ముంగాలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ముంగాలు (Leg) చరమాంగాలలోని మూడు భాగాలలో మధ్యభాగం. దీనిలో బహిర్జంఘిక, అంతర్జంఘిక అనే రెండు ఎముకలు ఉంటాయి. పైన తొడతోను, దిగువ పాదంతోను ముంగాలు సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.

en:Leg