మహారధి

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

మహారధి పేరుకు సంబంధించిన వ్యాసాలు


  • మహారధి కర్ణ - 1959లో వచ్చిన ఒక తెలుగు సినిమా. ఒక తెలుగు పౌరాణిక నాటకం
  • మహారధుడు - మహాభారత యుద్ధంలో ఒక వీరుని స్థాయిని నిర్ణయించే ప్రమాణం