"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Related changes

Jump to navigation Jump to search

Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter వర్గం:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 20:38, 23 April 2021
   
Page name:
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

22 April 2021

 m   10:46  న్యాయ విజ్ఞాన శాస్త్రం‎‎ 3 changes history +185 [Bvprasadtewiki‎ (3×)]
 m   
10:46 (cur | prev) +236 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit
 m   
10:39 (cur | prev) -53 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit
 m   
10:37 (cur | prev) +2 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit

20 April 2021

 m   01:09  న్యాయ విజ్ఞాన శాస్త్రం‎‎ 3 changes history -5,324 [Bvprasadtewiki‎ (3×)]
 m   
01:09 (cur | prev) -81 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit
 m   
01:08 (cur | prev) -5,258 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit
 m   
01:03 (cur | prev) +15 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit

19 April 2021

 m   18:08  న్యాయ విజ్ఞాన శాస్త్రం diffhist +74 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit

18 April 2021

     21:34  న్యాయ విజ్ఞాన శాస్త్రం‎‎ 5 changes history -56,259 [Bvprasadtewiki‎ (5×)]
 m   
21:34 (cur | prev) +86 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit
     
21:33 (cur | prev) +66 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit: Switched
 m   
21:15 (cur | prev) +2,489 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit
 m   
18:08 (cur | prev) -56,350 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit
 m   
17:11 (cur | prev) -2,550 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit

17 April 2021

     17:19  న్యాయ విజ్ఞాన శాస్త్రం‎‎ 26 changes history +116 [Kasyap‎ (4×); Bvprasadtewiki‎ (22×)]
 m   
17:19 (cur | prev) -17 Bvprasadtewiki talk contribs →‎సొలాన్ Tag: Visual edit
 m   
17:18 (cur | prev) -158 Bvprasadtewiki talk contribs →‎సామాజిక నిపుణులు-సిద్ధాంతాలు
 m   
17:18 (cur | prev) -95 Bvprasadtewiki talk contribs →‎సొలాన్
     
16:33 (cur | prev) +159 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
     
16:28 (cur | prev) +4 Kasyap talk contribs →‎సొలాన్ Tag: Visual edit
     
16:25 (cur | prev) +41 Kasyap talk contribs సొలన్ ఫోటో చేర్చాను Tag: Visual edit
     
16:18 (cur | prev) +67 Kasyap talk contribs Tag: Visual edit
 m   
01:07 (cur | prev) -17 Bvprasadtewiki talk contribs Tag: Visual edit
 m   
00:44 (cur | prev) -35 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:41 (cur | prev) -21 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:36 (cur | prev) +103 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:34 (cur | prev) +48 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:29 (cur | prev) -127 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:26 (cur | prev) +1 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:25 (cur | prev) +25 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:22 (cur | prev) -46 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:21 (cur | prev) +46 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:18 (cur | prev) +12 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:16 (cur | prev) +49 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:12 (cur | prev) +17 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:11 (cur | prev) -71 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
00:05 (cur | prev) -11 Bvprasadtewiki talk contribs →‎హెచ్ ఎల్ ఏ హార్ట్ == Tag: Visual edit
 m   
00:04 (cur | prev) -41 Bvprasadtewiki talk contribs →‎సామాజిక నిపుణులు-సిద్ధాంతాలు Tag: Visual edit
 m   
00:03 (cur | prev) +132 Bvprasadtewiki talk contribs →‎సామాజిక నిపుణులు-సిద్ధాంతాలు Tag: Visual edit
 m   
00:02 (cur | prev) -34 Bvprasadtewiki talk contribs →‎సామాజిక నిపుణులు-సిద్ధాంతాలు Tag: Visual edit
 m   
00:00 (cur | prev) +85 Bvprasadtewiki talk contribs

16 April 2021

N    23:57  న్యాయ విజ్ఞాన శాస్త్రం‎‎ 10 changes history +108,541 [Bvprasadtewiki‎ (10×)]
 m   
23:57 (cur | prev) -85 Bvprasadtewiki talk contribs →‎సామాజిక వేత్తలు -సిద్ధాంతాలు
 m   
23:57 (cur | prev) -99 Bvprasadtewiki talk contribs →‎నిర్వచనాలు
 m   
23:56 (cur | prev) +2,829 Bvprasadtewiki talk contribs →‎న్యాయశాస్త్ర విభాగాలు Tag: Visual edit
 m   
23:44 (cur | prev) +11 Bvprasadtewiki talk contribs →‎సామాజిక వేత్తలు -సిద్ధాంతాలు
 m   
23:43 (cur | prev) +655 Bvprasadtewiki talk contribs →‎సామాజిక వేత్తలు -సిద్ధాంతాలు Tag: Visual edit
 m   
23:35 (cur | prev) -27,187 Bvprasadtewiki talk contribs
 m   
23:33 (cur | prev) +26,919 Bvprasadtewiki talk contribs →‎న్యాయ విద్య
 m   
23:31 (cur | prev) +27,186 Bvprasadtewiki talk contribs →‎న్యాయ విద్య
 m   
22:53 (cur | prev) +121 Bvprasadtewiki talk contribs మార్పు Tag: Visual edit
N    
22:50 (cur | prev) +78,191 Bvprasadtewiki talk contribs న్యాయ విజ్ఞాన శాస్త్రం ::మొలక Tag: Visual edit