బొమ్మరిల్లు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

బొమ్మరిల్లు అంటే చిన్న పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మ ఇల్లు. బొమ్మరిల్లు అనే పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: