త్రిపుండ్రాలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

నుదుట పెట్టుకునే మూడు నామాల బొట్టులోని మూడు రేఖలు.