభ్యంగన స్నానం, abhayaMgana snAnaM

-ph.
--anointing ceremony; a ceremonial oil bath at the beginning of important rituals like coronations and weddings;


 • అభ్యంతరం, abhyaMtaraM

-n.
--(1) objection;
--(2) obstacle;
--(3) gap; interval;


 • అభ్యంతర మందిరం, abhyaMtara mandiraM

-n.
--private apartments in a palace, normally separated from the rest of the building;


 • అభ్యర్థి, abhyarthi

-n.
--candidate; applicant;


 • అభ్రంకషం, abhraMkashaM

-n.
--(1) sky scrapper; any tall thing like a tree, mountain or a structure;
--(2) air;


 • అభ్రకం, abhrakaM

-n.
--mica; isinglass;


 • అభాండం, abhAMDaM

-n.
--blame; insinuation; unjust accusation;


 • అభాసు, abhAsu

-n.
--mess; disagreeableness;
---రసాభాసు = fiasco; fouledup thing.


 • అభ్యాగతి, abhyAgati

-n.
--unannounced guest;


 • అభ్యాసం, abhyAsaM

-n.
--practice; exercise;
---అభ్యాసం కూసువిద్య = practice makes it easy.


 • అభ్యాసి, abhyAsi

-n.
--learner; student;


 • అభి, abhi

-pref.
--(1) on; above; onto;
--(2) used as an intensifier to describe goodness; wellness; etc.
---అభినందించు = rejoice; greet.
---అభ్యుదయం = progress; welfare.


 • అభిక్రియ, abhikriya

-n.
--chemical reaction;


 • అభికేంద్ర, abhikEMdra

-n.
--centripetal;


 • అభిఘాతం, abhighAtaM

-n.
--collision; impact; (lit.) face-to-face shock;


 • అభిచర్య, abhicarya

-n.
--treatment;


 • అభిజాత్యం, abhijAtyaM

-n.
--(1) lineage from a high caste; impeccable lineage;
--(2) self-esteem; pride;


 • అభిజ్ఞ, abhij~na

-adj.
--intelligent; scholarly; reliable; well-informed;


 • అభిజ్ఞ వర్గాలు, abhij~na vargAlu

-n.
--well-informed sources;


 • అభిజ్ఞానం, abhij~nAnaM

-n.
--sign; mark; token;


 • అభిజిత్, abhijit

-n.
--the star Vega;


 • అభిదానం, abhidhAnaM

-n.
--designation; title;


 • అభిదాయక, abhidhAyaka

-adj.
--designated;


 • అభినందన, abhinaMdana

-n.
--praise; applause; congratulation;


 • అభినయం, abhinayaM

-n.
--gesture; pose; action; [drama] the art of communication through facial gestures;
--(2) pantomime; a play in which actors express themselves without speaking;
---ఆంగికాభినయం = gestures using limbs.
---వాచికాభినయం = gestures using speech.
---ఆహార్యాభినయం = gestures using make-up.
---సాత్వికాభినయం = gestures using emotional reaction.


 • అభినవ, abhinava

-n.
--modern; present-day;


 • అభినవోద్భిజం, abhinavOdbhijaM

-n.
--sprout; very recently born;


 • అభిప్రాయం, abhiprAyaM

-n.
--(1) opinion;
--(2) thought; intention;
---భేదాభిప్రాయం = difference of opinion; disagreement.


 • అభిమతం, abhimataM

-n.
--(1) desire; wish;
--(2) inclination; trend;


 • అభిమానం, abhimAnaM

-n.
--(1) pride; self-respect;
--(2) affection; love; devotion;
--(3) pride; arrogance; egoism;


 • అభిముఖ, abhimukha

-n.
--opposite; face-to-face; one in front of the other;


 • అభిముఖ కోణం, abhimukha kONaM

-n.
--[geom.] opposite angle;


 • అభియోగం, abhiyOgaM

-n.
--complaint; accusation; charge; allegation; challenge;


 • అభియోగి, abhiyOgi

-n.
--plaintiff; complainant; the one who brings a suit in a court of law;


 • అభిరుచి, abhiruci

-n.
--(1) taste; interest;
--(2) hobby;


 • అభిలషణీయం, abhilashaNIyaM

-n.
--desirable;


 • అభిలాష, abhilAsha

-n.
--desire; wish; inclination;


 • అభివందనం, abhivaMdanaM

-n.
--greeting; salutation;


 • అభివృద్ధి, abhivRddhi

-n.
--growth; improvement; advancement; augmentation;


 • అభివ్యక్తీకరణ, abhivyaktIkaraNa

-n.
--expression;


 • అభిషవం, abhishavaM

-n.
--distillation;


 • అభిషవ శశవిషాణం, abhishava SaSavishANaM

-n.
--reducto-ed-absurdum; (lit.) distillation until a hare's horn is obtained which is an exercise in futility;


 • అభిషవోల్, abhishavOl

-n.
--distilled liquor;


 • అభిషేకం, abhiShEkaM

- n.
-- bath; giving a bath; making wet;


 • అభిసరణం, abhisaraNaM

-n.
--(1) osmosis,
--(2) convergence;


 • అభీష్టము, abhIshTamu

- n.
-- wish; desire;


 • అభ్యుదయం, abhyudayaM

-n.
--progress; welfare;


 • అభ్యుదయ, abhyudaya

-adj.
--progressive; liberal;


 • అభ్యున్నతి, abhyunnati

-n.
--progress; development; prosperity;


 • అభూత, abhUta

-adj.
--non-existent; hitherto unknown;
---అభూత కల్పన = unprecedented happenings; trumpedup charges.


