ప్రయాగ

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ప్రయాగ అలహాబాదు నగరానికి ప్రాచీనమైన పేరు.


ప్రయాగ తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.