శుభాకాంక్షలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
  • శుభాకాంక్షలు (Best wishes) ఒక విధమైన సంబోధన.