త్రివృత్తు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

త్రివృత్తు అంటే యజ్ఞోపవీతం. వివరాలకు షోడశ సంస్కారాలు లో ఉపనయనం చూడండి.