రంగూన్

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

రంగూన్ బర్మా దేశపు రాజధాని యాంగోన్ యొక్క పూర్వనామం.

ఈ పేరుతో వున్న మరికొన్ని పేజీలు: