పుట్టుమచ్చ

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

పుట్టుమచ్చలు (Birth marks) మనం పుట్టిన దగ్గర నుండి చర్మం మీద కనిపించే మచ్చలు.