లూయీ

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

లూయీ (Louis) ఒక పేరు.

  • లూయీ బ్రెయిలీ (Louis Braille) - "బ్రెయిలీ లిపిలో" ప్రపంచ అంధులకు జ్ఞాన కవాటాలను ప్రసాదించిన మహనీయుడు.
  • లూయీ పాశ్చర్ (Louis Pasteur) ప్రముఖ ఫ్రెంచి జీవ శాస్త్రవేత్త.