మాచానధ్యయనాలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

అధ్యయనం కూడని ఐదు తిథులు:

  1. పాడ్యమి
  2. అష్టమి
  3. చతుర్దశి
  4. పౌర్ణమి
  5. అమావాస్య