యోగ శాస్త్రం

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
ఈ వ్యాసానికి సంబంధించిన రచనలు
హిందూధర్మశాస్త్రాలు
aum symbol
వేదములు (శ్రుతులు)
ఋగ్వేదం · యజుర్వేదం
సామవేదము · అధర్వణవేదము
వేదభాగాలు
సంహిత · బ్రాహ్మణము
అరణ్యకము  · ఉపనిషత్తులు
ఉపనిషత్తులు
ఐతరేయ  · బృహదారణ్యక
ఈశ  · తైత్తిరీయ · ఛాందోగ్య
కఠ  · కేన  · ముండక
మాండూక్య  ·ప్రశ్న
శ్వేతాశ్వర
వేదాంగములు (సూత్రములు)
శిక్ష · ఛందస్సు
వ్యాకరణము · నిరుక్తము
జ్యోతిషము · కల్పము
స్మృతులు
ఇతిహాసములు
మహాభారతము · రామాయణము
పురాణములు
ధర్మశాస్త్రములు
ఆగమములు
శైవ · వైఖానసము ·పాంచరాత్రము
దర్శనములు
సాంఖ్య · యోగ
వైశేషిక · న్యాయ
పూర్వమీమాంస · ఉత్తరమీమాంస
ఇతర గ్రంథాలు
భగవద్గీత · భాగవతం
విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము · త్రిమతాలు
లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము · శక్తిపీఠాలు
శివ సహస్రనామ స్తోత్రము
త్రిమూర్తులు · తిరుమల తిరుపతి
పండుగలు · పుణ్యక్షేత్రాలు
... · ...
ఇంకా చూడండి
మూస:హిందూ మతము § వర్గం:హిందూ మతము


పతంజలి యోగశాస్త్రం

యోగ శాస్త్రం గురించి మహర్షి పతంజలి ఈ మానవాళికి ఇచ్చిన మహాగ్రంథం. హిందు శాస్త్రాల్లో, సూత్రాల్లో List of sutras ఒక ఆణిముత్యం. క్షుణ్ణంగా యోగ శాస్త్రం గురించి వివరించే యత్నమే ఈ వ్యాస ముఖ్య ఉద్దేసంSutraఅయితే ఇందులో రాజ యోగం ముఖ్యంగా ప్రస్తావింప బదింది Yoga. ఇందుకు కారణం అన్ని యోగ సూత్రాలకు మూలcorpusమయిన సూత్రావళిSutra literature మౌర్యవంశస్తుల కాలంలో వ్రాయబడిందని ఒక అంచనా. Mauryan period.

ఆస్తిక వేదాంతంలో orthodox Hindu philosophy, ముక్తిని కోరే ముముక్షువులకు యోగమార్గం (రాజయోగం) అన్నది అనేక మార్గాల్లో ఒక పద్ధతి. [1] Though brief, the Yoga Sutras are an enormously influential work on yoga philosophy and practice.

Patañjali fills each sutra with his experiential intelligence, stretching it like a thread (sūtra), and weaving it into a garland of pearls of wisdom to flavour and savour by those who love and live in yoga....[2]

"The Yoga-sutras acknowledge the Personality of Godhead in an oblique way, but only as a helper whom the advancing yogi can utilize. Isvara-pranidhanad va: "Devotional meditation on God is yet another means of achieving concentration." (Yoga-sutra 1.23) In contrast, Badarayana Vedavyasa's philosophy of Vedanta emphasizes devotional service not only as the primary means to liberation but also as identical with liberation itself. A-prayanat tatrapi hi drstam: "Worship of the Lord continues up to the point of liberation, and indeed goes on in the liberated state also, as the Vedas reveal." (Vedanta-sutra 4.1.12)"

Compilation and dating

Radhakrishnan and Moore attribute the text to Patanjali, dating it as 2nd century BCE.[3] Scholars such as S.N. Dasgupta[4], claim this is the same Patanjali who authored the Mahabhasya, a treatise on Sanskrit grammar[5].

