పింగళి

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

పింగళి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు. వీరు ఆరువేల నియోగులు, కమ్మ వారి లోను గలరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులు