సింధు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
సింధు
రకముఔడవ-సంపూర్ణ
ఆరోహణS R₁ G₃ R₁ M₁ P 
అవరోహణ N₃ D₂ P N₃ D₂ P M₁ G₃ R₁ S
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
Carnatic ragas.jpg
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము

సింధు రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 17వ మేళకర్త రాగము సూర్యకాంతం జన్యము. ఈ రాగం ఆరోహణలో ఐదు స్వరాలు, అవరోహణంలో సప్త స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని ఔడవ-సంపూర్ణ రాగం అంటారు.


రాగ లక్షణాలు

సింధు ఆరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
సింధు అవరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
 • ఆరోహణ : S R₁ G₃ R₁ M₁ P 
 • అవరోహణ :  N₃ D₂ P N₃ D₂ P M₁ G₃ R₁ S


ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జమం, సుద్ద రిషభం, అంతర గాంధారం, సుద్ద రిషభం, సుద్ద మధ్యమం, పంచమం, షడ్జమం స్వరాలు, అవరోహణంలో షడ్జమం, కాకలి నిషాదం, చతుశృతి దైవతం, పంచమం, కాకలి నిషాదం, చతుశృతి దైవతం, పంచమం, సుద్ద మధ్యమం, అంతర గాంధారం, సుద్ద రిషభం, షడ్జమం స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు

ఈ రాగంలో ఉన్న కృతుల పాక్షిక జాబితా [1]

 • అగరముమాగి (తిరుప్పుగస్హ్) - అరుణగిరినాథర్ [2]
 • అప్పులేని సంసార - అన్నమాచార్య [3]
 • చిన్న చిన్న పాపా - శుద్ధానంద భారతి [4]
 • దేవాది దేవ - త్యాగరాజ [5]
 • దేవకీ నందన - పురందర దాస [6]
 • కైలాసవాసం - ముథీహ్ భగవతర్ [7]
 • క్రీడతి వనమాలి - సదాసివ బ్రహ్మేంద్ర [8]
 • మణదీర్క్ - కుఘండదు - తంజావుర్ శంకర ఐయెర్ [9]
 • మావూర్ వలం - ముథీహ్ భగవతర్ [10]
 • నాద్రుధ్రు ధీమ్ (తిల్లానా) - పూచి శ్రీనివాస ఈయెంగర్ [11]
 • శివనార్ మనం కూలిర - అరుణగిరినాథర్ [12]
 • శ్రీ జటాధరా - ముథీహ్ భగవతర్ [13]
 • సుధ మాధుర్య - త్యాగరాజ [14]
 • తంబూరి మిట్టిదవ - పురందర దాస [15]
 • తిల్లానా (నాద్రు తధీమ్ ధిరనా) - ఎస్. కళ్యాణరామన్ [16]
 • తిల్లానా (నాద్రుతాడేం) - ఎస్. కళ్యాణరామన్ [17]
 • తీరాద విళైయాట్టు పిల్లై - భారతియార్ [18]
 • వందే మాతరం - సుబ్రహ్మణి భారతి [19]
 • వెంకటాచలనిలయం - పురందర దాస [20]పోలిన రాగాలు

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.