"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

మహమ్మదీయ మహాయుగము

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ప్రముఖ చరిత్ర పరిశోధకులు, తొలి తెలుగు విజ్ఞాన సర్వస్వ నిర్మాత, వైతాళికుడు కొమర్రాజు వేంకట లక్ష్మణరావు (1877- 1923) రచించిన హిందూదేశ కథాసంగ్రహం అనే చరిత్ర గ్రంథంలో ఇది రెండవ భాగం. కొమర్రాజు వారు దేశాన్ని హిందువులు పరిపాలించిన యుగం, ముస్లిం పాలనా యుగం, ఆంగ్లేయ పరిపాలన యుగంగా విభజించుకు ఆ క్రమంలో చరిత్ర రచన చేశారు. భారత చరిత్రలో హిందువులపై ముస్లిం పాలకులు దండయాత్ర చేసి విజయాలు పొందిన నాటి నుంచి వారి చేతి నుంచి సామ్రాజ్యం చేజారి ఐరోపియన్ల ప్రాబల్యం పెరిగే వరకూ ఈ గ్రంథం విస్తరించింది.

విషయసూచిక

మొదటి ప్రకరణము

ముసల్మానులయుత్పత్తి, వారీదేశానికి వచ్చుట.
 • మహమ్మద్
 • మహమ్మదీయ మతప్రచారము
 • మహమ్మదీయ మొదటిదాడులు, గజ్నీవంశము
 • సబక్తగీన్, గజ్నీమహమూదు
 • గోరీవంశము, శహాదుద్దీన్ మహమ్మద్ గోరీ
 • అప్పటి రాజపుత్రరాజ్యములు, కనోజ్
 • అన్హిల్‌పుర భీమదేవుడు, మేవాడ్ రాజ్యము
 • ఆజ్‌మేర్, దిల్లీ రాజ్యములు
 • స్థానేశ్వర మహాయుద్ధము
 • పారతంత్ర్య ప్రారంభము

రెండవ ప్రకణము

అఫ్‌గాన్ రాజులు.
 • బానిసవంశము, కుతుబుద్దీన్
 • షమ్‌సుద్దీన్ అల్తమస్, మోగలులు
 • చెంగిస్‌ఖాన్, సుల్తానా రజియా
 • నాసిరుద్దీన్ మహమ్మూద్
 • గ్యాసుద్దీన్ బల్బన్
 • కైకుబాద్
 • ఖిల్‌జీ వంశము, జలాలుద్దీన్ ఖిల్‌జీ
 • అల్లాఉద్దీన్ దక్షిణమును జయించుట
 • అల్లాఉద్దీన్ ఖిల్‌జీ
 • రతనభోర్ జయించుట
 • చితోడ్‌గడమును దీసికొనుట, దక్షిణదేశపు దండయాత్ర
 • అల్లాఉద్దీనుని గర్వము, రాజ్యములోని తిరుగుబాటులు
 • అల్లాఉద్దీన్ స్వభావము
 • ముబారిక్ ఖిల్‌జీ
 • ఖుస్రో లేక నసూర్‌ఉద్దీన్
 • తుఘ్‌లఖ్ వంశము, గ్యాస్‌ఉద్దీన్ తుఘ్‌లఖ్
 • ఓరుగల్లు మీదికి దండెత్తుట.
 • తుఘ్‌లఖాబాద్, గ్యాస్‌ఉద్దీన్ మరణము, మహమద్ తుఘ్‌లఖ్
 • రాజ్యములోని యవ్యవస్థ
 • రాజధానిని మార్చుట
 • రాగినాణెములను బంగారునాణెములుగ వాడుట
 • చీనాదేశము మీదికి దాడి
 • రాజ్యములోని తిరుగుబాటులు
 • స్వతంత్రరాజ్యమును, ఇబ్నభతూతా
 • ఫిరోజ్ తుఘ్‌లఖ్, జనులకు హితప్రదములగు పనులు
 • ఈతడు వ్రాసిన యాత్మచరిత్ర
 • హిందూమతద్వేషము
 • వృద్ధావస్థ, తరువాతి బాదుషాలు
 • చంగీజ్ కానుని వంశజులు
 • తయమూర్ లంగ్
 • హిందూదేశము మీదికి వచ్చుట
 • తయమూర్ యొక్క స్వభావము
 • తయమూర్ తరువాతి హిందూదేశము
 • సయ్యద్ వంశము
 • లోదీ వంశము
 • సింహావలోకనము
 • మతద్వేషము
 • గ్రామసంఘములు, వర్తకము

