షోడశదానాలు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

షోడశదానాలు:

 1. గోదానము
 2. భూదానము
 3. సువర్ణదానము (బంగారం)
 4. రజతదానము (వెండి)
 5. రత్నదానము
 6. సరస్వతి (పుస్తకము)
 7. తిలదానము (నువ్వులు)
 8. కన్యాదానము
 9. గజదానము (ఏనుగు)
 10. అశ్వదానము (గుర్రము)
 11. శయ్యాదానము (మంచము)
 12. వస్త్రదానము
 13. భూమిదానము
 14. ధాన్యదానము
 15. దధిదానము (పెరుగు)
 16. చత్రదానము (గొడుగు)
 17. గృహదానము (ఇల్లు)