పిట్ట

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

చిన్న ఆకారంలో ఉన్నదాన్ని పిట్ట అని, పెద్ద అకారంలో ఉంటే దాన్ని పక్షి అని సాధారంగా పిలుస్తూ ఉంటాము. ఉదాహరణకు ఊర పిచ్చుక, బురక పిట్ట, కౌజు పిట్ట..మొదలైనవి అన్నమాట. కోకిల, నెమలి, కాకి, గ్రద్ద, కొంగ.. మొదలైనని వాటిని పక్షులు అని పిలుస్తూ ఉంటారు.

  • పిట్టకు సంబందించిన సామెత: పిట్ట కొంచెం...... కూత ఘనం.