మూడవ ప్రకరణము

మోగల్ ప్రభుత్వము.
 • బాబర్
 • బాబర్ స్వభావము
 • హుమాయూన్
 • సూర్ వంశము
 • రెండవ పానిపత్ యుద్ధము
 • హుమాయూన్ యొక్క గుణదోషములు
 • అక్బర్ పూర్వచరిత్ర - రాజ్యారోహణము
 • సూర్ వంశపు శత్రువుల నోడించుట
 • తన సరదారుల తిరుగుబాటుల నణచుట
 • అక్బరుచే జయింపబడిన రాజ్యములు
 • రాణి దుర్గావతి
 • చరమకాలమందలి విపత్తులు
 • రాజ్యవ్యవస్థ
 • జమాబంది
 • రాజ్యవిభాగములు
 • సైన్యవ్యవస్థ
 • న్యాయవిచారణ, లెక్కలు, జాగరూకత
 • సంస్కరణములు, అక్బరు యొక్క ధర్మమతము
 • మతముల స్థితి
 • మతవివాద సభలు
 • నూతనమతస్థాపన
 • అక్బర్ గుణావగుణములు
 • కొన్ని దుర్గుణములు
 • నౌరోజా ఉర్స్
 • దినచర్య, చిత్రకళాభిరుచి
 • విద్యాభిరుచి, శరీరసామర్థ్యము
 • వైభవము, కొద్దిలోస్వభావ వర్ణన
 • మోగల్ రాజ్యమును స్థిరపరచుట
 • అప్పటి యూరోప్ ఖండము
 • అప్పటి జనులనీతి, హిందూజనుల కున్నతోద్యోగములు
 • జహాంగీర్ బాదుషాహ
 • జహాంగీర్ యొక్క కొమాళ్లు
 • నూర్‌జహాన్
 • రాజపుత్రులతో యుద్ధము, అహమ్మద్ నగరమును గెలుచుట
 • అంతఃకలహములు
 • జహాంగీర్ రాజ్యవ్యవస్థ
 • ఇంగ్లీషు రాయబారులు
 • షాహజహాన్ బాదుషాహ, రాజ్యారోహణము
 • ఖాన్ జహాన్ లోదీ తిరుగబడుట, దక్షిణరాజ్యముల మీదికి దాడి
 • కందహార్
 • బల్క్ ప్రదేశము, పోర్చుగీజువారి నణగద్రొక్కుట
 • ముంతాజ్ మహల్
 • షాహజహాన్ సంతానం
 • గోలకొండమీదికి దండు వెడలుట
 • అన్నదమ్ముల కలహములు, షాహజహాన్ యోగ్యత
 • మందిరములు, తాజ్ మహల్
 • మయూరాసనము
 • ఔరంగ్‌జేబ్, ప్రభుత్వ విధానము
 • రాజ్యారోహణము
 • పారసీకరాజు నిగ్రహము
 • హిందువులతో వైరము
 • రాజపుత్రులతో యుద్ధము
 • ఛత్రసాల్ రాజుతో యుద్ధము
 • మహారాష్ట్రులతో యుద్ధము
 • దక్షిణ దిగ్విజయ యాత్ర
 • ఔరంగ్‌జేబ్ యోగ్యత
 • అతని యాదాయము, బహదూర్ షాహ
 • శిఖ్ఖు లోకులతో జగడములు
 • జహాందర్ షాహ
 • ఫరుక్ సియర్
 • మహమద్ షాహ
 • దక్షిణ హైద్రాబాద్
 • నాదిర్ షాహ యొక్క దాడి
 • అహమద్ షాహ
 • రాజ్యము తుత్తునకలగుట
 • రెండవ అలంగీర్
 • షాహ అలం
 • వంశావసానము, సింహావలోకనము
 • ప్రభుత్వము, ప్రజాసౌఖ్యము
 • అప్పటి బాటలు
 • అంచెలు, వర్తకము
 • జనులనీతి, భక్తిప్రధాన మతముల యభివృద్ధి
 • రామానందుడు, కబీర్, చైతన్యుడు
 • వల్లభస్వామి
 • నానక్, సంస్కృత వాజ్మయము
 • దేశభాషల యభివృద్ధి

నాల్గవ ప్రకరణము

దక్షిణములోని మహమ్మదీయ రాజ్యములు
 • బహమనీరాజ్యము, హసన్ గంగూ అల్లావుద్దీన్ షాహ
 • మహమ్మద్ షాహ
 • మహమూద్ షాహ

మూలాలు