 • అమంగళం, amaMgaLaM

-n.
--inauspicious thing; bad omen;


 • అమరం, amaraM

-n.
--Amarasimha’s Sanskrit dictionary, also called amarakOSaM;


 • అమరిక, amarika

-n.
--arrangement; configuration;


 • అమరు, amaru

-v. i.
--fit into;


 • అమర్చు, amarcu

-v. t.
--fit; arrange; configure; make ready; supply; fix; furnish;


 • అమలు, amalu

-n.
--vogue; practice; in use; reign;
---అమలు పరచు = to put in practice. to enforce;


 • అమృతం, amRtaM

-n.
--ambrosia; the elixir of immortality; (ety.) అ = non, మృత = dead;


 • అమ్మ, amma

-n. f.
--mother;
-suff.
-- a term of endearment used to address females;


 • అమ్మకం, ammakaM

-n.
--sale;


 • అమ్మకందారు, ammakaMdAru

-n.
--sellar; vendor;


 • అమ్మకపు పన్ను, ammakapu pannu

-n.
--sales tax;


 • అమ్మడు, ammaDu

-n.
--young lady; a term of semi-endearment used to address young girls;


 • అమ్మలక్కలు, ammalakkalu

- n.
 -- neighboring ladies; gossipping ladies; (lit.) mothers and sisters;


 • అమ్మవారు, ammavAru

-n.
--(1) goddess, esp. goddess of smallpox;
--(2) consort of either Vishnu or Siva;
---పెద్ద అమ్మవారు = smallpox.
---చిన్న అమ్మావారు = chickenpox.


 • అమాంతంగా, amAMtaMgA

-adv.
--suddenly; unexpectedly; all at once;


 • అమాత్యుడు, amAtyuDu

-n. m.
--a king's minister; minister;


 • అమాందస్తా, amAMdastA

-n.
--a heavy-duty, protable, cast iron mortar and pestle used in grinding nuts, spices, etc., in the kitchen;


 • అమాంబాపతులు, amAmbApatulu

-n.
--(1) miscellaneous items;
--(2) overhead;


 • అమానుషం, amAnushaM

-n.
--(1) inhuman; cruel;
--(2) uninhabited; with no human habitation;


 • అమాయకుడు, amAyakuDu

-n.
--naive person;


 • అమావాస్య, amAvAsya

-n.
--newmoon day;


 • అమ్మాయి, ammAyi

-n.
--(1) girl; lass; kid; youngster;
--(2) daughter;


 • అమితం, amitaM

-adj.
--unlimited; without limit;


 • అమ్మి, ammi

-n. f.
--female villager or vendor;


 • అమ్ము, ammu

-v.t.
--sell;
-n.
--arrow;
---అమ్మువేటు దూరం = as far as an arrow can be thrown.


 • అమ్ములపొది, ammulapodi

-n.
--quiver; arrow holder; (lit.) arrow pouch; arrow store;


 • అమూర్తం, amUrtaM

-n.
--formless; shapeless;
---మూర్తులన్నిటికి ఆధారభూతమైన అణువు మాత్రం అమూర్తం = the atom which is the basis of all matter is itself shapeless.


 • అమేయం, amEyaM

-n.
--one followed by 32 zeros in the traditional Indian method of counting; 1032


 • అమోఘం, amOghaM

-adj.
--fruitful;


 • అయనం, ayanaM

-n.
--(1) road; path;
--(2) half-a-year; the sun's course for six months;


 • అయనచలనం, ayanacalanaM

-n.
--precession of the equinoxes; the sidereal year (time taken by the Earth to go from one celestial longitude and return back to the same position with reference to a fixed star) is just over 20 minutes longer, or 50.26 arc seconds of angular measure, than the tropical year (time taken by the Earth to go from one vernal equinox to the next vernal equinox); this continuous receding of the vernal equinox along the zodiac is called the precession of the equinoxes;


 • అయనాంశ, ayanAMSa

-n.
--the difference between the tropical and sidereal zodiacs and this difference is due to the precession of the equinoxes. Thus the computed positions of the planets and houses may differ depending on whether ayanAMSa is used or not and also, if it is used, on the specific algorithm employed to compute it!


 • అయనోవరణం, ayanOvaraNaM

-n.
--ionosphere; region of space about 50 kilometers from the surface of the Earth;


 • అయస్, ayas

-pref.
--iron; ferro; ferrous; ferric;


 • అయస్కాంతం, ayaskAntaM

-n.
--magnet;


 • అయస్కాంత దండం, ayaskAnta daMDaM

-n.
--bar magnet;


 • అయస్కాంతపు కడ్డీ, ayaskAntapu kaDDI

-n.
--bar magnet;


 • అయస్కాంత క్షేత్రం, ayaskAnta kshEtraM

-n.
--magnetic field;


 • అయస్కాంతావరణం, ayaskAMtAvaraNaM

-n.
--magnetosphere;


 • అయాచితం, ayAcitaM

-adj.
--unasked;


 • అయాను, ayAnu

-n.
-- ion; an electrically charged particle; an electron; an atom that has lost one or more electrons;


 • అయిక్, ayik

-pref.
--iron; ferro; ferric;


 • అయికమత్యం, ayikamatyaM

-n.
--unity; (ety.) ఏకమతేర్భావః = unity in thought;


 • అయిక్యరాజ్య సమితి, ayikyarAjya samiti

-n.
--United Nations;


 • అయితే, ayitE

-adv.
--particle. if; but; if so;


 • అయిదవ, ayidava

-adj.
--fifth;


 • అయిదు, ayidu

-n.
--five;


 • అయిదుగురు, ayiduguru

-n.
--five people;


 • అయిన, ayina

-suff.
---ous;
---అంటుకునేదయిన = infectious; contagious.
---అసంగతమయిన = anomalous.
---నిరాకారమయిన = amorphous.


 • అయిన వాళ్లూ, కాని వాళ్లూ, ayina vALlU, kAni vALlU

-ph.
--(idiom.) every Tom, Dick and Harry; everyone, related or not;


 • అయినా, ayinA

-adv.
--particle. nevertheless;


 • అయినాకాని, ayinAkAni

-adv.
--particle. nevertheless, but;


 • అయిష్టత, ayishTata

-n.
--aversion; unwillingness; distaste;


 • అయిస్వర్యం, ayisvaryaM

-n.
--wealth; opulence;


 • అయిహికం, ayihikaM

-n.
--worldly; materialistic; (ant.) ఆముష్మికం;


 • అయోమయం, ayOmayaM

-n.
--(1) full of iron; made of iron; ferro;
--(2) confused state; hard; difficult; అస్తవ్యస్త పరిస్థితి;


 • అయోముఖి, ayOmukhi

-n.
--an iron-tipped one; a wooden pestle with an iron tip; same as రోకలి


 • అర, ara

-adj.
--half;
---అర టావు = half of full-scape sheet.
-n.
-- (1) compartment; closet; chamber;
---మీద అర = upper compartment.
---అరడజను = half a dozen.
---అరడుగు = half a foot.
-- (2) the fraction 1/2


 • అరకొర, arakora

-n.
--deficiency; defect; incomplete;


 • అరఖు, arakhu

-n.
--medicine in the form of liquid; extract; tincture;


 • అరగూడు, aragUDu

-n.
--niche; niche in a wall;


 • అరఘట్టం, araghaTTaM

-n.
--sky-wheel; a wheel, with bucket seats, that rotates on a horizontal axis and commonly found in amusement parks; a water-wheel with buckets, that rotates on a horizontal axis;


 • అరచెయ్యి, araceyyi

-n.
--palm of the hand; (lit.) half a hand, the other half being the back of the hand or మండ.


 • అరటి కర్రు, araTi karru

- n.
-- banana sap; this sap leaves an indelible mark on clothes and so is often used in making inks and markers;


 • అరటి దూట, araTi dUTa

- n.
-- the slender, rod like part in the middle of the stem; although low in nutritional value, this is often cooked and eaten like any other vegetable;


 • అరటికాయ, araTikAya

-n.
--plantain; a type of banana used in cooking; raw banana used as a vegetable;
---బొంత అరటి = plantain; a cooking variety of banana.


 • అరటిపండు, araTipaMDu

-n.
--banana; the fruit version of a plantain;
---examples of fruit varieties of banana = అమృతపాణీ, కర్పూరపు చక్రకేళి; వామన చక్రకేళి; పచ్చ అరటి; కొమ్మ అరటి.
---In India, early Aryans considered banana as unsuitable for eating by branding it as "న పథ్యం కదళీ ఫలం;"


 • అరటిమొక్క, araTimokka

-n.
--banana plant; (bot.) Musa paradisiaca; నందనవనంలో ఉండదగ్గ మొక్క; Musa sapientum; విజ్ఞలు తినదగ్గ పండు; Musa acuminata; అడవి అరటి;
-- నార అరటి = Musa textilis;
-- [Sans.] కదళీ; మోచా;


 • అరణ్యం, araNyaM

-n.
--forest; jungle;
---కీకారణ్యం = dense forest.
---వర్షారణ్యం = rain forest.


 • అరణ్య అగ్నిజ్వాల, araNya agnijvAla

-n.
--flame of the forest; [bot.] Delonix regia;


 • అరణి, araNi

-n.
--Trust; foundation; charitable organization;


 • అరదండాలు, aradaMDAlu

-n. pl.
--handcuffs;


 • అరపూస, arapUsa

-n.
--rosin; resin; this is the stuff applied to the bow of a violin to improve friction;


 • అరమర, aramara

-n.
--doubt; hesitation;


 • అరమరగింపు, aramaragiMpu

-n.
--fractional distillation; boiling in a chamber with compartments;


 • అరమరిక, aramarika

-n.
--mutual suspicion; difference of opinion; hesitation; doubt;


 • అరమారు, aramAru

-n.
--shelf or chamber with compartments;


 • అరయమి, arayami

-n.
--ignorance;
---అరయమియే ఆనందం = ignorance is bliss.


 • అరయిక, arayika

-n.
--research;


 • అరవం, aravaM

-n.
--Tamil; (lit.) అ + రవం = a language with no aspirates;


 • అరవచాకిరి, aravacAkirI

-n.
--hardwork with no compensation; (ety.) అరువుచాకిరి; service first, payment later type of extracting work; (rel.) వెట్టిచాకిరి; గొడ్డుచాకిరి;


 • అరవై, aravai

-n.
--sixty


 • అర్కం, arkaM

-n.
--[chem.] extract;


 • అర్ఘ్యం, arghyaM

-n.
-- water offered as an ingredient in performing a pooja;


 • అర్చన, arcana

-n.
--worship;


 • అర్ణవం, arNavaM

-n.
--sea;


 • అర్థం, arthaM

-n.
--(1) meaning; significance;
--(2) money; wealth;
-- (3) వస్తువు;
-- (4) ప్రయోజనం;
---వాచ్యార్థం = literal meaning.
-suff.
--for the purpose of;
---గౌరవార్థం = for the purpose of honoring. • అర్థశాస్త్రం, arthaSAstraM

-n.
--economics;


 • అర్ధం, ardhaM

-n.
--half;
---పూర్వార్ధం = first half; former half.
---ఉత్తరార్ధం = second half; later half.


 • అర్ధ, ardha

-adj.
--half; hemi; semi;


 • అర్ధగోళం, ardhagOLaM

-n.
--hemisphere;
---పూర్వార్ధగోళం = the Eastern hemisphere.
---పశ్చిమార్ధగోళం = the Western hemisphere.


 • అర్ధఘనం, ardhaghanaM

-n.
--[chem.] gel; half-solid;


 • అర్ధచంద్రుడు, ardhacaMdruDu

-n. m.
--half-moon;


 • అర్ధణా, ardhaNA

-n.
--a coin of the British era with a value of one-half anna or one-thirty second of a rupee or six pies;


 • అర్ధద్రవం, ardhadravaM

-n.
--[chem.] sol; half-liquid;


 • అర్ధనారీశ్వరుడు, ardhanArISvaruDu

-n.
--Androgyny;


అర్ధపరాన్నజీవి, ardhaparAnnajIvi
- n.
-- hemiparasite; a plant which obtains part of its food by parasitism, e.g. mistletoe, which also photosynthesizes;


అర్ధపారదర్శక, ardhapAradarSaka
- adj.
-- translucent; D\diaphanous;


 • అర్ధరాత్రి, ardharAtri

-n.
--midnight;


 • అర్ధవృత్తం, ardhavRttaM

-n.
--[math.] semicircle;


 • అర్ధవాహిని, ardhavAhini

-n.
--[phy.] semiconductor;


 • అర్ధసంకలని, ardhasaMkalani

-n.
--[comp.] half-adder; a device that adds two numbers without taking into account the propagated carry;


 • అర్భకుడు, arbhakuDu

-n. m.
--weakling; child;


 • అర్హత, arhata

-n.
--qualification; eligibility; entitlement; (ety.) అర్ + హత = అరిషడ్వర్గాలని చంపినది, that is, one is said to be qualified after killing the six enemies, namely కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యం.
-suff.
- ability
---గమనార్హత = noticeability.


 • అర్హతా పత్రము, arhatApatramu

-n.
--credential; diploma; certificate;


 • అర్హమయిన, arhamayina

-suff.
---ble
---గమనార్హమయిన = noticeable.
---ప్రశంశార్హమయిన = commendable.


 • అరాజకం, arAjakaM

-n.
--anarchy;


 • అర్థాంతరం, arthAntaraM

-n.
--another meaning;


 • అర్ధాంతరంగా, ardhAntaraMgA

-adv.
--incompletely; partially;
---అర్ధాంతర మొత్తం = partial sum.


 • అర్థాపత్తి, arthApatti

-n.
--a figure of speech; inference; inference of a cause from its effect;


 • అర్ధాంతరం, ardhAntaraM

-adj.
--incomplete; partial; intermediate;
---అర్ధాంతరంగా = in the middle.
---అర్ధాంతర మొత్తం = partial sum.


 • అర్ధాంతరన్యాసం, ardhaMtaranyAsaM

-n.
--a figure of speech in which a simple example is given and a broad generalization is made; ఒక ఉదాహరణని చూపి, దాన్ని సర్వవ్యాప్తంగా వాడడం; అజహర్లక్షణం;


 • అర్ధాంగి, ardhAMgi

-n.
--better half; wife;


 • అర్ధాయువు, ardhAyuvu

-n.
--[phy.] half-life;


 • అర్ధాధికేనం, ardhAdhikEnaM

-n.
--[math.] rounding off to the nearest integer;


 • అరి, ari

-suff.
--denotes possession;
---నేర్పరి = skilful person.
-n.
--enemy; foe;


 • అరికట్టు, arikaTTu

-v.t.
--block; impede; stop;


 • అరిగిపోవు, arigipOvu

-n.
--wear out; erode;


 • అరిగోలు, arigOlu

-n.
--a raft made of wickerwork and animal skin;


 • అరిత్రం, aritraM

-n.
--rudder; the device that keeps a boat on course;


 • అరిషడ్వర్గాలు, arishaDvargAlu

-n. pl.
--the six categories of enemies to a human, namely, lust, anger, miserliness, infatuation, arrogance and jealousy;


 • అరిష్టం, arishTaM

-n.
--(1) misfortune; calamity; danger;
--(2) crow;
---బాలారిష్టాలు = (1) diseases of the childhood; (2) [idiom] teething troubles; any difficulties in the early stages of a project.


 • అరిష్ఠ, arishTha

-adj.
--fermented;


 • అర్జీ, arjI

-n.
--petition; application;


 • అరుంధతి, aruMdhati

-n.
--[astron.] Alcor; the companion star of Mizar in Ursa Major;


 • అరుగు, arugu

-n.
--pial; oriel; raised platform serving as a seat in front of a house;
-v.i.
--digest; erode; abrade;


 • అరుణ, aruNa

-adj.
--red;


 • అరుణ మహాతార, aruNa mahAtAra

-n.
--[astron.] red giant; a type of huge star that is not on the Main Sequence of the H-R diagram;


 • అరుణోదయం, aruNOdayaM

-n.
--reddening of the sky before sunrise; (lit.) red morning;


 • అరుదు, arudu

-adj.
--rare, scarce; unusual;


 • అర్జున, arjuna

-n.
--(1) one of the Pandavas of Mahabharata;
--(2) [bot.] a medicinal plant; Terminalia arjuna;


 • అర్భుదం, arbhudaM

-n.
--one followed by ten zeros in the traditional Indian method of counting; ten billion; 1010


 • అర్రు, arru

-n.
--neck;


 • అర్హుడు, arhuDu

-n. m.
--deserving candidate;


 • అరైకామ్లం, araikAmlaM

-n.
--[biochem.] DNA; deoxyribonucleic acid;


 • అలంకరణ, alaMkaraNa

-n.
--(1) decoration;
--(2) make-up;


 • అలంకరించు, alaMkariMcu

-v. t.
--decorate; trim;
---క్రిస్‌మస్ చెట్టుని అలంకరించు = trim the Christmas tree.


 • అలంకారం, alaMkAraM

-n.
--(1) ornament;
--(2) figure of speech;
---అతిశయోక్తి = hyperbole.
---అనుప్రాసం = alliteration.
---అర్ధాంతరన్యాసం = reinforcement by citing another instance.
---అర్ధాలంకారం = figure of speech created by exploiting the meaning of words.
---ఉపమాలంకారము = simile.
---ఉత్ప్రేక్ష = imagery.
---ఛేకానుప్రాస = occurrence of pairs of consonants repeatedly in close proximity.
---పర్యాయోక్తి = repetition.
---వృత్తానుప్రాస = occurrence of one or two consonants cyclically.
---రూపకము = metaphor.
---వక్రోక్తి = satire; sarcasm.
---విరుద్ధోక్తి = oxymoron.
---సంసృష్టి = oxymoron.
---శబ్దాలంకారం = figure of speech created by exploiting the sound of words; an example is onomatopoeia which is obtained by the formation of words by imitating the natural sound associated with the object or action; for example, the sound of a bell is indicated by గణ గణ.
---యమకం = occurrence of a word or a vowel and a consonant repeatedly.
---స్వభావోక్తి = realism.


 • అలంతం, alaMtaM

-n.
--[chem.] aldehyde, chemical substances whose names end with the sound al or అల్. see also ఒలంతం;
---పిపీలికాలంతం = formaldehyde.


 • అలంతషడోజు, alaMtashaDOju

-n.
--[chem.] aldohexose; a monosaccharide sugar with six carbon atoms and an aldehyde group;


 • అల, ala

-n.
--wave; wavelet;


 • అలక, alaka

-n.
--anger; displeasure; pout;


 • అలకా మేఘం, alakAmEghaM

-n.
--cirrus cloud;


 • అలగాజనం, alagAjanaM

-n.
--groundlings; common flok;


 • అలజడి, alajaDi

-n.
--commotion; disturbance;


 • అలజడిపడు, alajaDipaDu

-v. i.
--get disturbed;


 • అలజడిపాటు, alajaDipATu

-n.
--disturbance;


 • అలమట, alamaTa

-n.
--grief; sorrow;


 • అలమారు, alamAru

-n.
--almirah; cupboard;


 • అలములు, alamulu

-n. pl.
--weeds;


 • అలముకొను, alamukonu

-v. i.
--spread; extend; pervade;


 • అలరారు, alarAru

-v. i.
--shine; prosper; flourish;


 • అలరించు, alariMcu

-v. t.
--please; gratify;


 • అలరు, alaru

-v. i.
--shine; prosper; flourish;


 • అలవాటు, alavATu

-n.
--habit; custom;


 • అలవాటుపడు, alavATupaDu

-v.t.
--get accustomed; habituated to; addicted to;


 • అలవాటు ప్రకారం, alavATu prakAraM

-adv.
--habitually;


 • అలవి, alavi

-n.
--possibility; practicability; measure; extent;


 • అలవోకగా, alavOkagA

-adv.
--effortlessly; easily; sportively;


 • అలసందలు, alasaMdalu

-n.
--a type of cereal grain; [bot.] Dolicos catjang;


 • అలసట, alasaTa

-n.
--exhaustion; tiredness; fatigue;


 • అలసత్వం, alasatvaM

-n. slackness;
--laziness; procrastinating attitude; tendency to postpone;


 • అల్పం, alpaM

-n.
--mean; light; not dignified; insignificant; [ant.] అనల్పం;


 • అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు, alpasaMkhyAka vargAlu

-n. pl.
--minorities;


 • అల్లం, allaM

-n.
--ginger; green ginger; a root belonging to the grass family; [bot.] Zanziber officinalis; of the zingiberaceae family;
---పచ్చి అల్లం = green ginger;
---శొంఠి = dried ginger;
---భావన అల్లం = steeped ginger; pickled ginger.
---అల్లం మురబ్బా = ginger steeped in lime juice, mixed with salt and dried in sunshine and repeatedly steeped and dried.
---మామిడల్లం = mango ginger; a root resembling ginger, belonging to the turmeric family, but not related to either ginger or mango; [bot.] Curcuma amada;
--[Sans.] శృంగవేరు; ఆర్ర్దక; కటుక; భద్రం;


 • అల్లకల్లోలం, allakallOlaM

-n.
--total disorder; total chaos; turmoil; hubub;

 

 • అల్ల నేరేడు, allanErEDu

-n.
--rose apple; kind of black plum; [bot.] Myrtus communis; Syzygium cumini; [Sans.] జంబూ;


 • అల్లరి, allari

-adj.
--rambunctious; mischievous; noisy; troublesome;
-n.
--commotion; noise; confusion;


 • అల్లరిపడు, allaripaDu

-v.i.
--incur trouble; face trouble; get into trouble;


 • అల్లరిపెట్టు, allaripeTTu

-v.t.
--cause trouble; make trouble;


 • అలాగ, alAga

-adv.
--thus; that way; in that manner;


 • అలాగని, alAgani

-adv.
--having said thus;


 • అలాటి, alATi

-adj.
--that kind of;


 • అలారం, alAraM

-n.
--alarm;


 • అలారం గడియారం, alAraM gaDiyAraM

-n.
--alarm clock;


 • అల్కా, alkA

-adj.
--inferior; light-weight;


 • అల్మార, almAra

-n.
--almirah; cupboard;


 • అల్లారుముద్దుగా, allArumuddugA

-adv.
--dotingly; with extreme love and affection;


 • అలికిడి, alikiDi

-n.
--noise; sound;


 • అలిగేటర్, aligETar

-n.
--alligator; a crocodile-like reptile found in the Americas;


 • అల్పిష్ఠము, alpishthamu

-adj.
--smallest; least;


 • అల్లించు, alliMcu

-v.t.
--to get something woven, braided, plaited, composed or fabricated;


 • అల్లి, alli

-n.
--(1) lotus like water plant; [bot.] Nymphaea alba;
--(2) a wild shrub; [bot.] Memecylon edule; the leaves of this shrub are sweet; people who chew the leaves and swallow the juice do not suffer from the pangs of hunger and is therefore very popular with yogis who meditate for weeks at a stretch;


 • అల్లిక, allika

-n.
--embroidery; woven work; knitting;


 • అల్లన, alIna

-adj.
--non-aligned;


 • అలీన, alIna

-adj.
--non-aligned;


 • అలీనోద్యమం, alInOdyamaM

-ph.
--non-aligned movement;


 • అల్కీ, alkI

-adj.
--thin; inferior;


 • అల్పీ, alpI

-n.
--headed pin;


 • అలుకు, aluku

-v. t.
--(1) mop;
--(2) smear a mud-floor with water, mud and dung as a cleansing operation;


 • అలుగు, alugu

-v. i.
--pout; mildly upset; grumble;


 • అలుగ్గుడ్డ, alugguDDa

-n.
--mop; a cloth used for mopping;


 • అలుపు, alupu

-n.
--tiredness;


 • అల్లు, allu

-v. t.
--(1) weave; knit; braid;
--(2) fabricate; compose;
---కథ బాగా అల్లు = weave the story well.
---జడ అల్లు = braid the hair.
---స్వెట్టరు అల్లు = knit the sweater.


 • అల్లుడు, alluDu

-n.
--(1) son-in-law; (lit.) one who weaves a relation between two families;
--(2) plaiting; braiding;


 • అల్లు బచ్చలి, allu baccali

-n.
--Basella; Malabar nightshade; [bot.] Basella rubra;


 • అల్లూమినం, allUminum

-n.
--aluminum; (Br.) aluminium; a chemical element;


 • అల్లెతాడు, alletADu

-n.
--bow string;


 • అలైంగిక, alaiMgika

-adj.
--asexual;


 • అలోహం, alOhaM

-n.
--non-metal;


 • అవ, ava

-pref.
--under; below; not normal;
---అవలక్షణం = bad characteristic.


