మూస:Infobox deity

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

The template can be used for any mythological figure.

వాడుక

హిందూ దేవతలు

{{Infobox deity<!--Wikipedia:WikiProject Hindu mythology-->
| type           = Hindu
| name           =
| image          =
| caption         =
| alt           = for alternate text of the title image per [[WP:ALT]]
| image_size        = <!-- default 250px -->
| deity_of         = <!--eg. god of death-->
| Devanagari        =
| Sanskrit_transliteration =
| Tamil_script       =
| script_name       = <!--Enter name of local script used-->
| script          = <!--Enter the name of the deity in the local script used -->
| affiliation       = <!--eg. Avatara of Vishnu-->
| abode          =
| mantra          = <!--eg. Gayatri-->
| weapon          = <!--eg. Sudarshan Chakra-->
| symbols         = <!--Other symbols associated with individual devas -->
| consort         =
| mount          = <!-- (Vahana) e.g. Garuda -->
| texts          = <!--eg. Ganesha Purana, Mudgala Purana-->
| region          = <!--ie. province or area for a regional deity (e.g. Bengal)-->
}}

ఉదాహరణ

ఆది పరాశక్తి
Goddess Adi Parashakthi at Parashakthi Temple.jpg
అమ్మవారు
సంస్కృత అనువాదంఆది పరాశక్తి
అనుబంధందేవీ మాత, పరబ్రహ్మ, విశ్వ మాత
నివాసంమేరు పర్వతం, కైలాస పర్వతం, వైకుంఠం
మంత్రంఐం హ్రీం క్లీం
ఆయుధములుసకల ఆయుధములు
అవతారాలుసతీదేవి, పార్వతి, మహావిద్య, నవదుర్గ, అష్టమాత్రిక, లక్ష్మీ, సరస్వతి
తండ్రిసతీదేవి, పార్వతి, మహావిద్య, నవదుర్గ, అష్టమాత్రిక, లక్ష్మీ, సరస్వతి
తల్లిసతీదేవి, పార్వతి, మహావిద్య, నవదుర్గ, అష్టమాత్రిక, లక్ష్మీ, సరస్వతి
రాజవంశంసతీదేవి, పార్వతి, మహావిద్య, నవదుర్గ, అష్టమాత్రిక, లక్ష్మీ, సరస్వతి
తరువాతి వారుసతీదేవి, పార్వతి, మహావిద్య, నవదుర్గ, అష్టమాత్రిక, లక్ష్మీ, సరస్వతి
అంతకు ముందు వారుసతీదేవి, పార్వతి, మహావిద్య, నవదుర్గ, అష్టమాత్రిక, లక్ష్మీ, సరస్వతి
{{Infobox deity<!--Wikipedia:WikiProject Shaktism-->
| type = Hindu
| Image          = File:Goddess_Adi_Parashakthi_at_Parashakthi_Temple.jpg|thumb|Adi Parashakti, GOD as Mother
| Caption         = అమ్మవారు
| Name           = ఆది పరాశక్తి 
| Sanskrit_Transliteration = ఆది పరాశక్తి
| Pali_Transliteration   =
| Telugu_script      = ఆది పరాశక్తి
| Script_name       = <!--Enter name of local script used-devi purana-->
| Script          = <!--Enter the name of the deity in the local script used -->
| Affiliation       = [[దేవీ మాత]], [[పరబ్రహ్మ]], విశ్వ మాత 
| Abode          = మేరు పర్వతం, కైలాస పర్వతం, వైకుంఠం 
| Mantra          = ఐం హ్రీం క్లీం
| Weapon          = సకల ఆయుధములు
| Incarnation       = [[సతీదేవి]], [[పార్వతి]], [[మహావిద్య]], [[నవదుర్గ]], [[అష్టమాత్రిక]], [[లక్ష్మీ]], [[సరస్వతి]]
}}


Egyptian deities

{{Infobox deity
| type    = Egyptian
| name    =
| image    =
| image_size =
| caption   =
| deity_of  =
| hiro    =
| cult_center =
| symbol   =
| parents   =
| siblings  =
| consort   =
| offspring  =
}}

