శచీదేవి

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

శచీదేవి దేవతలకు రాజైన దేవేంద్రుని భార్య.