 • అవకతవకలు, avakatavakalu

-n.
--irregularities;


 • అవకలనం, avakalanaM

-n.
--[math.] differentiation; (lit.) a computation involving a limiting process;


 • అవకాశం, avakASaM

-n.
--opportunity; chance;


 • అవకాశవాది, avakASavAdi

-n.
--opportunist;


 • అవగండము, avagaMDamu

-n.
--pimple;


 • అవగతి, avagati

-n.
--perception;


 • అవగ్రహం, avagrahaM

-n.
--a symbol resembling stylized 2 used in Sanskrit texts to indicate a pause;


 • అవగాహన, avagAhana

-n.
--comprehension; understanding;


 • అవచూషకం, avacUshakaM

-n.
--absorbent;


 • అవచూషణం, avacUshaNaM

-n.
--absorption; sucking in;


 • అవజ్ఞ, avaj~na

-n.
--contempt; disregard;


 • అవజ్ఞత, avaj~nata

-n.
--ignorance; stupidity;


 • అవటము, avaTamu

-n.
--cavity; hole;


 • అవతల, avatala

-n.
--outside; that side; other side;


 • అవతారం, avatAraM

-n.
--(1) descent; incarnation; avatar; a manifestation of God as a life form; (ety.) ava = down; tAr = pass over;
--(2) guise; appearance; dress;


 • అవతారిక, avatArika

-n.
--preface;


 • అవదంశము, avadaMSamu

-n.
-pickle; preserve;


 • అవద్యం, avadyaM

-n.
--fault; faulty;


 • అవద్య తాళుకం, avadya tALukaM

-n.
--fault-tolerant;


 • అవధానం, avadhAnaM

-n.
--concentration; attention;


 • అవధాని, avadhAni

-n.
--a person who is capable of performing feats of memorization;


 • అవధారణార్థకం, avadhAraNArthakaM

-n.
--[gram.] emphatic particle;


 • అవధి, avadhi

-n.
--[math.] limit; boundary;


 • అవధి క్రియ, avadhi kriya

-n.
--[math.] limiting process;


 • అవధూత, avadhUta

-n.
-- nacked mendicant; one who renounced everything; (ety.) అ = అక్షరత్వం = the quality of being indestructible, వ = వరేణ్యత్వం = the epitome of completeness; ధ = a symbol for stands for our ties to this physical world; త = తత్త్వమసి;


 • అవని, avani

-n.
--the Earth; this world;


 • అవనిపాతం, avanipAtaM

-n.
--(1) a dip in the earth; sink hole;
--(2) a hole in the ground used to catch elephants;


 • అవపాతం, avapAtaM

-n.
--[phy.] dip; property of a magnetic needle;


 • అవపాతనం, avapAtanaM

-n.
--precipitation; a collective term used to describe various forms of water falling on the ground;


 • అవమానం, avamAnaM

-n.
--insult; humiliation;


 • అవయవం, avayavaM

-n.
--[biol.] limb; organ; component part;


 • అవర్తకం, avartakaM

-n.
--recurrent; periodical;


 • అవరుద్ధ, avaruddha

-adj.
--[phy.] damped;
---అవరుద్ధ స్పందనం = damped vibration.


 • అవరోధం, avarOdhaM

-n.
--[phy.] resistance; a property of resistor;


 • అవరోధకి, avarOdhaki

-n.
--[phy.] resistor; a component of electrical circuits;


 • అవరోహణం, avarOhaNaM

-n.
--descent; dismount; alight;


 • అవరోహణ, avarOhaNa

-adj.
--descending;


 • అవరోహణ క్రమం, avarOhaNa kramaM

-n.
--descending order; in Indian music this order is ని, ద, ప, మ, గ, రి, స.


 • అవలంబించు, avalaMbIMcu

-v.i.
--adopt;


 • అవలీలగా, avalIlagA

-adv.
--effortlessly; easily;


 • అవలోకించు, avalOkiMcu

-v.i.
--look; see;


 • అవశ్యం, avaSyaM

-n.
--indispensable; necessary; urgent;


 • అవశిష్ట, avaSishTa

-adj.
--residual; left over;


 • అవశిష్టం, avaSishTaM

-n.
--residue;
---అవశిష్ట సిద్ధాంతం = Residue Theorem


 • అవశేషం, avaSEshaM

-n.
--remainder; residue;
---శిలాస్తులంటే శిలలలో బంధించబడ్డ పురాతన జీవుల అవశేషాలు = fossils are the remains of ancient creatures imprisoned in rocks.


 • అవసరం, avasaraM

-n.
--(1) need; necessity;
--(2) necessary; (ant.) అనవసరం;


 • అవస్థ, avastha

-n.
--(1) condition; state; position;
--(2) miserable condition;


 • అవసాధనము, avasAdanamu

-n.
--decline; loss;


 • అవసానము, avasAnamu

-n.
--end; termination; death;


 • అవస్థానము, avasthAnamu

-n.
--residence; dwelling;


 • అవహేళన, avahELana

-n.
--mockery; ridicule;


 • అవహేళన చేయు, avahELana cEyu

-v.t.
--ridicule; heckle;


 • అవక్షేపం, avakshEpaM

-n.
--residue; [chem.] precipitate;


 • అవక్షేపణ, avakshEpaNa

-v.t.
--[chem.] precipitation; the process of creating a precipitate;


 • అవ్యక్త, avyakta

-adj.
--unknown; implicit; impersonal;


 • అవ్యయం, avyayaM

-n.
--(1) indestructible; inexhaustible; non perishable;
--(2) one followed by 30 zeros in the traditional Indian method of counting;


 • అవ్యయనిధి, avyayanidhi

-n.
--[comp.] non-destructive store; a storage device whose contents will not get destroyed when the power fails;


 • అవ్వ, avva

-n.
--an old lady; grandmother;
---అవ్వా కావాలి,బువ్వా కావాలి = [idiom] wants to have the cake and eat it too.


 • అవాకులు చెవాకులు, avAkulu chevAkulu

-n..
--inconsequential talk; irrelevant talk; inappropriate talk;


 • అవాచీనము, avAcInamu

-adj.
--southern;


 • అవాయి, avAyi

-n.
--rocket; see also జువ్వ;


 • అవి, avi

-pron.
--those (things);


 • అవిచ్ఛిన్న, aviccinna

-adj.
--continuous;
---అవిచ్ఛిన్న భిన్నం = continuous fraction.
---అవిచ్ఛిన్న వర్ణమాల = continuous spectrum.


 • అవిటి, aviTi

-adj.
--maimed; crippled; deformed; handicapped;


 • అవిద్య, avidya

-adj.
--ignorance; nescience;


 • అవినాభావము, avinAbhAvamu

-n.
--unity; lack of a feeling of disunity;


 • అవినీతి, avinIti

-n.
--immorality; corruption;


 • అవిభక్త, avibhakta

-adj.
--undivided; joint;
--- అవిభక్త కుటుంబం = joint family.


 • అవిభాజ్య సంఖ్య, avibhAjya saMkhya

-n.
--prime number;


 • అవివేకము, avivEkamu

-n.
--stupidity; foolishness; folly;


 • అవిరి, aviri

-n.
--indigo plant; [bot.] indigofera tinctora;


 • అవిసె, avise

-n.
--linseed; flax; [bot.] Linum usitatissimum; Cassia alata; Sesbania grandiflora; [Sans.] అగస్త్య.
--ముళ్ళ అవిసె = [bot.] Sesbania cannabina,
--నూనె అవిసె = [bot.] Sesbania grandiflora, లేక ‘అవిసె’ లేక అతసి;
--సోమింత = [bot.] Sesbania sesban,
--సీమ అవిసె = [bot.] Sesbania speciosa;


 • అవిసె నూనె, avise nUne

-n.
--linseed oil;


 • అవు, avu

-v.i.
--to be; become;


 • అవుకు, avuku

-n.
--weakness; fragility
-v. i.
--weak; yield to pressure; fragile;


 • అవుచిత్యం, avucityaM

-adj.
--relevance; appropriateness; also ఔచిత్యం;


 • అవున్నత్యం, avunnatyaM

-adj.
--eminence; greatness; also ఔన్నత్యం;


 • అవును, avunu

-minor sentence.
--yes; (ant.) కాదు; also ఔను;


 • అశక్యం, aSakyaM

-adj.
--unachievable;


 • అశని, aSani

-n.
--lightning;


 • అశనిపాతం, aSanipAtaM

-n.
--thunderbolt; catastrophe; (lit.) lightning-fall;


 • అశరీరవాణి, aSarIravANi

-n.
--voice from an invisible source; voice from a divine source; inner voice;


 • అశరీరసిరా, aSarIrasirA

-n.
--invisible ink;


 • అశ్మరి, aSmari

-n.
--[Sans.] stone;
---పిత్తాశ్మరి = gall stone.


 • అశ్మభేద, aSmabhEda

-n.
--[bot.] Bergenia lingulata; [lit.] stone breaker; శిలాభేద; పాషాణ భేది; కొండపిండి మొక్క;
---పిత్తాశ్మరి = gall stone.


 • అశ్రద్ధ, aSraddhA

-n.
--negligence; dereliction; inattention;


 • అశ్వగంధ, aSvagaMdha

-n.
--Winter cherry; [bot.] Physalis flexuosa; Withania somnifera; the root of this tree, with its characteristic smell of horse urine, is believed to cure male sterility; also పెన్నేరు చెట్టు;


 • అశ్వత్థ వృక్షం, aSvattha vRkshaM

-n.
--The holy fig tree; [bot.] Ficus religiosa; also రావి చెట్టు; పిప్పలం;


 • అశ్మభేద, aSmabhEda

-n.
-- [bot.] Berginia ligulata of the Saxifragaceae family'; the tuber of this contains the chemical Cystone which is helpful in dissolving kidney stones; also known as శిలాభేద;
-- [Sans.] అశ్మ = stone ; భేద = breaker; శిల = stone ; భేద = breaker; • అశ్వవాలం, aSvavAlaM

-n.
--horsetails; scouring rushes; equisetum; a flowerless bush useful in preventing erosion;


 • అశ్విని, aSvini

-n.
--Aries; the first of the 27 star groups or lunar mansions of the Hindu calendar; గురప్రురూపు రిక్క;


 • అశ్లీలం, aSlIlaM

-n.
--obscenity;


 • అశ్లీల, aSlIla

-adj.
--obscene;


 • అశేషంగా, aSEshaMgA

-adv.
--without a remainder; completely;


 • అశోకం, aSOkaM

-n.
--[bot.] Polyalthia longifolia;


 • అశోక వృక్షం, aSOka vRkshaM

-n.
--saraca; [bot.] Saraca asoka; Jonesia Asoka; Saraca indica; కటురోహిణి;


 • అష్ట, ashTa

-adj.
--pref. eight;


 • అష్టపది, ashTapadi

-n.
--(1) a Sanskrit verse with eight lines; triolet;
--(2) (lit.) one with eight feet;


 • అష్టపాది, ashTapAdi

-n.
--an insect with eight legs; spider;


 • అష్టభుజి, ashTabhuji

-n.
--[geomet.] octagon; a flat geometrical figure with eight sides;


 • అష్టమి, ashTami

-n.
--the eighth day of the lunar half-month;


 • అష్టయిశ్వర్యములు, ashTayisvaryamulu

-n.
--the eight wealths; in the Indian tradition, the eight wealths are servants, slaves, children, friends, relatives, vehicles, money and grains;


 • అష్టాంగయోగం, ashTAMgayOhaM

-n.
--the eight-fold path of Raja Yoga;


 • అష్టాదశం, ashTAdaSaM

-n.
--eighteen;


 • అష్టాదశ, ashTAdaSa

-adj.
--eighteenth;


 • అష్టాదశేను, ashTAdaSEnu

-n.
--[chem.] octodecane; a hydrocarbon with eighteen carbon atoms;


 • అష్టోత్తరం, ashTOttaraM

-n.
--(lit.) "eight names after a hundred"; short for అష్టోత్తర శతనామం;


 • అసంకల్ప, asaMkalpa

-adj.
--involuntary; reflex;


 • అసంకల్ప ప్రతీకారం, asaMkalpa pratIkAraM

-ph.
--[phy.] involuntary reaction; reflex action;


 • అసంకల్పితం, asaMkalpitaM

-adj.
--involuntary;


 • అసంఖ్యాక, asaMkhyAka

-adj.
--uncountable; innumerable; many;


 • అసంగతం, asaMgataM

-adj.
--irrelevant; inconsistent; incongruous; not related;


 • అసంతత, asaMtata

-adj.
--discontinuous;


 • అసంతృప్త, asaMtRpta

-adj.
--unsaturated;


 • అసంతృప్తి, asaMtRpti

-n.
--dissatisfaction;


 • అసందర్భము, asaMdarbhamu

-n.
--out of place; out of context; unreasonable;


 • అసంబద్ధం, asaMbaddhaM

-n.
--incoherent; illogical; not cogent;


 • అసంబద్ధత, asaMbaddhata

-n.
--incoherence;


 • అసంభవం, asaMbhavaM

-n.
--(1) impossible;
--(2) unavailable;


 • అసంభావ్యత, asaMbhavyata

-n.
--improbability;


 • అసత్యం, asatyaM

-n.
--falsehood;


 • అసభ్యత, asabhyata

-n.
--discourteousness; rudeness; unbecoming behavior; vulgarity; behavior unfit for cultured society;


 • అసమంజసం, asamaMjasaM

-n.
--absurdity;


 • అసమర్ధత, asamardhata

-n.
--incompetence; inefficiency;


 • అసమర్ధుడు, asamardhuDu

-n. m.
--incompetent person;


 • అసమ్మతి, asammati

-n.
--disagreement; disapproval; refusal;


 • అసలు, asalu

-adj.
--real; original; not copy;
-n.
--[econ.] principal; capital;
-- mud; mire;


 • అసవ, asava

-adj.
--[chem.] fermented;


 • అసహనం, asahanaM

-n.
--jealousy; intolerance;


 • అసహాయ, asahAya

-adj.
--unaided;


 • అసహ్యం, asahyaM

-n.
--one that is not tolerated; disgust; despicable; despised;


 • అసహ్యపడు, ashyapaDu

-v.i.
--loath; detest;


 • అస్తమయం, astamayaM

-n.
--setting; death;
---సూర్యాస్తమయం = sunset.


 • అస్తమించు, astamiMcu

-v.i.
--(1) set;
--(2) die;


 • అస్తరు, astaru

-n.
--lining; cloth lining in clothes;


 • అస్తవ్యస్తంగా, astavyastaMgA

-adv.
--in a haphazard way;


 • అస్మదాదులు, asmadAdulu

-n.
--we; myself and others;


 • అస్త్రం, astraM

-n.
--weapon; a weapon that is hurled;


 • అస్త్రసన్యాసం, astrasanyAsaM

-n.
--disarmament;


 • అస్పష్టం, aspashTaM

-n.
--unclear; vague;


 • అసాధ్యం, asAdhyaM

-n.
--impossible;


 • అసాధారణం, asAdhAraNaM

-n.
--unusual; irrgular; out of the ordinary;


 • అసామాన్యం, asAmAnyaM

-n.
--abnormal; unusual; rare;


 • అసాపేక్ష, asApEksha

-adj.
--[phy.] non-relativistic;


 • అసింటా, asiMTA

-adj.
--toward that way; (ant.) ఇసింటా;


 • అసి, asi

-n.
--razor; blade; knife;


 • అసితాంగము, asitAMgamu

-n.
--[phys.] black body;


 • అసితాంగ వికిరణము, asitAMga vikiraNaM

-n.
--[phys.] black body radiation;


 • అసితాంగులు, asitAMgulu

-n.
--black people; people with dark skin color;


 • అసిధార, asidhAra

-n.
--razor's edge; tip of a blade; knife's edge;


 • అసిధారా వ్రతం, asidhAra vrataM

-n.
--(lit.) the vow to walk on a razor's edge; any difficult balancing act such as running a family;


 • అసిపుత్రి, asiputri

-n.
--pocket knife; penknife;


 • అసిమి, asimi

-n.

-- back-pack; a bag than dangles on the sides;


 • అసియాడు, asiyADu

-v. i.

-- dangle; hang as a pendulum;


 • అసియాట, asiyATa

-n.

- oscillation;


 • అస్తిత్వం, astitvaM

-n.
--existence; entity;


 • అస్తినాస్తి, astinAsti

-n.
--doubtful existence;


 • అస్థి, asthi

-n.
--bone;


 • అస్థి అంగారం, asti aMgAraM

-n.
--bone black;


 • అస్థి కణజాలం, asti kaNajAlaM

-n.
--bone tissue;


 • అస్థికలు, astikalu

-n. pl.
--the remains after a body is cremated;


 • అస్థిపంజరం, astipaMjaraM

-n.
--skeleton; (lit.) a cage of bones;


 • అస్థిరం, astiraM

-adj.

--unstable; transient; perishable;


 • అసురులు, asurulu

-n. pl.
--demons; those who are not suras; the enemies of suras;


 • అసువు, asuvu

-n.
--life; life-force; breath;


 • అసూయ, asUya

-n.
--jealousy; envy;


 • అసూర్యంపశ్య, asUryaMpaSya

- adj.
-- one that has not been exposed to sunshine; doted;


 • అసృక్కు, asRukku

-n.
-- blood;


 • అస్తోక, astOka

-adj.
-- great; not trifling;


 • అసౌకర్యం, asaukaryaM

-n.
--discomfort; inconvenience;


 • అసౌష్ఠవ, asaushTava

-adj.
--asymmetrical; unsymmetrical;


 • అహం, ahaM

-n.
--(1) I;
--(2) ego; pride; self-conceit;
--(3) day; • అహంకారం, ahaMkAraM

-n.
-- (1) the awareness of "I";
-- (2) egotism; pride;
-- (note) నేను చాలాగొప్పవాణ్ణి అనుకోవడం అహంకారం; అన్నీ నావి అనుకోవడం మమకారం; • అహంభావం, ahaMbhAvaM

-n.
-- (1) the awareness of "I";
-- (2) egotism; pride;


 • అహమహమిక, ahaMahamika

-n.
--conceit; bragging; egotistic feeling;


 • అహరహం, aharahaM

-adv.
--daily; night and day; every day;


 • అహర్నిశలు, aharniSalu

-n.
--day and night; non-stop;


 • అహింస, ahiMsa

-n.
--non-violence; harmlessness;


 • అహోరాత్రం, ahOrAtraM

-adj.
--diurnal;


 • అహోరాత్రం, ahOrAtraM

-n.
--(1) day; day and night;
--(2) incessant;
--(3) traditional Indian name for a twenty-four hour duration; 1 అహోరాత్రం = 30 ముహూర్తాలు.


 • అహోరాత్ర చక్రం, ahOrAtra cakraM

-n.
--diurnal cycle;


 • అహోరాత్రులు, ahOrAtrulu

-adv.
--night and day; continually; non-stop;


మూలం