మహమ్మారి

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

మహమ్మారి (Epidemic) ఒక ప్రాంతంలో త్వరగా వ్యాపించే వ్యాధులు.