రాజు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
  • మహారాజు - రాచరికంలో రాజ్యాన్ని పరిపాలించేవాడు

పేర్లు