సరస్వతి

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
సరస్వతి
రకముఔడవ
ఆరోహణS R₂ M₂ P D₂ 
అవరోహణ N₂ D₂ P M₂ S
సమానార్ధకాలుసరస్వతి, శ్రీకళ్యాణ్
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
Carnatic ragas.jpg
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము

సరస్వతి రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 64వ మేళకర్త రాగము వాచస్పతి జన్యము. హిందుస్తానీ సంగీతంలో సరస్వతి, శ్రీకళ్యాణ్ రాగాలు దీనితో సమానమైనవి [1]. ఈ రాగంలో ఐదు స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని ఔడవ రాగం అంటారు.


రాగ లక్షణాలు

సరస్వతి ఆరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
సరస్వతి అవరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
 • ఆరోహణ : S R₂ M₂ P D₂ 
 • అవరోహణ :  N₂ D₂ P M₂ S


ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జమం, చతుశృతి రిషభం, ప్రతి మధ్యమం, పంచమం, చతుశృతి దైవతం, షడ్జమం స్వరాలు, అవరోహణంలో షడ్జమం, కైసికి నిషాదం, చతుశృతి దైవతం, పంచమం, ప్రతి మధ్యమం, షడ్జమం స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు

ఈ రాగంలో ఉన్న కృతుల పాక్షిక జాబితా [2]

 • అంబ సరస్వతి - లలిత దాస
 • అనురాగములేని మనసున - త్యాగరాజ
 • అరుల్ పురి ఐంకరనె - పాపనాసం శివన్
 • హరి హరి హరియని - వేంకటరమణ భగవతార్
 • కండెన్ కలి తీరేండేన్ - నీలకంఠ శివన్
 • కవలై ఎల్లం - జి. ఎన్. బాలసుబ్రమణ్యం
 • నాద రుపిని - అంబుజం కృష్ణ
 • రుద్రం మహేశం - ముథీహ్ భగవతర్
 • సాదరామవ నిరుపమ - స్వాతి తిరునాళ్ రామ వర్మ
 • సరసీరుహాక్షి - ముథీహ్ భగవతర్
 • సరస్వతి దయై - పాపనాసం శివన్
 • సరస్వతి నమోస్తుతే - జి. ఎన్. బాలసుబ్రమణ్యం
 • శ్రీకర రఘువీర - పట్నం సుబ్రమణ్య ఐయెర్
 • వాగీశ్వరి - ముథీహ్ భగవతర్
 • అంబా మహావాణి - ముథీహ్ భగవతర్ [3]
 • అనురాగములే - త్యాగరాజ [4]
 • చింతగించి - పూచి శ్రీనివాస ఈయెంగర్ [5]
 • ఎంత వెడుకొందు - త్యాగరాజ [6]
 • హరి హరి హరియని - వేంకటరమణ భగవతార్ [7]
 • కలైమగలే - దండపాణి దేశికర్ [8]
 • కోడు బెగ దివ్యమతి - పురందర దాస [9]
 • రుద్రం మహేశం - ముథీహ్ భగవతర్ [10]
 • సరసీరుహాక్షి - ముథీహ్ భగవతర్ [11]
 • సరస్వతి దేవి - ముథీహ్ భగవతర్ [12]
 • సరస్వతి నమోస్తుతే - జి. ఎన్. బాలసుబ్రమణ్యం [13]
 • వాగీశ్వరి - ముథీహ్ భగవతర్ [14]
 • వాణి నిత్యకళ్యాణి - ముథీహ్ భగవతర్ [15]పోలిన రాగాలు

ఈ రాగం ఆరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల ఆరోహణముతో సమానమైనది.

ఈ రాగం అవరోహణము కింద ఇవ్వబడిన రాగాల అవరోహణముతో సమానమైనది.

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.