సుశీల

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

సుశీల అనగా మంచి శీలం లేదా నడవడిక కలిగిన స్త్రీ.