తేనుపు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
Eructation
ICD-10R14
ICD-9787.3
తేనుపు

తేనుపు (Belching or Eructation) లో కడుపులోని గాలి నోటిద్వారా బయటకు వస్తుంది.