Indologist Axel Michaels disagrees that the work was written by Patanjali, characterizing it instead as a collection of fragments and traditions of texts stemming from the second or third century.[6] Gavin Flood cites a wider period of uncertainty for the composition, between 100 BCE and 500 CE.[7]

Philosophical roots and influences

The Sutras are built on a foundation of Samkhya philosophy and also exhibit the influence of Upanishadic, Buddhist and Jain thought. Karel Werner writes that "Patanjali's system is unthinkable without Buddhism. As far as its terminology goes there is much in the Yoga Sutras that reminds us of Buddhist formulations from the Pāli Canon and even more so from the Sarvāstivāda Abhidharma and from Sautrāntika."[8] Robert Thurman writes that Patanjali was influenced by the success of the Buddhist monastic system to formulate his own matrix for the version of thought he considered orthodox.[9] The five yamas or the constraints of the Yoga Sutras of Patanjali bear an uncanny resemblance to the five major vows of Jainism, indicating influence of Jainism.[10][11] This mutual influence between the Yoga philosophy and Jainism is admitted by the author Vivian Worthington who writes: "Yoga fully acknowledges its debt to Jainism, and Jainism reciprocates by making the practice of yoga part and parcel of life." [12] Christopher Chappel also notes that three teachings closely associated with Jainism appear in Yoga: the doctrine of karma described as colourful in both traditions (see concept of lesya); the telos of isolation (kevala in Jainism and Kaivalyam in Yoga); and the practice of non-violence (ahimsa). He also notes that the entire list of five yamas (II:30) is identical with the ethical precepts (Mahavratas) taught by Mahavira who predated Patanjali by a few centuries.[13]

In the Yoga Sutras, Patanjali prescribes adherence to eight "limbs" or steps (the sum of which constitute "Ashtanga Yoga", the title of the second chapter) to quiet one's mind and achieve kaivalya. The Yoga Sutras form the theoretical and philosophical basis of Raja Yoga, and are considered to be the most organized and complete definition of that discipline. The division into the Eight Limbs (Sanskrit Ashtanga) of Yoga is reminiscent of Buddha's Noble Eightfold Path; inclusion of Brahmaviharas (Yoga Sutra 1:33) also shows Buddhism's influence on parts of the Sutras.[14]

The samadhi techniques are identical to the jhanas found in the Pali Canon. In Vyasa's commentary to the Yogasutras, (Yogabhashya) and Vacaspati Misra's subcommentary it is openly admitted that the samadhi techniques are directly borrowed from the Buddhists (Jhana) with just the inclusion of the mystical and divine interpretations of mental absorption.[15]

The Sutras not only provide yoga with a thorough and consistent philosophical basis, they also clarify many important esoteric concepts which are common to all traditions of Indian thought, such as karma.

Usage

Although Patanjali's work does not cover the many types of Yogic practices that have become prevalent, its succinct form and availability caused it to be pressed into service by a variety of schools of Yogic thought.[16]

The Sutras, with commentaries, have been published by a number of successful teachers of Yoga, as well as by academicians seeking to clarify issues of textual variation. There are also other versions from a variety of sources available on the Internet. The many versions display a wide variation, particularly in translation. The text has not been submitted in its entirety to any rigorous textual analysis, and the contextual meaning of many of the Sanskrit words and phrases remains a matter of some dispute.[17]

Text

Patanjali divided his Yoga Sutras into 4 chapters or books (Sanskrit pada), containing in all 196 aphorisms, divided as follows:

 • Samadhi Pada (51 sutras)
Samadhi refers to a blissful state where the yogi is absorbed into the One. The author describes yoga and then the nature and the means to attaining samādhi. This chapter contains the famous definitional verse: "Yogaś citta-vritti-nirodhaḥ" ("Yoga is the restraint of mental modifications"[18]).
 • Sadhana Pada (55 sutras)
Sadhana is the Sanskrit word for "practice" or "discipline". Here the author outlines two forms of Yoga: Kriya Yoga (Action Yoga) and Ashtanga Yoga (Eightfold or Eightlimbed Yoga).
Kriya yoga, sometimes called Karma Yoga, is also expounded in Chapter 3 of the Bhagavad Gita, where Arjuna is encouraged by Krishna to act without attachment to the results or fruit of action and activity. It is the yoga of selfless action and service.
Ashtanga Yoga describes the eight limbs that together constitute Raja Yoga.
 • Vibhuti Pada (56 sutras)
Vibhuti is the Sanskrit word for "power" or "manifestation". 'Supra-normal powers' (Sanskrit: siddhi) are acquired by the practice of yoga. The temptation of these powers should be avoided and the attention should be fixed only on liberation.
 • Kaivalya Pada (34 sutras)
Kaivalya literally means "isolation", but as used in the Sutras stands for emancipation, liberation and used interchangeably with moksha (liberation), which is the goal of Yoga. The Kaivalya Pada describes the nature of liberation and the reality of the transcendental self.

The eight limbs (ashtanga) of Raja Yoga

The eight "limbs" or steps prescribed in the second pada of the Yoga Sutras are: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi.

Ashtanga yoga consists of the following steps: The first five are called external aids to Yoga (bahiranga sadhana)

 • Ahimsa: non-violence, inflicting no injury or harm to others or even to one's ownself, it goes as far as nonviolence in thought, word and deed.
 • Satya: truth in word & thought.
 • Asteya: non-covetousness, to the extent that one should not even desire something that is not his own.
 • Brahmacharya: abstain from sexual intercourse; celibacy in case of unmarried people and monogamy in case of married people. Even this to the extent that one should not possess any sexual thoughts towards any other man or woman except one's own spouse. It's common to associate Brahmacharya with celibacy.
 • Aparigraha: non-possessiveness
 • Niyama refers to the five observances
 • Shaucha: cleanliness of body & mind.
 • Santosha: satisfaction; satisfied with what one has.
 • Tapas: austerity and associated observances for body discipline & thereby mental control.
 • Svadhyaya: study of the Vedic scriptures to know about God and the soul, which leads to introspection on a greater awakening to the soul and God within,
 • Ishvarapranidhana: surrender to (or worship of) God.
 • Asana: Discipline of the body: rules and postures to keep it disease-free and for preserving vital energy. Correct postures are a physical aid to meditation, for they control the limbs and nervous system and prevent them from producing disturbances.
 • Pranayama: control of breath. Beneficial to health, steadies the body and is highly conducive to the concentration of the mind.
 • Pratyahara: withdrawal of senses from their external objects.

The last three levels are called internal aids to Yoga (antaranga sadhana)

 • Dharana: concentration of the citta upon a physical object, such as a flame of a lamp, the mid point of the eyebrows, or the image of a deity.
 • Dhyana: steadfast meditation. Undisturbed flow of thought around the object of meditation (pratyayaikatanata). The act of meditation and the object of meditation remain distinct and separate.
 • Samadhi: oneness with the object of meditation. There is no distinction between act of meditation and the object of meditation. Samadhi is of two kinds:
  • Samprajnata Samadhi conscious samadhi. The mind remains concentrated (ekagra) on the object of meditation, therefore the consciousness of the object of meditation persists. Mental modifications arise only in respect of this object of meditation.
   This state is of four kinds:
   • Savitarka: the Citta is concentrated upon a gross object of meditation such as a flame of a lamp, the tip of the nose, or the image of a deity.
   • Savichara: the Citta is concentrated upon a subtle object of meditation, such as the tanmatras
   • Sananda: the Citta is concentrated upon a still subtler object of meditation, like the senses.
   • Sasmita: the Citta is concentrated upon the ego-substance with which the self is generally identified.
  • Asamprajnata Samadhi supraconscious. The citta and the object of meditation are fused together. The consciousness of the object of meditation is transcended. All mental modifications are checked (niruddha), although latent impressions may continue.

Combined simultaneous practice of Dhāraṇā, Dhyāna & Samādhi is referred to as Samyama and is considered a tool of achieving various perfections, or Siddhis.

See also

Notes

 1. For a brief overview of the Yoga school of philosophy see: Chatterjee and Datta, p. 43.
 2. Iyengar, B.K.S. (1993, 2002). Light on the Yoga Sūtras of Patañjali. Hammersmith, London, UK: Thorsons. ISBN 978-0-00-714516-4 p.xiii
 3. For attribution to Patanjali and dating of 2nd c. BCE see: Radhakrishnan and Moore, p. 453.
 4. Dasgupta, Surendranath. Yoga-As Philosophy and Religion Port Washington: Kennikat Press, 1924
 5. For the philosophical nature of Sanskrit grammarian thought see: Lata, Bidyut (editor); Panini to Patanjali: A Grammatical March. New Delhi, 2004.
 6. For the Yoga Sutras as a collection dating to second or third century, see: Michaels, p. 267.
 7. For dating between 100 BCE and 500 CE see: Flood (1996), page 96.
 8. Karel Werner, The Yogi and the Mystic. Routledge 1994, page 27.
 9. Robert Thurman, "The Central Philosophy of Tibet. Princeton University Press, 1984, page 34.
 10. Zydenbos, Robert. Jainism Today and Its Future. München: Manya Verlag, (2006) p.66
 11. A History of Yoga By Vivian Worthington (1982) Routledge ISBN 071009258X p. 29
 12. Vivian Worthington (1982) p. 35
 13. Christopher Chapple (2008) Yoga and the Luminous: Patanjali's Spiritual Path to Freedom New York: SUNY Press, ISBN 0978-0-7914-7475-4 p. 110
 14. For works on the Buddhist influence on the Yoga Sutras: Eliade, M. Le Yoga, Immortalité et Liberté, Payot, 1954. and Miller Stoler, Barbara. Yoga Discipline of Freedom. The Yoga Sutra attributed to Patanjali. Berkeley: University of California Press, 1995
 15. David, John (1914). The Yoga System of Patanjali with commentary Yogabhashya attributed to Veda Vyasa and Tattva Vaicharadi by Vacaspati Misra. Harvard University Press.
 16. For an overview of the scope of earlier commentaries: Complete Commentary by Sankara on the Yoga Sutras ISBN 0-7103-0277-0
 17. Christopher Key Chapple; Reading Patanjali without Vyasa: A Critique of Four Yoga Sutra Passages, Journal of the American Academy of Religion, Vol. 62, No. 1 (Spring, 1994), pp. 85-105
 18. Radhakrishnan and Moore, p.454

మూలాలు

 • Chatterjee, Satischandra (1984). An Introduction to Indian Philosophy (Eighth Reprint ed.). Calcutta: University of Calcutta. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 • Flood, Gavin (1996). An Introduction to Hinduism. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-43878-0.
 • Michaels, Axel (2004). Hinduism: Past and Present. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 0-691-08953-1. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 • Müeller, Max (1899). Six Systems of Indian Philosophy; Samkhya and Yoga, Naya and Vaiseshika. Calcutta: Susil Gupta (India) Ltd. ISBN 0-7661-4296-5. Reprint edition; Originally published under the title of The Six Systems of Indian Philosophy.
 • Patanjali. 1989. (Feuerstein, G. trans). The Yoga-Sutra of Patañjali: A New Translation and Commentary. Inner Traditions.
 • Radhakrishnan, S. (1957). A Source Book in Indian Philosophy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 0-691-01958-4. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help) Princeton paperback 12th printing, 1989.
 • Tubb, Gary A.; Boose, Emery R. (2006). Scholastic Sanskrit: A Manual for Students. New York, New York: Columbia University Press (published 2007). ISBN 978-0-9753734-7-7.
 • Sharma, Chandradhar (1987). An Critical Survey of Indian Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass. ISBN 81-208-0365-5. Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)

Further reading

 • Iyengar, B.K.S. (1993, 2002). Light on the Yoga Sūtras of Patañjali. Hammersmith, London, UK: Thorsons. ISBN 978-0-00-714516-4
 • Master E.K., The Yoga of Patanjali Kulapathi Book Trust ISBN 81-85943-05-2

External links


మూస:Yoga

sa:योगदर्शनम्