సత్యం

From tewiki
(Redirected from సత్యము)
Jump to navigation Jump to search
  • సత్యం లేదా నిజం చెప్పడము ఒక విశిష్టమైన సద్గుణము.