రచన

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

రచన (సాహితీకృతి) అనగా వ్రాయడమనే ప్రక్రియ.

రచన అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: