భోగి

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
భోగి
రకముసంపూర్ణ
ఆరోహణS G₂ R₁ M₁ P D₁ N₁ 
అవరోహణ N₁ D₁ P M₁ D₁ P M₁ G₂ R₁
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
Carnatic ragas.jpg
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము

భోగి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 7వ మేళకర్త రాగము సేనవతి జన్యము. ఈ రాగంలో సప్త స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని సంపూర్ణ రాగం అంటారు.


రాగ లక్షణాలు

భోగి ఆరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
భోగి అవరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
  • ఆరోహణ : S G₂ R₁ M₁ P D₁ N₁ 
  • అవరోహణ :  N₁ D₁ P M₁ D₁ P M₁ G₂ R₁


ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జమం, సాధారణ గాంధారం, సుద్ద రిషభం, సుద్ద మధ్యమం, పంచమం, సుద్ద దైవతం, సుద్ద నిషాదం, షడ్జమం స్వరాలు, అవరోహణంలో షడ్జమం, సుద్ద నిషాదం, సుద్ద దైవతం, పంచమం, సుద్ద మధ్యమం, సుద్ద దైవతం, పంచమం, సుద్ద మధ్యమం, సాధారణ గాంధారం, సుద్ద రిషభం స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు

పోలిన రాగాలు

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.