Greek deities

{{Infobox deity
| type       = Greek
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| Roman_equivalent =
}}

Irish deities

{{Infobox deity
| type    = Irish
| name    = 
| image    = 
| image_size = 
| caption   =
| member_of  = the [[Tuatha Dé Danann]]
| abodes   = 
| weapons   =
| battles   =
| artefacts  =
| animals   = 
| parents   = 
| siblings  = 
| consorts  = 
| children  = 
}}

Norse deities

{{Infobox deity
| type    = Norse
| name    = 
| image   = 
| image_size = 
| alt    = 
| caption  =
| deity_of  = 
| Old_Norse =
| world   = 
| symbol   = 
| parents  = 
| siblings  = 
| consort  = 
| children  = 
}}

Slavic deities

{{Infobox deity
| type       = Slavic
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| Roman_equivalent =
| Christian_equivalent =
| Slavic_equivalent =
}}

Turkic deities

{{Infobox deity
| type       = Turkic
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
}}

Alusi

{{Infobox deity
| type   = Alusi
| name   = 
| image   =
| caption  =
| deity_of = ''[[Alusi]] of ...''
| symbol  =
| number  =
| associate =
| planet  = 
| day    =
| color   = 
}}

Examples

Ganesha
Attired in an orange dhoti, an elephant-headed man sits on a large lotus. His body is red in colour and he wears various golden necklaces and bracelets and a snake around his neck. On the three points of his crown, budding lotuses have been fixed. He holds in his two right hands the rosary (lower hand) and a cup filled with three modakas (round yellow sweets), a fourth modaka held by the curving trunk is just about to be tasted. In his two left hands, he holds a lotus above and an axe below, with its handle leaning against his shoulder.
Basohli miniature, circa 1730. National Museum, New Delhi, India.
దేవనాగరిगणेश
సంస్కృత అనువాదంgaṇeśa
తమిళ లిపిகணேசா
అనుబంధంDeva
మంత్రంॐ गणेशाय नमः
(Oṃ Gaṇeśāya Namaḥ)
ఆయుధములుParaśu (axe)
Pāśa (lasso)
Aṅkuśa (hook)
గుర్తులుAum, modak
భర్త / భార్యBuddhi (wisdom)
Riddhi (prosperity)
Siddhi (attainment)
వాహనంMouse/rat
{{Infobox deity <!--Wikipedia:WikiProject Hindu mythology-->
| type           = Hindu 
| name           = Ganesha ({{IAST|Gaṇeśa}})
| image          = Ganesha Basohli miniature circa 1730 Dubost p73.jpg
| image_size        = 250px
| caption         = [[Basohli Painting|Basohli]] miniature, circa 1730. [[National Museum, New Delhi|National Museum]], [[New Delhi]], [[India]].
| alt           = Attired in an orange dhoti, an elephant-headed man sits on a large lotus. His body is red in colour and he wears various golden necklaces and bracelets and a snake around his neck. On the three points of his crown, budding lotuses have been fixed. He holds in his two right hands the rosary (lower hand) and a cup filled with three modakas (round yellow sweets), a fourth modaka held by the curving trunk is just about to be tasted. In his two left hands, he holds a lotus above and an axe below, with its handle leaning against his shoulder.
| Devanagari        = {{lang|sa|गणेश}} 
| Sanskrit_transliteration = {{IAST|gaṇeśa}}
| Tamil_script       = 
| affiliation       = [[Deva (Hinduism)|Deva]]
| mantra          = {{lang|sa|ॐ गणेशाय नमः}} <br />({{IAST|Oṃ Gaṇeśāya Namaḥ}})
| weapon          = {{IAST|[[Paraśu]]}} (Axe),<br /> [[Pāśa]] (Lasso), <br />[[Ankus|{{IAST|Aṅkuśa}}]] (Hook)
| consort         = [[Buddhi]] (wisdom),<br/>[[Riddhi]] (prosperity),<br/>[[Siddhi]] (attainment)
| mount          = [[Mouse]]/[[rat]]
| symbols         = [[Aum]], [[modak]]
}}

See also