మూగ

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

మూగ అనగా మూగతనం ఒక రకమైన వ్యాధి.


మూగ పేరుతో విడుదలైన తెలుగు సినిమాలు: