ద్రోహము

From tewiki
(Redirected from ద్రోహి)
Jump to navigation Jump to search

ద్రోహము [ drōhamu ] drōhamu. సంస్కృతం n. Treachery. కీడు తలపు. Harm, offence, wickedness, a sin.[1] రాజద్రోహము treason. స్వామిద్రోహము a sin against God. గురుద్రోహము a sin against a Guru. ద్రోపహముచేయు to act treacherously. ద్రోహబుద్ధి an evil heart. ద్రోహి drōhi. n. A traitor.

ఇవి కూడా చూడండి

మూలాలు